Kursplan

advertisement
Dnr: 2016/2785­3.1.2.2
Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för samhällsstudier 1SO101 Sociologi I, 30 högskolepoäng Sociology I, 30 credits Huvudområde Sociologi Ämnesgrupp Sociologi Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande Fastställd 2009­12­09 Senast reviderad 2016­05­17 av Fakulteten för samhällsvetenskap. Ändrad litteratur. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2016 Förkunskaper Grundläggande behörighet. Mål Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
l
l
l
l
l
l
l
l
beskriva sociala fenomen med sociologiska begrepp, beskriva de sociala relationernas betydelse i vardagliga situationer, formulera ett sociologiskt relevant problem och diskutera detta med hjälp av sociologisk teori, redogöra för olika datainsamlingsmetoder, uppvisa grundläggande praktiska metodfärdigheter, diskutera val av metoder i relation till en sociologisk frågeställning, genomföra och presentera en avgränsad empirisk undersökning, och skriva examinationsuppgifter på ett korrekt och begripligt språk. Innehåll Kursen består av fyra delkurser: Delkurs 1 Introduktion till sociologi 7,5 högskolepoäng Genomgång av sociologiska grundbegrepp och tillämpningar på institutioner och grupper i samhället. Övningar och laborativa moment för att tydliggöra sociologins användbarhet och tillämpningsområden. Kursen innehåller också en fältövning där studenten skall träna på att se de sociala relationernas betydelse i det omgivande samhället. Delkurs 2 Sociologiska tillämpningar I 7,5 högskolepoäng Introduktion till sociologisk teoribildning och problemformulering genom tillämpningar på olika sociala problem, samhällsinstitutioner och sociala processer. Skriftlig och muntlig dokumentation av sociologiskt tänkande kring valda teman. i samhället. Övningar och laborativa moment för att tydliggöra sociologins användbarhet och tillämpningsområden. Kursen innehåller också en fältövning där studenten skall träna på att se de sociala relationernas betydelse i det omgivande samhället. Delkurs 2 Sociologiska tillämpningar I 7,5 högskolepoäng Introduktion till sociologisk teoribildning och problemformulering genom tillämpningar på olika sociala problem, samhällsinstitutioner och sociala processer. Skriftlig och muntlig dokumentation av sociologiskt tänkande kring valda teman. Delkurs 3 Sociologisk metod 7,5 högskolepoäng Delkursen ger en första orientering av sociologisk metod.Fokus ligger på de tekniska aspekterna av tre olika datainsamlingsmetoder. Vi går igenom teknik och analysmetoder i relation till intervjuer, enkäter och observationer. Delkurs 4 Sociologiska tillämpningar II 7,5 högskolepoäng Fördjupning och breddning av tidigare delkurser där huvudmomentet utgörs av teoritillämpning på ett självständigt formulerat sociologiskt problem. Undervisningsformer Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, hemarbetsuppgifter, laborationer,
fältövningar och seminarier. Examination Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Bedömningen av de studerandes prestationer sker normalt vid slutet av varje delkurs och
är i regel skriftliga. Examinationsmoment kan även förekomma i anslutning till undervisningen genom inlämningsupgifter och redovisningar. För att få betyget Väl godkänd (VG) i slutbetyg på kursen krävs VG på mer än 50% av delkurserna. Kursvärdering Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. Kurvärderingen genomförs anonymt. Kurslitteratur och övriga läromedel Litteraturförteckning Delkurs 1 ­ Introduktion till sociologi 7,5 hp Ahrne, Göran (2007) Att se samhället. Malmö: Liber Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red.) (2010) Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning. 1. uppl. Malmö: Liber. Lindgren, Simon (2007) Sociologi 2.0: samhällsteori och samtidskultur. 1. uppl. Malmö: Gleerup. Artiklar tillkommer. Distribueras av kursansvarig Referenslitteratur Stray Jørgensen, Peter & Harboe, Thomas (2009) Lästekniker och lässtrategier. 1. uppl. Malmö: Liber Litteraturförteckning Delkurs 2 ­ Sociologiska tillämpningar I 7,5 hp Ambjörnsson, Fanny (2004) I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Diss. Stockholm: Univ. 2004 Bourdieu, Pierre (1997) Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos. 295s. Elias, Norbert & Scotson, John L. (1999) Etablerade och outsiders: en sociologisk studie om grannskapsproblem. Lund: Arkiv. gymnasietjejer. Diss. Stockholm: Univ. 2004 Bourdieu, Pierre (1997) Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos. 295s. Elias, Norbert & Scotson, John L. (1999) Etablerade och outsiders: en sociologisk studie om grannskapsproblem. Lund: Arkiv. Ingram, Nicola (2011) Within School and Beyond the gate: The Complexities of Being Educationally Successful and Working Class, Sociology, vol 45, nr 2:287­302 Goffman, Erving. (2014) Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik. Lund: Studentlitteratur. 238 s. Litteraturförteckning Delkurs 3 ­ Sociologisk metod 7,5 hp Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun, 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur Barmark, Mimmi & Djurfeldt, Göran. (2015). Statistisk verktygslåda 0 ­ att förstå och förändra världen med siffror. Lund: Studentlitteratur. Ejlertsson, Göran (2014) Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. 3. [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. Fangen, Katrine (2005) Deltagande observation. 1. uppl. Litteraturförteckning Delkurs 4 ­ Sociologiska tillämpningar II 7,5 hp Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2008) Att skriva en bra uppsats. 2. [rev. och uppdaterade] uppl. Malmö: Liber. Artiklar tillkommer. Distribueras av kursansvarig lärare. 
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards