LUNDS UNIVERSITET

advertisement
LUNDS UNIVERSITET
Institutionen för Öst- och Centraleuropakunskap
2006-01-24
RYS 054, Ryska, kandidatkurs 61-80 p, vt 2006
Examinatorer på hela kursen är Lars Steensland och Fiona Björling. Karin Sarsenov vikarierar för
Fiona Björling under hennes sjukskrivning.
Nedan följer ett utdrag ur kursplanen med kommentarer:
------Delkurs 1. Rysk text (2 poäng)
500 normalsidor rysk skönlitterär text.
Denna delkurs är avsedd att läsas in på egen hand. Förhörs genom muntligt prov hos
Fiona Björling/Karin Sarsenov eller Lars Steensland.Litteraturlistan sammanställs i
samråd med examinatorerna.
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet (3 poäng)
Säker förmåga att använda ryska i skrift och att översätta från svenska till ryska.
Sverker ger lektioner 2 tim/vecka. Tider bestäms på introduktionsmötet. Kursen
avslutas med skriftlig tentamen. Den som vill träna kan utnyttja Svetlana Lavrin för
rättning och kommentering av översättningsövningar.
Delkurs 3. Muntlig språkfärdighet (1 poäng)
Säker förmåga att tala ryska och att uppfatta ryska. Vikt läggs vid ett gott uttal.
Detta moment finns i kursplanen i första hand för att påminna om att den ryska
kommunikativa färdigheten inte bör rosta igen. Svetlana kan ge individuell
samtalsträning. Prov för tillgodoräknande av poängen görs för Irina Müller.
Delkurs 4. Specialiseringskurs (4 poäng)
Alternativ a) Modern rysk lingvistik
Studium av valda arbeten där moderna lingvistiska metoder tillämpas vid beskrivningen av ryskan.
Orientering i den ryska språkvetenskapliga debatten. (Lars Steensland)
Alternativ b) Rysk språkhistoria
Någon insikt i rysk språkhistoria genom läsning av 5 sidor fornkyrkoslavisk, 5 sidor rysk kyrkslavisk
och 5 sidor fornrysk text med språkhistoriska kommentarer i anslutning till texten. Huvuddragen i den
ryska historiska fonologin. Orientering i rysk dialektologi. (Lars Steensland)
Alternativ c) Rysk litteraturhistoria
Orientering i litteraturvetenskapliga teorier och metoder med särskild tonvikt på ryska och sovjetiska
litteraturforskare. Läsning av litterära texter (ca 300 sidor) från olika epoker i syfte att utveckla
förmågan till textanalys och förståelse för stilistik. Någon orientering i rysk versteori. (Fiona
Björling/Karin Sarsenov)
Alternativ d) Rysk idé- och kulturhistoria
Orientering i kulturvetenskapliga teorier och metoder med särskild tonvikt på ryska och sovjetiska
kultur- och vetenskapsteoretiker. Kulturdebatt och kulturpolitik i Ryssland/Sovjetunionen under 1800och 1900-talen. Exempel från den ryska idéhistorien, från rysk teater-, musik-, konst- eller filmhistoria
och deras samband med Rysslands och Sovjetunionens politiska historia. (Fiona Björling/Karin
Sarsenov)
Postadress: Box 201, 22100 Lund. Besöksadress: Finngatan 12-14.Expeditionen: tfn 046/222 88 18
(tfn tid mån-tor 9.30-11, tis även 18-19, besökstid mån-tor 13-15, tis även 18-19 (fre stängt), Fax:
046/222 88 25, E-post: [email protected] Hemsida: http://www.slav.lu.se
LUNDS UNIVERSITET
Institutionen för Öst- och Centraleuropakunskap
2006-01-24
Om en specialiseringskurs får minst 3 aktiva, registrerade studenter kan den ges i
seminarieform. I annat fall sker undervisningen genom handledning.
Delkurs 5 Examensuppsats (10 poäng)
En uppsats över ett ämne inom modern rysk lingvistik, rysk språkhistoria, rysk litteraturhistoria eller
rysk idé- och kulturhistoria. Uppsatsen, som normalt skrivs på svenska, skall anknyta till den inriktning
som valts inom delkurs 4. Den facklitteratur som används vid uppsatsarbetet skall till en del vara
ryskspråkig.
I kursen ingår som obligatorisk uppgift att fungera som opponent vid ventilering av en examensuppsats.
Återigen gäller uppdelningen: rysk lingvistik och rysk språkhistoria hos Lars Steensland,
rysk litteraturhistoria eller rysk idé- och kulturhistoria hos Fiona Björling/Karin Sarsenov.
Schema:
Tis 28 februari
Ons 1 mars, kl. 10.15-12
Ons 31 maj
Ons 7 juni, kl. 10.15-12, 13.15-15
Inlämning av uppsatsämne
Introduktion till uppsatsskrivningen, Torbjörnssons
Inlämning av uppsats
Uppsatsventilering
Du bör på ett tidigt stadium ta kontakt med den handledare du vill skriva uppsats för och diskutera
ämnesval. Senast den 28 februari skickar du ett PM till din handledare där du beskriver din
frågeställning, ditt material och hur du tänker bearbeta det (ca 1 sida). På introduktionen till
uppsatsskrivningen kommer du överens om datum för inlämning av ett första utkast samt
handledningsstillfälle.
E-postadresser.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Postadress: Box 201, 22100 Lund. Besöksadress: Finngatan 12-14.Expeditionen: tfn 046/222 88 18
(tfn tid mån-tor 9.30-11, tis även 18-19, besökstid mån-tor 13-15, tis även 18-19 (fre stängt), Fax:
046/222 88 25, E-post: [email protected] Hemsida: http://www.slav.lu.se
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards