Klinisk Kemi Halland

advertisement
1(3)
Klinisk Kemi
Halland
Nr 3
2005-09-07
Landstinget Halland
LABORATORIET INFORMERAR
Förändringar fr o m 14 september 2005
Albuminkorrigering av P-Calcium upphör
Laboratoriet lägger ner analysen albuminkorrigerat kalcium i plasma fr o m 14 september 2005.
Är P-Calcium, alb korr ifyllt på remissen ger laboratoriet svar på enbart P-Calcium. Den
diagnostiska förmågan av albuminkorrigerat kalcium är inte bättre än den av P-Calcium.
Kostnaden för P-Calcium är bara hälften av den för albuminkorrigerat kalcium.
Resultatet av P-Calcium bör alltid bedömas mot aktuell albuminkoncentration.
Albuminkorrigering av P-Calcium ger endast en grov uppskattning av kalciumläget.
Vid oklara fall rekommenderas bestämning av joniserat kalcium, benämnt S-Calciumjon
eller aB-Calciumjon.
Det albuminkorrigerade kalciumvärdet kan alltjämt enkelt beräknas.
Vid P-Albumin ökas P-Calcium med
(g/L)
(mmol/L)
15
0,5
21
0,4
27
0,3
33
0,2
38
0,1
För screening rekommenderas P-Calcium. I vissa patientgrupper där hypoalbuminemi
är vanligt bör P-Albumin bestämmas samtidigt med P-Calcium. Markera i dessa fall
P-Albumin på remissen.
Vi vill inte föreslå joniserat kalcium som förstahandsanalys, då analysens kostnad är
hög och då den inte är tillgänglig på automatiserade instrument.
Pris:
P-Calcium
P-Albumin
S-/aB Calciumjon
12 kr
12 kr
73 kr
Kalcium skall alltid tas utan stas, vare sig man beställer P-Calcium eller S-/aB-Calciumjon.
Som referensintervall gäller för barn och vuxna samma värden som tidigare använts för
P-Calcium.
ReferensIntervall:
≤6 dgr:
7 dgr-365 dgr:
1-7 år:
8 år - vuxna:
Remissord:
EDI-kod:
Remiss:
Provtagning:
P-Calcium
CA
Klinisk Kemi 1
PST-rör, ljusgrön propp
1,75 - 3,00
2,20 - 2,70
2,20 - 2,70
2,20 - 2,60
mmol/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L
2(3)
Fecalt Calprotektin, ny markör vid gastrointestinala sjukdomar
Calprotektin är ett intracellulärt calciumbindande protein som förekommer rikligt i
cytoplasman i neutrofila granulocyter, men även i monocyter och epitelceller, och
kan användas som markör på aktivitet hos inflammatoriska celler. Vid inflammatoriska
tarmsjukdomar som Crohn's sjukdom och ulcerös kolit sker en kraftig utvandring av
vita blodkroppar till tarmlumen. Hos dessa patienter finns en kraftigt ökad halt av
calprotektin i faeces. Calprotektin är sannolikt även en bra markör för att följa sjukdomsaktiviteten vid inflammatorisk tarmsjukdom. Förhöjda halter av calprotektin kan
även ses vid infektion med Helicobacter pylori samt vid vissa fall av glutenenteropati.
Fecalt Calprotektin kan användas som ett test för att stärka avsaknad av organiska
sjukdomar i GI-kanalen, och minska behovet av skopi- eller röntgenundersökningar.
Testet är ofta positivt vid gastrointestinal malignitet, men kunskapen är fortfarande
ofullständig och testet kan idag inte rekommenderas som ersättning till F-Hb.
Likaledes är testets utfall vid kollagen kolit oklar.
Falskt positiva resultat kan erhållas vid näsblödning, blödning i mag-tarmkanal, vid
mensblödning, bakteriell luftvägsinfektion samt behandling med NSAID-preparat.
Värden över 100 µg/g utan känd orsak måste alltid utredas, värden mellan 50-100 µg/g
ligger i en gränszon och bör följas upp, bland annat med förnyad calprotektin-analys.
Efter en extraktionsprocedur mäts calprotektin per gram faeces med en enzymimmunoassay. Svar ges som F-Calprotektin i µg/g.
Indikationer:
Analysen kan användas för att följa sjukdomsaktivitet och behandling
vid inflammatorisk tarmsjukdom. Ett negativt testresultat stärker
avsaknad av organisk tarmsjukdom med inflammatoriskt inslag.
Referensintervall:
4 år - vuxna:
<50 µg/g
Yngre barn har högre referensvärden.
Remissord:
EDI-kod:
Remiss:
Pris:
F-Calprotektin
CALP
Klinisk Kemi 3
260 kr
Provtagning:
Prov för analys av fecalt calprotektin tas i ”Plaströr f avföring med sked”.
Beställs från Centralförrådet, artikelnummer 70 564.
Provet kan tas som stickprov. Mängden som skall skickas till laboratoriet
bör motsvara 1 g (1-2 ärtors storlek).
Calprotektin i faeces är stabilt 7 dagar i rumstemperatur, och kan skickas
med vanlig post. OBS! Provtagningshjälpmedel för F-Hb skall ej användas.
3(3)
Elektrolyter, Glukos och Laktat kan fås på B-Blodgasbeställning
Vid beställning av B-Blodgaser, tagen i spruta eller kapillärrör, analyseras P-Na, P-K,
S-Cl, aB-Calciumjon, P-Glukos och P-Laktat. Om resultatet önskas på dessa
analyser måste de beställas. Ingen extra kostnad debiteras.
För tilläggsbeställning, se nedan.
Remissord:
P-Elektrolyter (ABL)
= P-Natrium (ABL) + P-Kalium (ABL) + P-Klorid (ABL) + S-Calciumjon
EDI-kod:
ANA
AK
Remissord:
EDI-kod:
P-Glukos (ABL)
APGLU
Remissord:
EDI-kod:
P-Laktat (ABL)
APLAKT
Remiss:
Klinisk Kemi 1 (kommentarsfältet)
ACL
JONCA/JONCAO
I B-Blodgas ingår alltid aB/vB-Hb och aB-p50.
Amnion-AFP (alfa-Fetoprotein)
Amn-AFP analyseras nu på avd för klinisk kemi i Halmstad.
Analysfrekvens:
1 gång/vecka
Referensintervall:
Vecka 12+0 dagar t o m vecka 15+6 dagar <42 350 µg/L
Vecka 16+0 dagar t o m vecka 18+6 dagar <30 250 µg/L
Remissord:
EDI-kod:
Remiss:
Provtagning:
Pris:
Diverse-AFP
DAFP
Konsultremiss, ange graviditetsvecka
Centrifugrör, gul kork
61 kr
På ny tjänst
Överläkare Henning von Schenck har slutat vid avdelningen.
Ny överläkare är Johan Kumlien.
Klinisk Kemi Halland 7 september 2005
Tom Lundahl
Verksamhetschef
Länssjukhuset Halmstad
301 85 Halmstad
Besöksadress: Länssjukhuset
Ingång 19 A
Tfn 035-13 18 09
Fax 035-13 18 20
[email protected]
www.lthalland.se
Download
Random flashcards
Create flashcards