Knivsta kommuns energiarbete

advertisement
Nästa samhällskris
– en energikris
Nästa samhällskris – en energikris
Boo Östberg (C)
KF, KS, KS-NRJ, KS-PLU, ordf. BMN
Fredrik Sjöberg (M)
KS, KS-NRJ, vice ordf. BMN
Nästa samhällskris – en energikris
•Alla pratar klimat (CO2)
•Varför pratar vi energi (kW)?
•Peak Oil
•Vinter i välfärdslandet
•Knivstas energistrategi
•Vad kan en kommun göra?
Nästa samhällskris – en energikris
Utbildningsmål
•Vad är Peak Oil?
•Hur fort kan det gå?
•Vilka konsekvenser kan det få?
Alla pratar
Global
warming
(CO2)!
Alla pratar
Global warming..?
Vi pratar
Energi
(kWh)!
Vi pratar
Energi
(kWh)
“Den som tror att
för att…
är
Evig tillväxt omöjlig
i en värld med
begränsade resurser
är antingen en galning
eller en ekonom.”
Kenneth Boulding, Economist
Vi pratar
Energi
Energi
Energi
Energi
Energi
(kWh)
för att…
= Arbete
= Ekonomi
= Välfärd
= Demokrati
Vi pratar
Energi
(kWh)
för att…
Världens energibehov
80% fossil energi
•
•
•
Olja
Kol
Gas
Vi pratar
Energi
(kWh)
Världsbild
- ständigt ökade
energiresurser
för att…
Vi pratar
Kärnkraft exkl
omvandlingsförluster
15%
Vattenkraft
15%
Värmepump
1%
Biobränslen, torv,
avfall
26%
Energi
(kWh)
Vindkraft
0%
för att…
Import el
0%
Fossila bränslen
43%
Energianvändning per capita (2008, MWh)
Canada
Norway
United States
Belgium
Australia
Saudi Arabia
Netherlands
Finland
Sweden
Russia
New Zealand
Korea, South
Estonia
Austria
France
Japan
Germany
Switzerland
Ireland
Denmark
United Kingdom
Europe
Spain
Greece
Ukraine
Italy
Israel
Belarus
South Africa
Lithuania
Iran
Poland
Argentina
Chile
Latvia
China
Turkey
Brazil
Algeria
Iraq
Egypt
India
World
Vi pratar
Energi
(kWh)
för att…
140
120
100
80
60
40
20
0
Vi pratar
Energi
(kWh)
Oljevändning per capita (2009)
för att…
Vi pratar
Energi
(kWh)
för att…
Vi pratar
Energi
(kWh)
Förbrukar
för att…
Hittar
Vi pratar

1 år

=
Energi
(kWh)
för att…

400 år

Vi pratar

1 år

=
Energi
(kWh)

25%
för att…
31 mdr/år x
Vad är Peak Oil?




En topp i produktionen/uttaget av en
ändlig resurs
Inträffar oftast i närheten av att halva
resursen förbrukats
Innan något utvinns måste det hittas
Känner man den totala tillgången kan
man beräkna när hälften utvunnits
PEAK OIL
IEA prognos 2008
PEAK OIL
IEA prognoser grovt fel
PEAK OIL
PEAK OIL
PEAK OIL
Inte en fråga om KANSKE utan NÄR:










Kjell Aleklett – 2009
US Joint Forces Command – 2012
Bundeswehr – 2012
Ulf Svahn, Svenska Petroleum Institutet – ”före 2050”
IEA 2020 – omsvängning för klimat (2008/2009)
IEA WEO – Conventional oil Peaked 2006 (2010)
Lloyds – finns inte olja till nästa högkonjunktur! (2010)
FAO – försörja 7 miljarder människor? (2011)
BITRE-117c – 2017, ”Rysk peak, export slut 2023” (2006)
Oliver Rech (fd IEA anställd) ”Ansträngd oljetillgång från
2013 och oundviklig nedgång någon gång mellan 2015 och
2020”
PEAK OIL
Inte ens en fråga om NÄR utan NU:
”The maximum yearly
oil production of the
planet is taking place
now!”
Dave Demshur, VD Core Labs
Augusti 2012
Läget har förvärrats



Finanskrisen 1.0
- minskade investeringar
- minskad efterfrågan döljer problemet
BP oljeläcka i Mexikanska Golfen
Finanskrisen 2.0
”Gigantiskt fynd flyttar Peak Oil”

Oljefält utanför Rio de Janeiros kust

Största fyndet på 34 år

Innehåller 15 miljarder fat

Motsvarar 6 månaders
världsförbrukning
Export Land Model




Världsproduktion 85-86 miljoner fat
olja/dag
Hälften går på export
Decline 5%
Konsumtionsökning 2,5%
Export Land Model
Export Land Model
Hälften kvar?
Energy Return On Energy Invested

Störst fält hittas först

1900 kostade det 1 fat att få upp 100 fat

Idag kostar det 1 fat för att få 10 fat
90%

Oljesanden kräver 1 fat att få 3 fat
67%

Etanol – 1 fat för att få 1½?

Allt dyrare att få fram oljan

Mindre kvar till samhället
99%
33%
Hälften kvar?
Men jag har
hört att…
Business
as usual?
Energi = välfärd
Mänskligheten 200.000 år
Djurkraft,
Mänsklig
+ lite vind- och + Ångkraft
muskelkraft
vattenkraft
Industriåldern
Jägar/samlar-åldern Jordbruksåldern
1700-tal
- 200.000
- 10.000
Energi = välfärd
Mänskligheten 200.000 år
Oljeåldern
•
•
•
Kol
Olja
Gas
Industriåldern
• Kärnkraft
Jägar/samlar-åldern Jordbruksåldern
1,5 miljarder
människor
1900
1700-tal
- 200.000
- 10.000
Energi = välfärd
Mänskligheten 200.000 år
2011
Oljeåldern
Industriåldern
Jägar/samlar-åldern Jordbruksåldern
1700-tal
- 200.000
- 10.000
7 miljarder
människor
Energi = välfärd
Mänskligheten 200.000 år
Totalt 100 miljarder
2011
Var 20:e människa
som någonsin föds
lever nu!
1700-tal
- 200.000
- 10.000
7 miljarder
människor
Energi = välfärd
Mänskligheten 200.000 år
Totalt 100 miljarder
2011
1995-2003 föddes
1% av hela
mänskligheten!
1700-tal
- 200.000
- 10.000
7 miljarder
människor
Energi = välfärd
Mänskligheten 200.000 år
2011
Hur är det möjligt?
1700-tal
- 200.000
- 10.000
7 miljarder
människor
Energi = välfärd
Mänskligheten 200.000 år
2011
Hur är det möjligt?
1700-tal
- 200.000
- 10.000
7 miljarder
människor
Energi = välfärd
Mänskligheten 200.000 år
2011
½ dl olja = 1 människa
1 tank = 1.000 slavar
1700-tal
- 200.000
- 10.000
7 miljarder
människor
Energi = välfärd
Mänskligheten 200.000 år
2011
½ dl olja = 1 människa
31 miljarder fat / år ≈
3 x 90 mdr människors
arbete i 199.900 år
1700-tal
- 200.000
- 10.000
7 miljarder
människor
Energi = välfärd
Mänskligheten 200.000 år
2011
1 kcal mat = 10 kcal
fossilt bränsle
Vi äter 3 liter olja/dag
1700-tal
- 200.000
- 10.000
7 miljarder
människor
Energi = välfärd
Matprisindex!
Energi = välfärd
Ja, visst är det olja,
i form av matprisindex!
Energi = välfärd
Sociala
Vatten behov
Värme
Mat
Självförverkliga
Utveckling
Lära
Energi
Estetik
Energi = Ekonomi
Nationalekonomins axiom:
+
=
Tillgång
Efterfrågan
Varans pris
Energi = Ekonomi
Energibehov
Konjunktur
147 US$/fat
115 US$/fat
40 US$/fat
Energi = Ekonomi
Energi = Ekonomi
31 mdr fat / world GDP
1L
=
Energi = Ekonomi
+1% olja = +1% BNP
1L
=
Energi = Ekonomi
Energi = Ekonomi
Energi = Ekonomi
1L
+1% olja = +1% BNP
IMF:
endast
”Fördubblat oljepris på 10 år
kan öka oljeproduktionen
med +0,9% per år”
Energi = Ekonomi
Hyperinflation
Energi = Ekonomi
Deflation
Energi = Ekonomi
Biflation
Energi = Ekonomi
Räntan
Krediter
Business
as usual?
Vi pratar energi, för att…
Energi
+ Ekonomi
Välfärd
+
= Demokrati
Vi pratar energi
… för frågan är:
ACCEPTERAS
minskad välfärd
till ökad kostnad?
Energi = välfärd
Vatten
Värme
Mat
Energi
Vi pratar energi
Acceptans? NEJ!
Vi pratar energi
Men det händer väl inte
i en demokrati?
Grekland
Spanien
England
Portugal
Vi pratar energi
… därför att det är en …
Utmaning för
demokratin!
Får de politiker
som driver omställning
förtroende i nästa val?
Vinter i välfärdslandet
Elisabeth Langby (1983)
Fas
Athen
Elisabeth Langby
(1983)
1 Handel/industri
700-talet fKr
Tillväxten tar fart
2 Demokrati införs
460-talet fKr
Uruguay
1850-talet
Sverige/Europa
1800-talet
1918
1918
3 Överkonsumtion
400-talet fKr
1950-talet
1970/80-talen
4 Ekonomisk kris
Neddragningar
Går ej att backa
5 Kollaps
400-talet fKr
1960-talet
Välfärds- &
legitimitetskris
90-tal
200-talet fKr
1973
Krig & sönderfall Militärkupp
Diktatur
Energikris ?
Business
as usual?
Vad kan en
kommun göra?
Ställ om,
snabbt, genomtänkt
och planerat
till ett samhälle
som är mindre sårbart
Vad kan en
kommun göra?
… genom god planering
Vad kan en
kommun göra?
Ett dilemma
Begränsad rådighet
Yttersta ansvaret
Kan inte bestämma
över medborgarna
(socialtjänstlagen)





Lag
Äganderätt
Budget
Demokrati
Förväntningar & beteende
Strategi
Energistrategi för
Knivsta kommun
Där framtiden bor
Energistrategi för
Knivsta kommun
www.knivsta.se
Där framtiden bor
Strategins upplägg





Varför en energistrategi?
Vision för en grön energiframtid
Energiläget idag
Energiläget i framtiden
Energistrategins tre fokusområden




Där framtiden bor
Fokusområde: Transporter
Fokusområde: Byggande och boende
Fokusområde: Lokal energi- och
livsmedelsproduktion
Inriktningsmål samt handlingsplan för
2011-2014 under varje fokusområde
Lokal energi- och
livsmedelsproduktion
Inriktningsmål



En betydande andel av energin som används i Knivsta produceras lokalt.
Knivsta har många företag med inriktning mot lokal livsmedelproduktion eller lokal
energiproduktion.
Knivsta är en föregångskommun som visar upp demonstrationsobjekt och goda exempel på
lokalt anpassade energilösningar.
Handlingsplan 2011-2014






Kommunens fastighetsbolag ska utvärdera möjligheterna att sätta upp solpaneler på sina
fastigheter och installerar sådana när det är möjligt.
Kommunen ska i samverkan med andra aktörer utveckla konceptet ”Försöksplats Knivsta”
genom att inbjuda till att anlägga demonstrationsprojekt för att testa lokalt anpassade
energilösningar, t.ex. ny teknik för småskalig förnyelsebar energiproduktion eller nya
kretsloppslösningar för avloppshantering.
Kommunen ska i samverkan med andra aktörer delta aktivt i regionala projekt på
energiområdet t.ex. ”Uppsala energy initiative” och ”Energihuset Uppsala”.
Kommunen ska undersöka möjligheterna att uppföra en egen anläggning för att utvinna biogas
av matavfall, avloppsslam, gödsel, m.m., gärna i samverkan med kringliggande kommuner.
Kommunen ska anordna regelbundet återkommande marknadsplatser för lokalt producerade
livsmedel samt förenkla villkoren för torghandel.
……
Byggande och boende
Inriktningsmål



Alla hus som byggs på kommunalägd mark är lågenergihus.
Energiåtgången i kommunens befintliga fastigheter har minskat så att man i snitt
uppnår Boverkets krav för nya byggnader.
Alla nya detaljplaner innehåller en energieffektiv bebyggelsestruktur.
Handlingsplan år 2011-2014








Kommunens fastighetsbolag ska öka energibesparingstakten och genomföra fler
energieffektiviseringsåtgärder.
Kommunens och dess bolag ska aktivt informera och ge råd om energi,
uppvärmning och bra energilösningar vid tomtförsäljning samt tidigt i
bygglovsprocessen.
Kommunen ska ställa höga krav på energiprestanda och kretsloppslösningar då
kommunen själv bygger nya hus, vid markavtal och vid försäljning av mark.
Kommunen ska prioritera detaljplaner som har bra energilösningar.
Kommunen ska planera för en energieffektiv bebyggelsestruktur i alla nya
detaljplaner.
Kommunen ska ordna en återkommande energimässa för att uppmuntra och
inspirera till energismarta lösningar.
Kommunen ska arbeta aktivt med sin energirådgivning och med olika
informationskampanjer kopplat till energi.
Kommunen ska ha en aktiv dialog med fjärrvärmebolagen om priser och framtida
utveckling.
Transporter
Inriktningsmål



Kollektivtrafiken är det naturliga alternativet framför resor med bil.
Cykel- och gångtrafiken har ökat till förmån för antalet resor med motorfordon som
har minskat.
Kommunens egna resor sker med fordon som drivs av förnyelsebar energi.
Handlingsplan år 2011-2014
Kommunen ska:

fortsätta att bygga ut cykelvägar, cykelparkeringar och luftpumpstationer.

fortsätta att bygga pendlarparkeringar, även utanför tätorterna.

fortsätta att leasa personbilar som uppfyller gällande miljöbilskrav samt följa
utvecklingen inom elbilar för att gå över till dessa när de uppfyller kommunens
krav på trafiksäkerhet och räckvidd.

bidra till att alternativa tankställen byggs på strategiska platser inom kommunen.

via sin ägarandel i Upplands lokaltrafik, fortsätta att arbeta för en mer attraktiv,
effektiv, pålitlig och tillgänglig kollektivtrafik, samt fortsätta att marknadsföra
kollektivtrafiken gentemot kommuninvånare.

erbjuda nyinflyttade och nyanställda en gratis provperiod på Upplands Lokaltrafik.

i samverkan med andra aktörer aktivt satsa på närturism och friluftsliv.

i samverkan med andra aktörer arbeta för att inrätta kontorshotell med
distansarbetsplatser i kommunen.

ställa hårdare krav på miljöklassning vid upphandling av arbetsmaskiner samt vid
driftentreprenader.
Transporter
Största utmaningen
(tillsammans med mat)
”Kallt redan på måndag”
– en vecka utan lastbilstransporter i Borås
Sveriges åkeriföretag i Västra Götaland, 2008
Transporter
”Kallt redan på måndag”
Måndag
• Kallt i husen - fjärrvärmeverket behöver 60-70 lastbilslass bioenergi
• Brist på "obetydligheter" t.ex. alkohol, dagstidningar och färskt bröd
• ”Allvarliga” brister – apoteksvaror och rena textilier inom sjukvården
• Operationer ställs in
Tisdag
• Apoteket stänger – allvarliga konsekvenser för sjuka personer
• Livsmedel, t.ex. charkuterier och grönsaker tar slut under dagen
Onsdag
• Diesel- & bensinbrist på mackarna
• Soprum är överfulla
• Lantbruket - mjölken kan inte hämtas, kyltankar är fulla och mjölken får hällas ut.
• Dialysvätska är slut och dialysbehandlingar tvings ställas in
Torsdag
• Bensin & diesel, även gas och E85, är slut på bensinstationerna
Fredag
• Otjänligt dricksvatten pga uteblivna leveranser av kemikalier
• Påtaglig livsmedelsbrist i butikerna
• Flertalet företag står stilla i brist på såväl råvaror som insatsvaror
Vad vi gjort
inom energistrategins tre fokusområden
Transporter
Byggande och boende
Lokal energi- och
livsmedelsproduktion
Där framtiden bor
Vad vi gjort

Vindkraftverk – kommunens förbrukning (2009)
+2 mkr sedan start

”Försöksplats Knivsta” – Energirundan

Medfinansiering för ökad biogasproduktion

Matsvinn – halverat i skolan

"Hållbar kommun" – energieffektiv
bebyggelseplanering & belysning
Där framtiden bor
Vad vi gjort

100% miljöbilar

Miljö- och energipolicy för tjänsteresor

Tjänstecyklar - återvunna

Utbildning Ecodriving

Samordnade varutransporter
Där framtiden bor
Vad vi gjort

"Postens högervarv" i nya detaljplaner
Samla postlådor och källsortering
Posten spara ca 30% energi – går över till el-bilar
Ökad trafiksäkerhet
 ”Resan
mot solen”
Öka intresset för solenergi
A) ”Villapaket” med mängdrabatt
B) Andelsförening för solel
Mars: 150 deltagare
Maj: 100 intresseanmälningar
Där framtiden bor
Vad sker 2013

Peak Oil-utbildning – kommunens chefer & bolag

Peak Oil i planeringsunderlaget för budget från 2013

Förstudie – biogas från reningsslam för el + fjärrvärme

Goda vanor – cykelprojekt 2012-2013

Pendlarparkeringar på landsbygden

Vision 2025: ”försöks- och mötesplats för hållbar
utveckling”
Där framtiden bor
Vad sker 2013

Värna tätortsnära åkermark - Mål för BMN:
"Vid planläggning ska framtida behov av tätortsnära
produktiv åkermark särskilt beaktas”

Förenkla ”Torghandel” - lokalt producerad

Närproducerat (KF-beredning om upphandling)

VA-strategi  lokala kretslopp  återföra näring
Där framtiden bor
Vad sker 2013

Skola "off grid": Självförsörjande värme och el
Hantera samhällskris, längre strömavbrott
Småskalig kraftvärme - Pelletspanna & Stirlingmotor
Solceller & -paneler

Energikrav i exploateringsavtal:
Bostadshus upp till passivhusnorm
Affärslokaler minst Green Building Guld
Där framtiden bor
2013, planering & idéer









Mål BMN: Miljö- & bygglovsavgifter som premierar
energi & kretslopp
Passivhusskola
Laddstolpar vid stationen och torget
Kontorshotell för distansarbete
Övergång till elbilar, t.ex. hemtjänsten
Mobilsamåkning
Avloppskvarnar
LEAF Development Park – Energi, mat & miljö
Hållbar stad och landsbygd i samspel - Universitet
Där framtiden bor
Vi pratar ENERGI
Sammanfattning
Vi pratar ENERGI
 Enorm
 Peak
utmaning
Oil 5-10 år
 Klimat
50-100 år
 Energi
löser klimat
Bygga en Energi-Ark…
Och inte missa att hoppa på…
Vilken är då den
största utmaningen?
MENTAL
OMSTÄLLNING
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards