Läkemedelsverket 2011-07-14
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Aminess N granulat, dospåse
Aminosyror
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spar denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i
denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Aminess N är och vad det används för
2.
Innan du använder Aminess N
3.
Hur du använder Aminess N
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Aminess N ska förvaras
6.
Övriga upplysningar
1.
VAD AMINESS N ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Aminess N innehåller de åtta livsnödvändiga (essentiella) aminosyrorna samt histidin och
tyrosin. Aminosyror behövs för att kroppen skall kunna bilda äggviteämnen (proteiner).
Histidin och tyrosin behövs speciellt för personer med dåligt fungerande njurar.
Aminess N används som tillskott av aminosyror (proteiner) till personer med dåligt
fungerande njurar och som har ordinerats att äta proteinfattig kost. Aminess N ges även som
näringstillskott till patienter som dialysbehandlas.
2.
INNAN DU ANVÄNDER AMINESS N
Använd inte Aminess N
Aminess N ska inte användas vid överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot
något annat innehållsämne.
Var särskilt försiktig med Aminess N
Behandling med Aminess N ska inte påbörjas om du har
symtom på urinförgiftning, t.ex. trötthet, klåda eller aptitlöshet
störningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalanserna
störningar i hjärtats funktion
någon infektion
förhöjd halt av urinämne i serum (över 30-35 mmol/l)
Om du tror att något av ovanstående gäller dig, tala om det för din läkare.
Användning av andra läkemedel
Läkemedelsverket 2011-07-14
Det är inte känt att Aminess N skulle påverka eller påverkas av andra läkemedel. Tala ändå
om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Graviditet och amning
Det finns endast begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med
läkare vid mer än tillfälligt bruk av Aminess N under graviditet.
Det är okänt om Aminess N går över i modersmjölk. Vid rekommenderad dosering förväntas
dock inga risker med användning under amning, eftersom Aminess N används för att återställa
normala nivåer av aminosyror.
Körförmåga och användning av maskiner
Aminess N har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och hantera maskiner.
Viktig information om några innehållsämnen i Aminess N
Aminess N innehåller fenylalanin och aspartam (fenylalainkälla) som kan vara skadligt för
personer med fenylketonuri.
Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin, på
grund av att läkemedlet innehåller sackaros.
3.
HUR DU ANVÄNDER AMINESS N
Vanlig dos för vuxna: 1-5 dospåsar enligt läkares föreskrift. Doserna intas lämpligen vid flera
tillfällen, jämnt fördelade över dagen, i samband med måltid.
En dospåse utröres i ett glas vatten eller strös på maten.
Om du tagit för stor mängd av Aminess N
Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av
misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för
bedömning och rådgivning.
Om du har glömt att ta Aminess N
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Aminess N orsaka biverkningar men alla användare behöver inte
få dem.
Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10000 patienter): Illamående
Om du besväras av illamående eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.
HUR AMINESS N SKA FÖRVARAS
Läkemedelsverket 2011-07-14
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur
man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
1 dospåse innehåller:
Verksamma ämnen: Histidin 225 mg, isoleucin 300 mg, leucin 450 mg, lysinacetat
motsvarande lysin 325 mg, metionin 450 mg, fenylalanin 350 mg, treonin 325 mg, tryptofan
125 mg, tyrosin 375 mg, valin 675 mg.
Övriga innehållsämnen: Mannitol, maltodextrin, sackaros, vattenfri citronsyra (E330), vinsyra
(E334), risstärkelse, renad sojafosfolipid, natriumklorid, aspartam, sackarinnatrium,
citronarom.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Aminess N granulat är ett gul-vitt pulver med svag doft av citron.
Förpackningsstorlekar: 60 dospåsar i kartong.
Innehavare godkännande för försäljning
Recip AB, Box 906, 170 09 Solna
Telefon: 020 - 35 05 05 (Kundinformation). E-post: [email protected]
Datum bipacksedel godkändes senast: 2011-07-14