Instruktion och Skötselråd för kraftöverföring

advertisement
Anvisning till kraftöverföring
ANV105
Läs igenom denna anvisning innan du monterar din drivaxel!
De flesta axelhaverier och olyckor beror på felaktigt användande
eller otillräcklig smörjning
Instruktion och Skötselråd för kraftöverföring
Grundläggande säkerhetsnormer:
Samtliga roterande delar
måste vara skyddade.
Traktorns och maskinens,
tillsammans med axelns
skyddsanordning, måste
vara integrerat i ett system.
Försäkra dig om att alla
skyddsanordningar på
axeln, traktorn och maskinen sitter på plats och är
funktionsdugliga. Skadad
komponent ska ersättas.
Vistas inte i arbetsområdet
kring roterande axel. Bär
inte löst sittande kläder med
bälten, långt utsläppt hår
eller annat som kan fastna i
maskinen. Kontakt med roterande delar kan förorsaka
allvarliga olyckor, tom med
dödlig utgång!
Stäng av motorn, ta ur nyckeln och se till att samtliga
roterande delar har stannat
innan du närmar dig redskapet eller utför någon typ av
underhåll.
Hantera axeln i vågrätt läge
så förhindrar du att halvorna
glider isär och du förebygger
olyckor och skador på skydd
och rör.
Överskrid inte de hastighets- eller belastningsgränser som beskrivs i
användarmanualen vid
användning av maskinen.
Undvik att överbelasta
kraftuttaget och koppla
inte i det under belastning.
I alla arbetslägen skall de
teleskopiska rören överlappa varandra med minst
½ av sin längd. Även när
axeln inte används skall
de överlappa varandra på
lämpligt sätt.
Enkla kardanknutar.
Se till att vinklarna är lika
stora under arbetet. Vid
svängar bör inte vinkeln vara
större än 45° (båda knutarna tillsammans), koppla
annars ur kraftuttaget.
Vidvinkelknutar.
Arbetsvinkeln ska vara
minsta möjlig. Dock får den
vara max 50° resp. 80°
(beroende på vidvinkel) vid
svängar. Har axeln enkel
knut på maskinsidan är dess
rekommenderade vinkel
max 16° (540 rpm) eller 9°
(1000 rpm) kontinuerligt.
Sätt fast säkerhetskedjorna
så att axeln kan röra sig fritt i
samtliga arbetslägen, även i
transport. Se till att kedjorna
har rätt längd.
Använd aldrig kedjorna för
transport eller upphängning av axeln. Använd
istället maskinens
speciella stöd.
Använd aldrig
kraftöverföringsaxeln som
stöd eller fotsteg.
Rengör och smörj
kraftuttaget på traktor och
maskin för att underlätta
installationen av axel.
Traktorsymbolen på skyddet
markerar axelns traktorände.
Överbelastningsskydd måste
alltid monteras mot maskinsidan.
Vidrör inte kopplingarna, de
kan uppnå höga temperaturer! Förhindra att kopplingen
slirar under längre tid och håll
området runt rent från material som kan fatta eld.
Användning:
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
Tel 0304-751010 • Fax 0304-751011
www.oie.se • [email protected]
Smörjschema
Smörjning:
Drivaxel:
Rengör och smörj drivaxeln före säsongsmagasinering.
Profilrör:
Sära på de två delarna av axeln och smörj de teleskopiska
delarna för hand.
Smörj alla delar och kontrollera att de fungerar innan
du använder drivaxeln, ÄVEN FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING!
Använd smörjmedel av hög kvalitet och smörj delarna i
de intervall tabellen visar
Frihjulskoppling:
Smörj var 50:e
arbetstimme och efter en
längre tids stillestånd.
Smatterkoppling:
Smörj var 50:e
arbetstimme och efter en
längre tids stillestånd.
Skärbultskoppling:
Smörj var 100:e
arbetstimme och efter en
längre tids stillestånd.
Automatkoppling:
Anordningen är smord vid
monteringen och kräver
ingen regelbunden smörjning.
Friktionskoppling:
Kräver ingen regelbunden
smörjning.
Problem och lösningar:
Deformation på gafflarna
Överbelastning/
För stora vridmomentstoppar
Undvik alltid överbelastning och
koppla aldrig in kraftuttaget under
belastning. Kontrollera att eventuellt
överbelastningsskydd fungerar som
det ska.
Gaffelskänklarna är utslitna
För stora arbetsvinklar
Reducera arbetsvinkeln.
Koppla ur kraftuttaget om
knutarna överstiger 45°.
Brott på knutkorstapparna
Överbelastning/
För stora vridmomentstoppar
Kraftig förslitning av
knutkorstapparna
För stort effektuttag
Undvik alltid överbelastning och
koppla aldrig in kraftuttaget under
belastning. Kontrollera att eventuellt
överbelastningsskydd fungerar som
det ska.
Överskrid inte hastigheten och
effekten som specificeras i
maskinens bruksmanual.
Otillräcklig smörjning
Följ anvisningarna (som följer
axeln) i kapitlet ”Smörjning”.
OBS! Vid kapning av profilrör, använd verktyg som inte
skapar värme samt var noga
med att grada av kanterna.
Deformerade profilrör
Överbelastning/För stora vridmomentstoppar
Kraftigt slitage på profilrören
Otillräcklig smörjning
Undvik alltid överbelastning och koppla aldrig in kraftuttaget
under belastning.
Kontrollera att eventuellt överbelastningsskydd fungerar som det
ska.
Kontrollera att axeln inte kommer i kontakt med traktor eller
maskin under manöver.
Följ anvisningarna (som följer axeln) i kapitlet ”Smörjning”.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards