Presentationens namn

advertisement
Barnombudsmannens uppgifter
 Företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån
barnkonventionen
 Bevaka efterlevnaden av barnkonventionen i samhället och
driva på genomförandet
 Föreslå författningsändringar och åtgärder
 Informera och bilda opinion
 Samla kunskap och sammanställa statistik om barns och
ungas levnadsvillkor
 Delta i den internationella utvecklingen när det gäller
barnkonventionens tolkning och tillämpning
Årsrapporter 2010-2015
 I.m sorry – röster från särskilda
ungdomshem
 Bakom fasaden – barn och
ungdomar i den sociala barnavården
berättar
 Signaler – våld i nära relationer. Barn
och ungdomar berättar
 Från insidan – barn och ungdomar
om tillvaron i arrest och häkte
 Bryt tystnaden – barn och unga om
samhällets stöd vid psykisk ohälsa
 Välkommen till verkligheten - Barn
och ungdomar om samhällets stöd
vid kränkningar och trakasserier i
skola
Viktigast av allt
Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag tagit fram ett
material för föräldrar och blivande föräldrar om barnets
rättigheter.
www.barnombudsmannen.se
Vad innebär ett barnperspektiv
Perspektiv = betraktelsesätt, synvinkel eller aspekt
Vuxnas barnperspektiv; den
enskildes syn på barndom och
barndomens villkor
Samhällets barnperspektiv; det
generella barnperspektivet i ett
samhälle som avspeglas t ex i
lagstiftning
Barnets perspektiv; varje
barns syn på sitt eget liv och sin
omvärld
Rättighetsperspektivet:
barnkonventionens
barnperspektiv
Barn behöver
särskilt skydd
Barn ska
respekteras
FN:s barnrättskommittérekommendationer till Sverige
 Gör barnkonventionen till svensk lag
 Ge barn i utsatta situationer likvärdig tillgång till grundläggande
tjänster
 Barn och unga måste få kunskap om sina rättigheter
 Yrkesgrupper som arbetar med barn måste få utbildning om
barns rättigheter
 Skärpt lagstiftning för att skydda barn mot sexualbrott
 Förbjud isolering av barn och unga i samhällsvård, arrest och
häkte
 Ge barn som bevittnat våld straffrättslig status som målsägande
 Stärk möjligheten för barn och unga att framföra klagomål
Om Barnombudsmannen
Huvudprinciper
Barnkonventionen
Artikel 2
Artikel 3
Barnets rätt till
likvärdiga villkor
Barnets bästa
Artikel 6
Artikel 12
Barnets rätt till
liv och utveckling
Barnets rätt att göra
sin röst hörd
Familjecentraler och
barnkonventionen
 Artikel 2 – ”erbjuda lättillgängligt stöd”
 Artikel 3- En familjecentral bedriver en verksamhet som är
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande
samt riktar sig till föräldrar och barn. ”
 Artikel 6- ”Kännetecknande för verksamheten är att
huvudmännen, till exempel kommun och landsting, samordnar
sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan.”
 Artikel 12 – ”skapa arbetsformer där föräldrar och barn är
delaktiga”
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards