Politiskt program för RBUF - Rädda Barnens Ungdomsförbund

Politiskt program för RBUF
MAKT ÅT BARN OCH UNGA - BARNRÄTTSPOLITISKA
KRAV
Vilka vi är
Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla från 7- 25 år kan vara medlemmar.
Vi är ett förbund av barn och unga för barn och unga. Vi är ett religiöst och partipolitiskt
obundet förbund som kämpar för barnets rättigheter. Vi kämpar för att att barns egna
politiska krav samt Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, ska tas på
allvar och respekteras.
Vi är ett politiskt förbund som vet att barn är en viktig del av samhället precis som alla
andra. Barn är experter på sin egen situation och vad som behöver göras för att förbättra
den. Idag är samhället uppbyggt så att barn inte har makt och inflytande, och systematiskt
blir utsatta för diskriminering på grund av sin ålder. Hög ålder ses som bättre än låg ålder.
Det gör det svårt för barn och unga att bli lyssnade på, bli tagna på allvar och få makt att
förändra sina liv. Vi kallar detta åldersmaktsordningen, och det är väldigt viktig fråga för
oss.
Vi kämpar för att barn och ungas tankar, åsikter och erfarenheter ska tas på allvar. Vi är
inte framtiden, vi är nu!
Vad vi tycker
Det här är Rädda Barnens Ungdomsförbunds politiska program. Det här är vad vi tycker är
de viktigaste sakerna just nu för att få ett bättre samhälle för barn och unga. Det här är
dock inte det enda vi tycker, men det är vad vi har valt att fokusera på under 2014-2016.
Barns rättigheter i Sverige
Vi kräver att:
● Barnkonventionen ska bli svensk lag
● Regeringen ska ta fram en nationell handlingsplan för barns rättigheter
1
● Barnombudsmannen ska ha möjlighet att driva individuella fall av kränkningar av
barns rättigheter
● Sverige ska skriva under det tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen, som
handlar om att barn ska kunna klaga till FN (Förenta nationerna) när våra rättigheter
kränks
Makt och inflytande
Vi kräver att:
●
Rösträttsåldern sänks till 16 år som ett första steg
●
Kommuner och landsting ska inrätta lokala barnombudspersoner för att lyfta fram
barns åsikter, kunskap och erfarenheter
●
Kommuner låter barn delta aktivt i avgörande beslut och förarbeten i frågor som
rör barn och unga
○ Barn och unga ska ges samma möjligheter som vuxna till att delta och påverka
beslut, och deras åsikter ska väga lika tungt
○ De som arbetar direkt med barn och/eller har ansvar för barnfrågor inom
kommunen ska ges utbildning i och ha kompetens inom barnrätt,
barnkonventionen samt olika former för inflytande, deltagande och makt för
barn och unga
○ Kommuner och landsting ska ha långtgående handlingsplaner för unga och barns
inflytande
●
Barn i särskilt utsatta situationer ska få mer makt över sin egen situation:
○ Större hänsyn ska tas till barns egna asylskäl och barnets bästa vid
asylprocesser
○ Juridiska processer ska anpassas efter och ta hänsyn till barnet som individ,
snarare än barnets ålder. Barn ska alltid kunna uttrycka sina åsikter på sina egna
villkor, och aldrig behöva anpassas till vuxenvärldens processer
●
18-årsgränsen för att ändra sitt juridiska kön ska tas bort
Normkritik och icke-diskriminering
Vi kräver att:
● Inget barn ska utvisas
● Diskrimineringsombudsmannen ska behandla fler fall av diskriminering på grund av
låg ålder
● Inget barn ska diskrimineras på grund av sin eller sina vårdnadshavares ekonomiska
ställning
○ Kommuner ska ha ett brett utbud av kostnadsfria aktiviteter
○ Skolan och dess aktiviteter ska alltid vara kostnadsfria
● Skolan ska vara mer normkritisk:
○ Det ska finnas tysta rum för alla typer av religionsutövning i skolan, men att
obligatorisk undervisning och skolavslutningar ska vara fria från religiösa inslag
○ Könsidentitet och ålder ska ingå i skolans likabehandlingsplan
2
○ Skolpersonal och skolmyndigheter utbildas i normkritik,
diskrimineringsgrunderna och hur de påverkar samhället
Ordlista
Åldersmaktsordningen = Att vuxna får bestämma mer och ses som bättre än barn i
samhället.
Nationell handlingsplan = En plan som gäller hela landet, där man skriver ner vad och hur
man ska göra för att lyckas med något.
Tilläggsprotokoll = En extra del till Barnkonventionen som länder kan välja att skriva
under för att göra det bättre för barn.
Lokala barnombudspersoner = En person som finns till för barn och ungdomar i en
kommun och som jobbar med att lyfta fram barn och ungas perspektiv och åsikter när det
ska bestämmas saker.
Barnombudsmannen = En grupp som kollar hur Sverige följer Barnkonventionen och
jobbar med att lyfta fram barn och ungas åsikter och erfarenheter.
Diskrimineringsombudsmannen = En grupp som kollar att Sverige följer
diskrimineringslagen och hjälper personer som blivit diskriminerade.
Asyl = Att man får flytta till ett annat land för att en behöver skyddas från något farligt i
sitt hemland.
Asylskäl = Anledningen till varför man behöver skydd och söker asyl.
Asylprocess = De olika stegen som en går igenom när en vill ha asyl.
Juridisk process = Olika steg en följer när någon till exempel brutit mot en lag.
Juridiskt kön = Vilket kön det står att man har i olika dokument, till exempel på passet.
Könsidentitet = Vilket kön man känner sig som.
Likabehandlingsplan = En plan där man skriver ner hur en ska se till att alla behandlas lika
och känna sig trygga och välkomna.
3