De fem världsreligionerna schema ifyllt

KALLAS
Antal
anhängare:
Judendom
Kristendom
Islam
Hinduism
Buddhism
Jude
ca 15 miljoner
Kristen
ca 2 miljarder
Muslim
-en som underkastar sig
Guds vilja
ca 1,2 miljarder
Hindu
(= befolkningen kring
floden Indus)
Buddhist
ca 500 miljoner
SYMBOL
Korset
Davidsstjärnan
Sjuarmade ljusstaken
Aum(betyder allting)
Hjulet=
Åttafaldiga vägen
Halvmånen
Ichtys - fisken
(de första kristna)
Lotusblomman
TROSUPPFATTNING
Tror att världen skapades
av Gud och att
människan är Guds
avbild.
Tror att världen skapades
av Gud och att
människan är Guds
avbild.
Tror att världen skapades
av Gud och att
människan är Guds
avbild.
Tror att det kommer
sändas en utvald
människa - messias - till
jorden en dag som ska
upprätta ett fredsrike.
Tror att Gud är tre i en TREENIG:
Gud - Fader
Jesus - Sonen
Den helige Ande Hjälparen
”Det finns ingen Gud
utom Allah, och
Muhammed är hans
profet.”
Tror att Jesus är Guds
son och den som räddar
(frälser)
Att leva som muslim är att
leva i fred med Gud.
Har ingen trosbekännelse
DHARMA= Buddhas
lära
Människan strävar hela
tiden efter mer och
känner därför lidande.
Om människan kan befria
sig från alla begär och
önskningar slipper hon
återfödas. Hon kommer
till Nirvana.
Judendom
GUD/
GUDAR
Tror på en Gud - Jahve monoteism
Abraham - Isaks far
HELIGA
PERSONER/
PROFETER/ Mose - förde judarna ur
Egypten till Israel
Jesus - profet
Kristendom
Islam
Tror på en Gud monoteism
Tror på en Gud - Allah monoteism
Abraham - Isaks far
Abraham - Ismaels far
Mose - Guds budbärare
Mose - förde judarna ur
Egypten till Israel
Jesus - profet
Jesus - Guds son som
dog och uppstod
Muhammed - profet Guds budbärare
Hinduism
Buddhism
Polyteism: Många Gudar
- tänker att varje Gud har
en egenskap
Brahma=skaparen
Vishnu=skyddar från faror
Shiva= kraftens Gud
Ganesha= Elefantguden,
skolbarnens Gud
Ingen Gud
- Buddha ansåg att det
var meningslöst att tro på
någon Gud
Buddha - den upplyste
Judendom
Kristendom
Islam
Hinduism
Buddhism
HELIGA
PLATSER
Synagoga
Kyrka
LEDARE
Moské med minaret
Från minareten ropas
bönetiden ut.
Tempel som kallas
Mandir
Jerusalem
Jerusalem
Kaba i Mekka
Floden Ganges -renar
från synder
Rabbin
Präst eller Pastor
Imam
Tempelpräster Brahmaner - sköter om
Gudastatyerna
Tempel
Munkar tar hand om
bröllop och begravningar
I Tibet kallas den högste
religöse ledaren för Dalai
Lama.
HELIG DAG
Lördag = Sabbat
Firas till minne av att Gud
skapade världen på sex
dagar och vilade den
sjunde.
Söndag
Då firar man gudstjänst
med predikan, psalmer
och bön
Fredag
Firar cermonier flera
gånger per dag.
Puja= en typ av
gudstjänst
Tänder ljus (påminner om
att Buddhas lära lyser
upp)
Rökelse (påminner om
skönheten i Buddhas
lära)
Offrar ex blommor
(påminner om att allt är
vackert försvinner)
Judendom
Kristendom
Islam
BÖN
-VAR
-NÄR
-HUR
Traditionellt läser judarna
upp böner tre gånger per
dag. På sabbaten och på
helgdagar en fjärde gång
också.
Själv eller tillsammans
med andra. Ett samtal
med Gud.
En bön är ”Fader vår”
HELIGA
SKRIFTER
Toran = Moseböckerna /
lagen som Mose skrivit
ner
Bibeln
(som består av Gamla
Testamentet (GT) och
Nya Testamentet (NT))
Koranen
Omskärelse av alla pojkar
när de är 8 dagar gamla.
Dop - ett tecken på att
man tillhör Gud
Religiös myndig:
Bar Mitzva - pojkar 13 år
Bat Mitzva - flickor 12 år
Nattvard - en måltid som
firas till minne av Jesus
sista måltid innan han
korsfästes.
Fastan - Ramadan
1 månad då man fastar
från att solen går upp tills
den går ner. Man fastar
för att förstå hur det
känns att vara fattig och
för att tänka på Gud.
Tidebön 5 ggr / dag
Vänder sig mot Mekka
Tvättar sig noga.
Använder en bönematta.
Hinduism
Buddhism
Offrar och ber till olika
Gudar.
Har även bönealtare i
hemmen och tillber och
mediterar där.
Upprepar ett visst mantra
(ett heligt ord) under
bönen. Använder också
yoga för att kontrollera sin
kropp.
Man ber inte då Buddha
ansåg att bön är
meningslöst
Många olika skrifter.
Bhagavadgita eller ”Gita”
- den högstes sång är
den vanligaste.
Tipitaka =
”De tre korgarna”
Meditation - slappnar av
och försöker att inte tänka
på något alls, stilla sitt
sinne
Tanach = Gamla
Testamentet
RITUALER
De som valt att leva som
munkar eller nunnor lever
i frivillig fattigdom. De
övriga människorna
skänker mat till dem - en
religiös plikt.
En hinduisk kvinna med
tilak i pannan - ett märke
som ska väcka
andligheten
Judendom
EFTER
DÖDEN
Kristendom
Islam
Föds - lever - dör
Föds - lever - dör
Föds - lever - dör
De som tror på Gud
kommer till himlen och får
evigt liv.
De som tror på Gud och
bekänner att Jesus är
Guds son kommer till
himlen och får evigt liv.
De som tror på Allah
kommer till himlen och får
evigt liv.
Hinduism
Samsara - ett evigt
kretslopp. Föds, lever,
dör, återföds
Samsara - ett evigt
kretslopp. Föds, lever,
dör, återföds
Själavandring reinkarnation
(återfödelse)
Själavandring reinkarnation
(återfödelse)
En hindu strävar efter att
bli ett med världsalltet Brahman (världssjälen)
En buddist stärvar efter
Nirvana - ett
utslocknande (att inte
vara mer)
När någon dör bränns
kroppen på bål så att
själen befrias. Askan
strös ut i en flod - helst
Ganges.
HÖGTIDER
-traditioner
-fester
Pesach - påsken. Firas
till minne av uttåget ur
Egypten.
Jul - Jesus födelse
Påsk - Jesus död och
uppståndelse
Pingst - lärjungarna fick
ta emot Hjälparen = Den
Helige Ande
Mawlid al Nabi Muhammeds födelse
Id al Fitr - firar att fastan
är slut
Buddhism
Holi - firar vårens
ankomst. Under denna
högtid är alla jämställda
med varandra oavsett om
man är rik eller fattig.
Diwali - ljusfest
De döda kremeras
Vesak: Då firas Buddhas
födelse, upplysning och
ingång till Nirvana.
Judendom
LEVNADSREGLER
-MAT
-KLÄDER
Kristendom
10 Guds bud.
10 Guds bud.
Människan ska vara en
god förebild och visa Gud
i världen, och hon har ett
stort ansvar för att
förvalta den; att vårda
jorden, djuren och
naturen.
Den gyllene regeln:
”Allt vad ni vill att andra
ska göra mot er ska ni
göra mot dem”
Koscher-mat: ren tillåten
mat. Slaktat på ett särskilt
sätt. Man får inte heller
blanda kött med
mjölkprodukter.
Islam
De 5 grundpelarna
- trosbekännelsen (Det
finns bara en Gud och det
är Allah)
- bönen
- allmosan (gåvor till de
fattiga)
- fastan
- vallfärden (till Mekka)
Äter inte fläskkött eller
dricker inte alkohol. Köttet
måste vara lagat på ett
speciellt sätt - det kallas
för halal.
Judiska män/pojkar bär
kippa:
Även kvinnorna täcker sitt
hår i vördnad för Gud.
Kvinnor bär slöja. De
täcker sina huvuden,
armar och ben.
Hinduism
Ahimsa: inte döda eller
skada någon - varken
människa eller djur.
(Icke-våld) Speciellt kor
är heliga.
Karma- lagen om
handling och konsekvens
(vad händer efter döden)
Kastväsende: Hinduer
anser att människan föds
in i olika samhällsgrupper
som kallas kast. Vilken
kast man tillhör avgör
vilka människor som får
umgås och vilka arbeten
man kan välja. De som är
minst värda kallas
”kastlösa” och får bara
yrken som räknas som
orena.
Människan är själv orsak
till hur hon får det i nästa
liv. Det beror på hur hon
levt.(Karma)
Kastsystemet är dock
förbjudet.
Buddhism
Den 8-faldiga vägen
Åtta vägar som man
behöver tänka rätt om
och försöka handla efter
som buddhist.
- rätt tanke, motiv,
handling, tal och
meditation.
Genom att leva efter den
8-faldiga vägen kan en
Buddhist nå Nirvana och
slippa lidande.
Karma- lagen om
handling och konsekvens
(vad händer efter döden)
Munkar har röda eller
orange klädedräkter
HISTORIA
Ursprung
Judendom
Kristendom
Islam
Judarna kallar sig Guds
eget folk.
Abraham är stamfader
och fick två söner. Isak o
Ismael. Gud uppmanar
Abraham att offra Isak
men ångrar sen sedan.
Isak fick bland annat en
sonson vid namn Jakob.
Han blev slängd i en
brunn och förd till
Egypten. Så småningom
blev det ett stort folk och
de fick arbeta som slavar
i Egypten.
Mose fick i uppdrag att
föra folket tillbaka till det
Heliga landet - Israel.
Judarna är Guds utvalda
folk.
ca 2000 f kr
Kristendomen har sitt
ursprung i judendomen.
Jesus själv var jude. Han
lärde att människorna
bara kan komma till Gud
genom att tro på honom
och inte genom lagar som
judarna tror.
Den första kristna
församlingen kom till efter
Jesus farit till himlen för
ca 33 e kr.
Abraham fick två söner.
Ismael o Isak.
Gud uppmanar Abraham
att offra Ismael men
ångrar sen sedan.
Profeten Ismael är den
som araberna räknar som
sin stamfader.
Mellanöstern - runt floden
Jordan
Israel
Mellanöstern - runt floden
Jordan
De 12 män som följde
Jesus och lärde av
honom kallades lärjungar.
Hinduism
Den äldsta bland
världsreligionerna ca
3000 f kr.
Det finns ingen grundare.
Profeten Muhammed fick
en uppenbarelse på 600talet e kr. Han fick besök
av ängeln Gabriel med ett
budskap från Allah.
Muhammed lärde
människorna hur de
skulle leva sina liv.
Mekka - som nu ligger i
Saudarabien
Mellanöstern
Buddhism
Prinsen Siddharta
Gautama gick ut och
mötte en åldrande
människa, en sjuk
människa och såg en död
människa.
Förstod att livet är ett
lidande och ville veta hur
han skulle bli fri från
lidande.
Han fick en uppenbarelse
- blev upplyst, Buddha.
ca 500 f kr
Har sina rötter i
hinduismen.
Indien
Indien
Judendom
Utövas idag
främst i:
Israel
Judar finns dock spridda
över hela världen och
därför utövas judendom
lite var stans.
Kristendom
Europa
Amerika
Australien
Kristna i världen:
Ortodoxa kyrkan
(Östeuropa och Ryssland)
Katolska kyrkan (Påven i
Rom är kyrkans överhuvud)
Protestanter ex. Svenska
kyrkan (protesterade mot
påvens makt)
Frikyrkor
Islam
Mellanöstern
Nordafrika
Muslimer finns spridda
över över jorden. Därför
utövas islam runt om vår
jord.
Hinduism
Indien
Buddhism
Kina
Japan
Sydostasien
Study collections