SV SV MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

advertisement
Europaparlamentet
2014-2019
Utskottet för framställningar
31.1.2017
MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Ärende:
1.
Framställning nr 2334/2014, ingiven av Alexandre Lago Portela, spansk
medborgare, för Plataforma de Emigrantes Retornados de la Comarca de
Vigo (plattformen för emigranter som återvänt till regionen Vigo), om
betalning av skatt på utländska pensioner
Sammanfattning av framställningen
Gruppen av återvändande galiciska emigranter klagar över att de måste betala skatt på sina
utländska pensioner när de är bosatta i Spanien. De klagar också på skattemyndigheternas
dåliga förvaltning eftersom de inte tillämpar avtalet från 1966 mellan Spanien och Tyskland
och emigranterna därför dubbelbeskattas.
2.
Tillåtlighet
Framställningen förklarades tillåtlig den 13 juli 2015. Kommissionen har uppmanats att lämna
upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).
3.
Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2015
För organisationen Plataforma de emigrantes retornados de la comarca de Vigos1 räkning
uttrycker framställaren missnöje med det skattesystem som gäller för utländska
socialförsäkringspensioner och som spanska medborgare som har emigrerat (t.ex. till
Frankrike, Tyskland, Schweiz) och återvänt till Spanien i slutändan omfattas av i Spanien.
Flera aspekter nämns:
a. Återvändande spanska pensionärer blir diskriminerade i jämförelse med pensionärer
bosatta i Spanien som bara får spansk pension. De förstnämnda måste deklarera sina
1
Organisationen representerar tidigare spanska emigranter som återvänt och nu bor i Spanien.
CM\1116136SV.docx
SV
PE572.969v03-00
Förenade i mångfalden
SV
utländska pensioner1, medan de sistnämnda inte behöver det. Enligt framställaren bör de
varken behöva deklarera eller betala skatt i Spanien på sådana utländska pensioner.
b. I motsats till tidigare uttalanden av den spanska skatteförvaltningen2 riskerade
skattebetalarna nyligen att åläggas en sanktion på grund av att de inte hade deklarerat sina
utländska pensioner. Därför bör den spanska staten anses vara skyldig till dålig
förvaltning.
Framställaren ifrågasätter åtskillnaden och tolkningen som Spanien gör av
bestämmelserna i avtalet som ingåtts mellan Spanien och Tyskland för att undvika
dubbelbeskattning3 4(det spansk-tyska avtalet) och som innebär att beskattningsrätten på
pensionsinkomsten beror på om pensionen är offentlig eller privat.
Kommissionens iakttagelser
Allmänna kommentarer
Enligt gällande EU-lagstiftning omfattas direktbeskattning huvudsakligen av
medlemsstaternas behörighet. EU:s sekundärlagstiftning på området för direkt beskattning är
begränsad och har ingen relevans för ärendet i denna framställning. På områden där det inte
finns någon tillämplig EU-sekundärlagstiftning har medlemsstaterna stor frihet att utforma
sina egna skattesystem och bestämma vad som ska beskattas, när det ska beskattas och med
vilken skattesats. De har också friheten att avtala hur de ska utöva sin beskattningsrätt i
bilaterala avtal med syfte att begränsa eller undvika dubbelbeskattning. Tolkningen och
tillämpningen av sådana avtal styrs inte av EU-lagstiftningen5. Den enda begränsningen är att
medlemsstaterna måste respektera sina skyldigheter enligt fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget). De får därför inte i sin skattelagstiftning diskriminera
medborgare i någon medlemsstat, inklusive den egna, på grund av nationalitet eller hemvist,
eller någon som utövar sina friheter enligt EUF-fördraget. De får inte heller införa obefogade
begränsningar av dessa friheter.
Enligt bestämmelserna om fördelningen av beskattningsrätten i bilaterala avtal har Spanien
därför i princip rätt att beskatta tyska pensioner (eller andra utländska pensioner) som erhålls
av personer som är bosatta på spanskt territorium.
Särskilda kommentarer om framställarens klagomål
A. De spanska skattebestämmelser som tagits upp av framställaren6 utgör
standardskyldigheten som åläggs personer som bor i Spanien att deklarera sin inkomst.
1
Detta på grund av att de förmodas få inkomst från två inkomstkällor.
Som framställaren hävdar: ”Utländska pensioner ska inte beskattas i Spanien”.
3
Med hänvisning till artikel 19 i avtalet om att undvika dubbelbeskattning som ingåtts mellan Spanien och
Tyskland 1966.
4
Avtal för att undvika dubbelbeskattning som undertecknades i Madrid den 3 februari 2011 – Instrumento de
Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Alemania para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su
protocolo, hecho en Madrid el 3 de febrero de 2011.
5
Detsamma gäller för medlemsstaternas rätt att omförhandla bestämmelserna i ett sådant avtal. Sådana
bestämmelser kan därför utvecklas och till slut påverka den typen av skattepliktig inkomst i en särskild stat.
6
Artikel 96 i Ley 35/2006.
2
PE572.969v03-00
SV
2/5
CM\1116136SV.docx
En sådan skyldighet uppkommer särskilt1 när inkomsten erhålls från mer än en
utbetalare om en särskild gräns överskrids, eller om utbetalaren inte är skyldig att hålla
inne skatten.
Kommissionen betonar därför skillnaden mellan skyldigheten att deklarera
(pensions)inkomsten och beskattningen av sådan inkomst i Spanien. Om personer bosatta
i Spanien som erhåller spansk inkomst inte alltid är skyldiga att lämna in en
skattedeklaration, innebär inte detta nödvändigtvis att sådan utebliven deklarering är ett
undantag från beskattning i Spanien. På liknande sätt är personer bosatta i Spanien som
får inkomst som omfattas av skyldigheten att lämna in en deklaration inte nödvändigtvis
skyldiga att betala en högre skatt på den utländska inkomsten.
De spanska pensionsutbetalarna är skyldiga att innehålla skatten på
pensionsutbetalningarna, överföra summan till statsbudgeten och meddela de spanska
skattemyndigheterna relevant information2. Därför får de personer som är bosatta i
Spanien och som får pension från Spanien i princip betala inkomstskatt på sin inkomst
genom att den spanska pensionsutbetalaren gör avdrag för källskatt i samband med
utbetalningarna. Till följd av detta, beroende på vilken typ eller inkomstsumma som
erhållits, ska inte sådana skattebetalare vara skyldiga att lämna in en årlig
skattedeklaration, eftersom de redan beskattats och de spanska skattemyndigheterna får
relevant information om inkomstskatten direkt från de spanska inkomstutbetalarna.
Å andra sidan tillämpas inte liknande skyldigheter att innehålla skatt gentemot de spanska
skattemyndigheterna i gränsöverskridande situationer3. Personer bosatta i Spanien som får
utländsk pension måste i princip själva deklarera sin utländska inkomst i sin årliga
skattedeklaration4. Därefter beskattas sådan inkomst (eller inte), beroende på typ eller
summa.
B. Om de spanska myndigheterna eventuellt gått ut med felaktig information faller detta
inte under EU-lagstiftningen, men kan möjligtvis ifrågasättas inför nationell domstol i
enlighet med spansk lagstiftning.
C. Vad gäller beskattningsrätten på tyska pensioner fastställs i artikel 17 och 18 i det
spansk-tyska avtalet5 vilket land som har befogenhet att beskatta pensioner. Enligt
dessa bestämmelser, med undantag för pensioner till f.d. offentliganställda, har
1
Artikel 96.3 a eller c.
Artikel 99 i Ley 35/2006.
3
Eftersom de utländska (pensions)utbetalarna inte alltid omfattas av denna skyldighet, måste informationen om
den utländska (pensions)inkomst som mottas av personer bosatta i Spanien vara tillgänglig för de spanska
skattemyndigheterna på andra sätt. Sådan information säkerställer att de spanska skattemyndigheterna kan
fastställa och till slut utöva sin beskattningsrätt på utländska (pensions)inkomster på samma sätt som de gör på
inkomst från en spansk källa.
4
För att de spanska skattemyndigheterna ska få information om den inkomst som har mottagits och på så sätt
korrekt fastställa skattebetalarens skatteskuld, på samma sätt som de gör när det gäller en person som bor i
Spanien och som bara får en spansk pension.
5
För närvarande i kraft: Avtal för att undvika dubbelbeskattning som undertecknades i Madrid den 3 februari
2011 – Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Alemania
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y su protocolo, hecho en Madrid el 3 de febrero de 2011.
2
CM\1116136SV.docx
3/5
PE572.969v03-00
SV
Spanien exklusiv eller delad rätt att beskatta pensioner som mottas från Tyskland av
personer som är bosatta i Spanien.
Om framställaren anser att bestämmelserna i det spansk-tyska avtalet har tolkats och
tillämpats felaktigt av någon av de avtalsslutande staterna kan han, utöver de nationella
åtgärder som står till hans förfogande, inleda ett förfarande för ömsesidig
överenskommelse enligt artikel 24 i avtalet. En sådan prövning omfattas inte av
kommissionens behörighet.
Slutsats
Baserat på den information som finns tillgänglig visar framställningen varken på en
diskriminerande skattemässig behandling som strider mot EU-lagstiftningen som medför en
högre beskattning i en gränsöverskridande situation, eller en felaktig tillämpning av EUlagstiftningen i detta enskilda fall.
4.
Kommissionens svar (REV.), mottaget den 29 juni 2016
Kommissionen har inte ändrat de preliminära slutsatser den drog i meddelandet av den
25 november 2011. De ytterligare handlingar som sedermera inkommit från framställaren
återspeglar vad kommissionen sagt i sitt svar.
Dessa tre handlingar, som är nationella tolkningsutslag om vad den mottagna pensionen i just
dessa fall är för slags pension, återspeglar bara vad kommissionen tidigare sagt i sitt svar. Om
skattebetalare med hemvist i Spanien anser att de spanska myndigheterna inte handlar korrekt
i sin tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Spanien och de
ifrågavarande staterna kan de använda antingen de nationella möjligheterna att utverka
rättelse eller det medlingsförfarande som föreskrivs i konventionen. Kommissionen saknar
behörighet att bedöma fakta i vart och ett enskilt fall. För kommissionen förefaller det som
om den nationella domaren gjort just detta, nämligen undersökt vilka fakta och
omständigheter som förelegat i de konkreta situationerna och slutligen fällt utslag till
skattebetalarnas fördel. Detsamma gäller fortfarande i fråga om erkännandet i Spanien av viss
invaliditetsstatus såsom grund för beskattningen av motsvarande
(invaliditets)pensionsinkomst.
De här nationella utslagen ger ingen grund för slutsatser om att alla invånare i Galicien som
får utländska pensioner från Tyskland eller Schweiz – vilka framställaren representerar –
skulle befinna sig i samma situation rent faktiskt sett.
5.
Kommissionens svar (REV II), mottaget den 31 januari 2017
Den 1 december 2016 inkom framställaren med en ny skrivelse till utskottet för
framställningar, i vilken han anför följande klagomål:
 Han upprepar att återvändande spanska pensionärer som får en pension från Spanien
och en annan från en annan medlemsstat diskrimineras jämfört med personer bosatta i
Spanien som bara får spansk pension. De förstnämnda måste deklarera sina utländska
pensioner eftersom det anses finnas två olika utbetalare, medan de sistnämnda anses få
flera pensioner från en enda utbetalare och inte behöver lämna in någon
skattedeklaration.
PE572.969v03-00
SV
4/5
CM\1116136SV.docx


I Spanien erkänns inte pensionärers funktionsnedsättning som fastställts av andra
medlemsstater, och dessa personer måste överklaga inför domstol för att få ett sådant
erkännande och åtnjuta skattebefrielse.
Framställaren ifrågasätter på nytt Spaniens tolkning av bestämmelser i bilaterala
konventioner om dubbelbeskattning av allmänna pensioner, som med framgång
överklagats i spanska domstolar.
Kommissionens iakttagelser
Kommissionen hänvisar till sina tidigare svar på det första och det tredje klagomålet. Vad
gäller det första vill kommissionen dock tillägga att framställarens tolkning av den spanska
lagstiftningen inte förefaller alldeles korrekt. Först och främst kan ett fall där pensioner
betalas av två utbetalare inte likställas med ett fall där en pension endast betalas av den
spanska försäkringskassan. När det är fråga om två separata enheter har ingen av dem
möjlighet att veta vilka pensioner pensionären får och räkna ut en skatt som ska dras på
grundval av mottagarens totala inkomst. På samma sätt måste enligt spansk lag skattebetalare
lämna in en skattedeklaration när de får inkomst från två olika arbetsgivare eller
pensionssystem, spanska eller ej. Ingen diskriminering föreligger således i det fall
framställaren tar upp.
Vad gäller det andra klagomålet vill kommissionen understryka att EU-rätten inte
harmoniserar skattelagstiftningens definition av allvarlig funktionsnedsättning. Kriterierna för
att fastställa denna fråga kan därför skilja sig åt mellan olika medlemsstater. De spanska
myndigheterna har följaktligen rätt att kontrollera om kriterierna enligt den inhemska
lagstiftningen är uppfyllda innan de beviljar skattebefrielse, även för pensionärer som får
invaliditetspension i enlighet med lagstiftningen i en annan medlemsstat. Detta beror på att
kriterierna för att klassas som funktionsnedsatt kan vara annorlunda i det andra landets
lagstiftning och stå i strid med spanska förhållanden.
Inget hindrar dock skattebetalare som får pension från en annan medlemsstat att styrka att de
uppfyller kraven för allvarlig funktionsnedsättning enligt spansk lag. De spanska
bestämmelserna gör ingen skillnad mellan pension från Spanien och pension från en annan
medlemsstat. Inte heller i detta avseende tycks alltså den spanska lagstiftningen vara oförenlig
med EU-rätten.
CM\1116136SV.docx
5/5
PE572.969v03-00
SV
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards