Dia 1 - Filcams Cgil

advertisement
VIKTIGA PUNKTER,
REKOMMENDATIONER, FÖRSLAG
OCH BÄSTA PRAXIS ATT FÖLJA
UPP
som kom fram vid seminariet Högre grad
av samordning av kollektivavtal för att
bekämpa otrygga anställningar
EFFAT-Europeiska fackföreningsinstitutet (ETUI), seminarium om kollektivavtal i Costa de
Caparica, Portugal, 16-18 mars 2011
ALLMÄNNA RIKTLINJER SOM FRAMKOM – FACKLIGA
ORGANISATIONER SKA FRÄMJA FÖLJANDE PRINCIPER …
• Lika lön för lika arbete från första dagen, oavsett avtalsförhållande.
•Särskilt skydd för unga, kvinnor, äldre, migranter och andra utsatta
kategorier av arbetstagare.
•Stopp för varje form av diskriminering på grund av olika slags
anställningsförhållanden.
•Nolltolerans mot oegentlig och bedräglig praxis – ledare för kriminella
ligor, brevlådeföretag, alltför höga avgifter för "tjänster" (t.ex. bostad,
transporter, mat osv.), slaveriliknande förhållanden (t.ex. konfiskerade
pass osv.).
•Nolltolerans för ersättningssystem som baseras på efterfrågan,
nolltidsavtal, produktionsnivå, ersättning in natura osv.
•ILO:s Anständigt arbete och en lön man kan leva på som referens
•Legitima behov (t.ex. oförutsedda produktionsförändringar eller andra
oförutsägbara faktorer) måste utgöra grundkriterier för tillfälliga
anställningar.
•Fasta arbetsuppgifter ska säkras med jobb som omfattas av fasta
anställningsavtal.
FACKLIGA ORGANISATIONER SKA MED HJÄLP AV KOLLEKTIVAVTAL
...
• Åtgärda luckor och brister i lagstiftning och tillfoga obligatoriska rättsliga
normer
• Säkerställa att arbetsgivare tar ansvar för arbetsförhållandena för anställda
hos sina underentreprenörer
•Säkerställa att arbetsgivare är skyldiga att informera arbetstagare, inklusive
hos sina underentreprenörer, på ett språk som arbetstagarna förstår.
•Förhandla med arbetsgivare och (vid behov) med regeringar om att inrätta en
"bemanningsföretagspolis" – ett organ som inrättas för att ha kontroll över
bemanningsföretags praxis och för att besluta om viten och driva in obetald lön
för arbetstagare med rätt till sådan.
•Förhandla fram en minimilön per sektor och en sektorsöverskridande
minimilön i sitt land (vid behov) eller på annat sätt säkra minimivillkor
•Förhandla om en utjämning av kostnaderna för att anställa personal med fasta
eller osäkra anställningar så att företaget inte har något incitament att hellre
anställa arbetstagare med osäkra anställningar än med fast anställning eller till
och med missgynnas om man gör det.
•Dokumentera och gentemot arbetsgivare framhålla det problem med illojal
konkurrens som missbruk av praxis avseende tillfällig anställning medför och
främja övergripande täckning för kollektivavtal för att eliminera illojal
konkurrens mellan arbetsgivare.
ANDRA STRATEGIER FACKLIGA ORGANISATIONER BÖR ANVÄNDA
FÖR ATT FÖRBÄTTRA ARBETSFÖRHÅLLANDENA FÖR
ARBETSTAGARE MED OSÄKRA ANSTÄLLNINGAR …
•Prioritera organisering av arbetstagare med osäkra anställningar.
Organisera med hjälp av nya och innovativa metoder (t.ex. organisera
via samhällsgrupper, anställa fackliga förtroendemän ur målgrupper av
arbetstagare, koncept med att stärka den egna förmågan och
organisera arbetsplatsen, inte bara betjäningsmodell osv.).
•Satsa på gränsöverskridande fördelning av resurser (t.ex. bygga upp
facklig kapacitet i länder där det behövs, även genom specifik och
särskilt inriktad utbildning, utbyte av fackliga resurspersoner, särskilda
kampanjer osv.).
• Genomföra kurser om fackliga organisationer, arbetstagares
rättigheter och villkor i de länder arbetstagare kommer ifrån som ofta
hamnar i tillfälliga anställningar. Rekrytera före avresa – inte efter
ankomst.
•Om möjligt använda folkomröstningar som ett instrument på nationell
nivå för att samla in namnunderskrifter och ändra nationell lagstiftning
som är dålig eller ogynnsam för anställda med osäkra anställningar.
•Översätta och sprida kollektivavtal på de språk som talas av utländska
FACKLIGA ORGANISATIONER BORDE GENTEMOT NATIONELLA
REGERINGAR OCH EU ... /1
• Yrka på ett stopp för fragmenteringen av anställningsförhållanden i olika
kategorier (t.ex jourarbete, arbete för bemanningsföretag, praktikarbete,
säsongsarbete, deltidsarbete osv.)
• Yrka på en effektiv nationell arbetsmarknadstillsyn och -lagstiftning för att
säkerställa att rättigheterna för arbetstagare med osäkra anställningar tas till
vara, överträdelser vederbörligen sanktioneras och arbetsgivare konkurrerar på
lika villkor.
•Kräva en grundlig revidering av EU-direktivet om utstationering av arbetstagare
på EU- och nationell nivå
• Kräva att brevlådeförmedlingar, ledare för kriminella ligor, falska egenföretagare
och brottslig exploatering och brottsliga beteenden kraftfullt stävjas och att sådan
praxis strängt sanktioneras
•Yrka på incitament för fasta anställningar i stället för osäkra (t.ex. genom att
tillämpa ett progressivt skattesystem för företaget – ju stabilare anställningar,
desto mer skattefördelar för företaget och tvärtom)
•Hävda att statliga bestämmelser för att förbättra villkoren för arbetstagare med
osäkra anställningar inte borde medge undantag för vissa sektorer (t.ex. högre
utbildning, undervisning, offentliga tjänster osv.)
•Hävda att EU inte borde lägga sig i kollektivavtalsförhandlingar på nationell nivå,
t.ex. genom åtstramningspaket, direktiv om utstationering osv. Yrka på att Viking-
FACKLIGA ORGANISATIONER BORDE GENTEMOT NATIONELLA
REGERINGAR OCH EU ... /2
•Säga nej till strategier för att stärka sysselsättningen genom osäkra
och otrygga arbetstillfällen Endast kvalitetssysselsättning räknas
egentligen när man utformar politik för att skapa jobb.
•Yrka på en reform av eventuella stimulanssystem som uppmuntrar till
skapandet av osäkra anställningar eller medger att verksamhet
överförs till andra länder pga. lägre arbetskraftskostnader
(omlokalisering).
• Införa en villkorsklausul avseende respekt för sociala normer för att
få tillgång till EU:s medel och stimulanser (t.ex. inom ramen för den
gemensamma jordbrukspolitiken, EU:s strukturfonder liksom andra
offentliga nationella fonder) – vilket betyder att medel bara tilldelas om
arbetsgivaren och/eller institutionen respekterar och/eller engagerar
leverantörer som respekterar kollektivavtal och grundläggande sociala
villkor.
•Yrka på att man slutar hänvisa till flexicurity-systemen i
Nederländerna och Danmark som framgångssagor som ska inspirera
hela Europa, eftersom detta koncept inte fungerar för alla. Förresten
fungerade det inte i Nederländerna heller (facklig bedömning). Och i
BETRÄFFANDE SAMORDNING AV
KOLLEKTIVAVTALSFÖRHANDLINGAR BORDE FACKET ...
• Samordna gemensamma strategier på nationell och internationell nivå
vid nedläggningar och omlokaliseringar (se exempelvis på de 10
punkterna från Europeiska metallarbetarefederationen (EMF) om
omstrukturering), för att undvika att jobb omlokaliseras och fasta jobb
outsourcas
•Samordna kollektivavtalsstrategier med hjälp av den "öppna
samordningsmetoden", vilket innebär att facken ställer upp
gemensamma målsättningar för alla länder och att respektive facklig
organisation uppnår dem på det sätt som lämpar sig bäst för deras
system för arbetsmarknadsrelationer och fackliga kultur.
•Det är viktigt att analysera och redovisa indikatorer för
kollektivavtalsförhandlingar på ett gemensamt sätt. Om möjligt
prognoser och kommunikationer i stället för analys i efterhand.
•Fastställa en social miniminivå för EU-länder inom sektorn med hjälp
av kollektivavtal (på andra sätt om inte möjligt med minimilöner).
PÅ FÖRETAGSNIVÅ BORDE FACKEN ...
• Föra upp osäkra anställningar som en punkt på
dagordningen för alla EFR.
•Där så är möjligt utveckla och skapa EFR och inkludera
osäkra anställningar på dagordningen.
• Utforma och förhandla fram stabiliseringsmekanismer för
arbetstagare med osäkra anställningar.
GENOMFÖRA SAMORDNING AV KOLLEKTIVAVTAL OM OSÄKRA
ANSTÄLLNINGAR
• Mångfacetterat angreppssätt: arbete på EU-nivå, nationellt, lokalt och
på företags-/EFR-nivå – "spela på alla pianots tangenter"
•Enas om samma grundläggande krav som är centrala för alla sektorer
• De ledande kollektivavtalsförhandlarna hos de olika EFFATmedlemmarna borde hålla regelbunden kontakt och arbeta
tillsammans kring detta – EFFAT:s nätverk av kolllektivavtalsansvariga.
•Avseende miniminormer är det viktigt att där så är möjligt och när det
uppstår ett starkt behov ha möjlighet att diskutera om undersektorer
(t.ex. fläskbranschen, fjärderfäbranschen, hotell, choklad osv.)
•På företagsnivå – EFR – är det mycket viktigt att förstå varandra –
facken ska sträva efter att se till att deras företrädare och medlemmar
kan kommunicera på åtminstone engelska.
•Använda medel från EU-kommissionen för sektorspecifika behov
(fråga EFFAT och ETUI)
•Initiativ som drivs fram av initiativ från medlemsorganisationer av
avgörande vikt – det går att göra med EU-medel och rådgivning från
ETUI-SDA (Social Development Agency).
•Mer samarbete mellan fackliga organisationer kring specifika frågor av
FÖRSLAG SOM FRAMKOM SOM SKA UTVECKLAS ...
• EFFAT ska utarbeta strategiskt dokument om osäkra anställningar som ska
föras fram gentemot EU-institutionerna – i linje med projektet
•De ledande kollektivavtalsförhandlarna hos de olika EFFAT-medlemmarna
borde hålla regelbunden kontakt och arbeta tillsammans kring detta – EFFAT:s
nätverk av kolllektivavtalsansvariga.
• Ta fram en "Ordlista för osäkra anställningar. En vägledning land för land till
de oändligt många varianterna av osäkra anställningar i EU och vad man kan
göra åt dem", som en vägledning för fackliga organisationer och ett
lobbyinstrument
• Ett sektorsöverskridande stabiliseringssystem för att säkerställa
grundläggande social trygghet och hälso- och sjukvård för arbetstagare med
osäkra anställningar som ska utvecklas till ett EU-förslag (t.ex. "Tills vidare
tillfälligt") som särskilt baseras grundas på erfarenheter på nationell nivå från
fack inom jordbruk och hotell, restaurang och catering (t.ex. Spanien, Kroatien
och Italien)
•EU-ID för arbetstagare och arbetsgivare – oavsett var en arbetstagare eller
arbetsgivare kommer ifrån eller beger sig kan man alltid följa och skydda
NATIONELL OCH SEKTORNIVÅ
DANMARK: GLOBAL KOLLEKTIVAVTALSTÄCKNING MOT SOCIAL
DUMPNING
• Kollektivparterna eniga om att allt arbete inom sektorn borde
omfattas av kollektivavtal – kräva av företag att alla
underentreprenörer omfattas av ett kollektivavtal – man omfattas av
ett kollektivavtal och man är medlem av en
arbetsgivarsammanslutning så att man automatiskt täcks av ett
kollektivavtal. Omedelbar medling inom 48 timmar mellan
arbetsgivare och fack om man upptäcker att en arbetsgivare
använder en underentreprenör som inte respekterar
kollektivavtalet. Avtalen ska inte omfatta "tjänster" som lön. Avtal
och lön för utländska praktikanter. Om en arbetsgivare vägrar att
använda underentreprenör som omfattas av kollektivavtal kan de
fackliga organisationerna gå ut i strejk och även sympatistrejk mot
denna arbetsgivare. (3F) Fack i Danmark har även tagit fram och
spridit informationsmaterial för att hjälpa migrerande arbetstagare
med osäkra anställningar att integreras, t.ex. hjälp med bostad,
språkkurser osv. (NNF).
NEDERLÄNDERNA: "BEMANNINGSFÖRETAGSPOLIS": förhandlas
fram mellan anställda och arbetsgivare. 10 ansvariga som får betalt
via kollektivavtalet övervakar att bemanningsföretag är registrerade,
betalar rätt löner och sociala avgifter och inte begår överträdelser
(FNV).
ÖSTERRIKE: Nationell lagstiftning och social dumpning – oavsett
var arbetstagare kommer ifrån måste de omfattas av kollektivavtal –
innan de arbetar så mycket som en minut måste de ovillkorligen
registreras och respektera socialförsäkringsbestämmelser (VIDA).
ITALIEN: Täckning för hälso- och sjukvård (sjukdom och
olyckshändelse), socialförsäkring och arbetslöshetsunderstöd för
säsongsarbetare inom jordbruket. Ytterligare hälso- och sjukvårdssystem
i fråga om yrkessjukdoms- och olycksfallssystem. Vanligtvis bara en förmån
för arbetstagare som är anställda 12 månader per år. Systemet omfattar
dem som arbetar under en begränsad tid av året. Ger en förmån till
arbetstagare som är anställda under en mycket kort del av året. För
utländska arbetstagare – säsongsarbetare – omfattas hemtransport av
stoftet om de dör i Italien. (FLAI, FAI, UILA)
•SVERIGE: Solvenskontroll av bemanningsföretag. Skogsbruk –
blåbärsplockare – bemanningsföretaget/arbetsgivaren måste ha säte
i Sverige och måste ha avsatt en del pengar i Sverige innan de
kommer hit, för att vara solventa och betala ut löner (Kommunal).
SPANIEN och KROATIEN: System med "tills vidare tillfälligt" för
anställda inom hotell, restaurang och catering. Skapa övergångsoch stabiliseringsmekanismer för "tills vidare tillfälligt" ("fijo
discontinuo") – dvs. arbetstagare som regelbundet arbetar på
samma ställe, men bara under en del av året. Modell för
"internationell tills vidare tillfälligt" som ska utvecklas på EU-nivå för
att skydda arbetstagare som arbetar i andra länder än sina egna. (CC
OO – UGT – STUH)
FÖRETAGSNIVÅ
System för gradvis stabilisering för tillfälligt
anställda. Från säsongsarbete till fast deltid till fast
heltid. Prioriteringslistor som upprättas på
grundval av objektiva och fallspecifika kriterier och
förhandlingar om stabilisering med arbetsgivaren
(FLAI-FAI-UILA).
Samordning på nationell nivå och
informationsutbyte mellan Bahlsenanläggningar och arbetstagare mot
omlokalisering och nedläggningar (NGG).
"System för internationell rörlighet" för arbetstagare inom
turism mellan Afrika, Turkiet och Europa. (Tunisien,
Elfenbenskusten, Senegal och Kroatien) plus internationell
ramöverenskommelse med huvudprinciper: Prioritera att
rekrytera lokala arbetstagare, normalt två veckors varsel,
information till fackliga företrädare och arbetstagare om deras
rättigheter, utbildning i språk och samhällsvanor (CLUB MED –
CFDT).
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards