Influensa A

advertisement
Huddinge 29 augusti 2003
Press release
Tripep bildar nytt vaccinbolag i USA
Tripeps styrelse har beslutat att bilda ett nytt vaccinutvecklingsbolag i USA
tillsammans med forskare vid Vaccine Research Institute of San Diego (VRISD).
Bolaget kommer att heta VLP Biotech Inc och vara lokaliserat till San Diego,
Kalifornien. Tripeps initiala kapitalinjektion till bolaget utgör 500 000 USD och för
detta erhåller Tripep 30 % av bolaget. Bolaget kommer initialt att fokusera på
utveckling av ett generellt vaccin mot Influensa A virus, vaccin mot Alzheimers
sjukdom och vaccin för behandling av allergi. Bolaget bildas för att tillsammans med
forskare vid VRISD exploatera dess unika vaccinplattform vilken bygger på
virusliknande partiklar (VLP). Tripeps vetenskapliga bidrag till det gemensamma
bolaget blir att medverka i framtagande och utveckling av de vaccinstrukturer som
skall byggas in i VLP Biotechs vaccinplattform.
I det nybildade bolagets Scientific Advisory Board (SAB) kommer bland annat ingå Dr
Maurice Hilleman, chef för Merck Institute for Therapeutic Research. Dr Hilleman har
i egenskap av chef för Merck Sharp & Dohme:s vaccinavdelning lett utvecklingen av
vaccin mot mot bl. a. mässling, påssjuka och röda hund samt hepatit A och hepatit B.
Influensa A
Bakgrundsfakta:
Influensa A virus orsakar de världsomfattande epidemierna av influensa. Influensa A
virus har möjligheten att återkomma med jämna mellanrum då virus kan genomgå
små eller stora förändringar i sitt skal. Dessa förändringar medför att man kan vara
mottaglig för en ny infektion varje vinter trots upprepade vaccinationer. Speciellt
utsatta riskgrupper är äldre, immundefekta individer eller personer med kronisk
hjärt- eller lungsjukdom. Influensa A virus uppskattas vara kopplat till mellan 30 000
och 50 000 dödsfall årligen i USA. Varje år måste ett nytt vaccin baserat på den
aktuella varianten av influensa A produceras.
TRIPEP AB (publ). Hälsovägen7, SE-141 57 Huddinge, Sweden, Phone+46 8 449 84 80, Fax:+46 8 449 84 81
Org. nr: 556541-1898 VAT No: SE556541189801 Säte/Registered office: HUDDINGE
Marknad:
Den globala marknaden för influensa A vaccin uppskattas till ca 1 miljard USD. Det
förväntas att marknaden för influensa A vaccin kommer att fördubblas inom den
kommande 5 års perioden.
VLP Biotechs bidrag:
VLP Biotechs teknologi möjliggör utveckling av ett vaccin baserat på delar av
influensa A virus skal som inte förändrar sig från år till år. Detta vaccin avser att
ersätta eller komplettera befintliga influensa A vaccin. De första vaccinkandidaterna
utvärderas avseende effektivitet i infektiös djurmodell under hösten 2003.
Alzheimers sjukdom
Bakgrundsfakta:
Alzheimers sjukdom är den vanligaste och mest kända demenssjukdomen. Mellan 50
och 70 procent av alla människor med demens lider av Alzheimers sjukdom.
Vid sjukdomen drabbas hjärnans nervceller, speciellt de som finns i tinningloberna
och hjässloberna. Nervcellernas utskott tillbakabildas och på så sätt bryts kontakten
med andra nervceller. Senare dör nervcellerna helt och hållet.
Marknad:
Bara i USA har ca 4 miljoner människor Alzheimers sjukdom. Uppskattningsvis 14
miljoner människor i USA kommer att ha sjukdomen omkring år 2050. Tio procent av
personer över 65 år och ca 50 % över 85 år har Alzheimers sjukdom.
Den genomsnittliga livstidskostnaden för en patient är ca 170 000 USD.
VLP Biotechs bidrag:
VLP Biotech arbetar med ett vaccin vilket aktiverar antikroppar mot det
sjukdomsalstrande -amyloid-proteinet. Syftet med vaccinet är att fördröja eller att
förhindra sjukdomsutveckling. Väl fungerande djurmodeller finns för utvärdering av
vaccinets effektivitet.
Allergi
Bakgrundsfakta:
Allergi mot växter och djur är ett vanligt och växande problem i västvärlden. Man
uppskattar att ca 100 till 150 millioner människor globalt har någon form av astma,
som har en nära koppling till allergi. En gemensam nämnare för de flesta formerna av
allergi är att ett allergen (allergiframkallande substans såsom pollen etc.) binder till
IgE-antikroppar vilka sedan binder till immunceller varvid en allergisk reaktion
orsakad av histaminfrisättning inträffar. Det finns idag ett flertal olika
allergibehandlingar. Dessa innefattar anti-histamin, aktiv immunisering eller
hyposensibilisering och passiv immunisering.
2
Marknad:
Omkring 150 miljoner människor i västvärlden lider av någon sorts allergi. Den
globala årliga marknaden för astma och allergimediciner beräknas till mer än 10
miljarder USD.
VLP Biotechs bidrag:
VLP Biotech har påbörjat utvecklingen av två olika typer av vaccin mot allergi. Ett
som verkar generellt genom att förhindra att IgE-antikroppar orsakar
histaminfrisättning och en typ som förhindrar att IgE-antikroppar binder till olika
allergen.
”Det gemensamma vaccinbolaget formaliserar och utnyttjar på bästa sätt de unika
kompetenserna hos Tripep och VRISD. De tre första vaccinkandidaterna tar sig an
viktiga folksjukdomar och har alla potentialen att bli s.k. block busters”, säger
Tripeps forskningschef professor Anders Vahlne i en kommentar.
-SLUTFör ytterligare information kontakta
Anders Vahlne, VP Forskningschef
telefon 08-5858 1313, mobil 0709-28 05 28
e-post: [email protected]
Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar
läkemedelskandidater baserade på patenterade teknologier:
– forskning och utveckling av en potentiell bromsmedicin mot HIV,
– preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska vacciner
mot HIV och Hepatit C samt
– teknologiplattformen RAS®.
För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards