Finansiering och kostnader för insatsen

advertisement
2016-12-v1
Finansiering och kostnader för insatsen Tidningstitel som uppgifterna avser Ange belopp för sökt utvecklingsstöd -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Utvecklingsstödet får uppgå till högst 40 procent av kostnaden av insatsen eller förstudien.
För insatser med särskild betydelse för nationella minoriteter eller minoritetsspråk eller för barn
och unga får stödet uppgå till högst 75 procent av kostnaden.
För samarbetsprojekt får utvecklingsstödet uppgå till högst 40 procent respektive 75 procent av
kostnaden av förstudien eller projektet per sökande. Varje sökande i ett samarbetsprojekt ska ange
hur mycket stöd de söker och lämna in en projektbudget som redogör för deras del av förstudien
eller projektet.
Utvecklingsstödet får inte lämnas till en förstudie eller insats som har inletts innan en ansökan om
stöd har lämnats in.
Projektbudget Beskriv projektbudgetens planerade faktiska kostnader inom de angivna kategorierna av kostnader nedan.
Specificera i kolumnen ”Beskrivning” vad de utgörs av och hur kostnadernas storlek har beräknats. Den
sökandes bidrag kan bestå av resurser i form av t.ex. tid/interna resurser, lån eller annan typ investering.
Storleken på stöd baseras på projektets totala budgeterade kostnader.
Typ av kostnader Personalkostnader (inkl. sociala avgifter mm)
Beskrivning Sökandes bidrag Bidrag från utvecklings-­
stödet (kr) Totalt (kr) Typ av kostnader Kostnad för extern rådgivning / externa konsulter Aktivitetskostnader Investeringar Administrations-­
kostnader Övriga kostnader Totalt (kr) Beskrivning Sökandes bidrag Bidrag från utvecklings-­
stödet (kr) Totalt (kr) Övrig finansiering Ange vilken övrig finansiering som finns för det sökta projektet.
Bedömning av osäkerhet i kostnader Beskriv de osäkerheter som finns kopplade till de budgeterade kostnaderna.
Bifoga denna bilaga inskannad till ansökan.
Download