Ska du ut och resa? Glöm inte din medicin!

approvals • authorisation • clinical trials • communication • competence
• cosmetics • dialogue • directives • efficacy • environment •
evaluation • guidelines • harmonisation • health economics • herbals
• homeopathics • information • inspection laboratory analysis • market
surveillance • medicinal products • medical devices • narcotics • public
Ska du ut och resa?
Glöm inte din medicin!
Information om intyg enligt
Schengenavtalet vid resa med
narkotikaklassade läkemedel
Sverige deltar sedan år 2001
i Schengensamarbetet. Enligt
Schengenavtalet skall den som
behandlas med narkotikaklassade
läkemedel och reser till ett annat
Schengenland vid kontroll
kunna uppvisa ett intyg från
den behöriga myndigheten i
bosättningslandet. Apoteket
AB är behörigt att utfärda
intyg för personer som är
bosatta i Sverige.
Schengenländer
De länder som för närvarande
(juni 2004) omfattas av
reglerna för Schengenintyg är:
Belgien, Cypern, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike,
Grekland, Holland, Irland,
Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg,
Malta, Norge,
Polen, Portugal,
Slovakien,
Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Tjeckien, Tyskland, Ungern och
Österrike.
2
Narkotikaklassade läkemedel
Bland läkemedel som kan vara
narkotikaklassade finns, förutom
morfin, metadon, amfetamin och
liknande, många sömnmedel,
lugnande medel och starka
smärtstillande medel. Den som
är osäker på om ett läkemedel
är narkotikaklassat i Sverige
kan kontakta sitt apotek eller
Läkemedelsverket för besked.
En förteckning över läkemedel
som är narkotikaklassade
i Sverige finns också på
Läkemedelsverkets webbplats,
www.mpa.se.
Narkotikaklassningen kan dock
skilja sig något mellan olika
länder. Är man osäker på om
ett läkemedel är
narkotikaklassat
i det land man
ska till kan man
kontakta landets
ambassad.
Island
Sverige
Finland
Norge
Estland
Lettland
Danmark
Litauen
Irland
Storbritannien
Holland
Belgien
Polen
Tyskland
Luxemburg
Tjeckien
Slovakien
Frankrike
Österrike
Ungern
Slovenien
Cypern
Italien
Portugal
Spanien
Grekland
Malta
3
Intyget
Intyget utfärdas på en särskild blankett som finns på apotek eller kan
beställas från Läkemedelsverket. Den kan även skrivas ut från Apoteket
ABs webbplats, www.apoteket.se, eller Läkemedelsverkets webbplats,
www.mpa.se.
En separat blankett skall fyllas i för varje
narkotikaklassat läkemedel.
Intyget är giltigt i högst 30 dagar och får avse
narkotikaklassat läkemedel för högst 30 dagars
förbrukning. Det går inte att göra undantag för längre resor.
Kunden/patienten fyller i fält A och B i största möjliga mån.
Övriga fält fylls i av apoteket. Skriv tydligt! En förutsättning
för att intyg ska kunna utfärdas är att de ifyllda uppgifterna är
läsbara. Glöm inte att fylla i passnummer.
Ett exempel på ifylld blankett finns på nästa sida. Ifylld
intygsblankett (i original) lämnas till apoteket tillsammans med
receptet på det aktuella läkemedlet eller läkemedelsförpackningen med
apoteksetiketten och pass.
Apoteket tar inte ut någon avgift för att utfärda intyget.
Intyget måste vara stämplat och underskrivet av ett apotek för att vara
giltigt.
Apotekets Schengenintyg i original skall medföras under resan.
4
Intyg för medförande av narkotikaklassat läkemedel
inom ramen för medicinsk behandling enligt
Schengenkonventionens artikel 75.
Land
Ort
Datum
1
SVERIGE
A
Förskrivande
läkare
Fylls i av kunden
B
Kund/
Patient
Efternamn, förnamn
Telefonnr
Svensson, Marja
08-993 44 00
2
Adress
Vårdcentralen, Hornstorg 2, 100 03 Stockholm
Efternamn, förnamn
Mattsson, Håkan
5
Falun
Födelseort
3
Passnummer alt. personnummer
för resa inom Norden
7799 7799
6
Födelsedatum
7
1937 - 04 - 17
8
Kön
Nationalitet
Svensk
9
Man
10
Hemadress (gata, väg e.d. samt nr, postnr och ortnamn)
Skogsstigen 8, 121 12 Stockholm
Resans längd (antal dagar)
17 dagar
C
Förordnat
läkemedel
11
Intygets giltighetstid från och med, till och med (högst 30 dagar)
12
040704 - 040720
13
Läkemedelsform
Läkemedelsnamn
14
15
Styrka
Verksam substans internationella namn
16
17
Total mängd av verksam substans
Dosering
Fylls i av Apoteket
18
Behandlingens varaktighet
under resan, max. 30 dagar
19
Anmärkningar
20
D
Intygande
Apotek
Använd TAB för
att komma till
nästa rad i
adressfältet
21
Apotekets namn
Apotekets stämpel och underskrift
22
24
Fullständig postadress
23
Telefonnr
Central authority to be contacted in case of problems
Läkemedelsverket (Medical Products Agency)
Box 26
SE-751 03 UPPSALA
Telefon +46 18 17 46 00
Fax +46 18 54 85 66
Varunummer
910055
7 313279 100559
© Apoteket AB 1197 2002-02-12
5
Resa till land utanför Schengenområdet
Den som tänker resa från Sverige till ett land utanför Schengenområdet behöver inget intyg från apoteket. Resenären bör dock
kontakta besökslandets ambassad för information om vilka regler som
gäller för införsel av narkotikaklassade läkemedel. Som resenär bör
man alltid kunna styrka att de läkemedel man har med sig är avsedda
för personligt, medicinskt bruk, t.ex. genom ett intyg från sin läkare
på lämpligt språk.
Inresa till Sverige från ett land utanför Schengenområdet
Den som reser in i Sverige från ett land utanför Schengenområdet får
för personligt, medicinskt bruk föra in en begränsad mängd narkotikaklassade läkemedel. Resenären måste kunna styrka att läkemedlet är
för personligt, medicinskt bruk, t.ex. genom recept eller läkarintyg.
Tillåten mängd varierar för olika läkemedel. Narkotikaklassade läkemedel delas in i fyra förteckningar (II-IV). Av läkemedel som tillhör
förteckning II eller III (t.ex. Concerta, Morfin och Ketogan) får man
ta med sig högst 5 dagars förbrukning, av läkemedel som tillhör förteckning IV eller V (t.ex. Sobril, Stesolid, Imovane och Stilnoct) får
man ta med sig högst tre veckors förbrukning. En person som är bosatt utomlands och ska till Sverige på tillfälligt besök får dock ta med
sig upp till tre månaders förbrukning av läkemedel som tillhör förteckning IV eller V. På Läkemedelsverkets webbplats www.mpa.se finns en
lista över narkotikaklassade läkemedel och vilken förteckning de tillhör
Ovanstående regler gäller också vid inresa i Sverige från ett annat
Schengenland när det narkotikaklassade läkemedlet skrivits ut i ett annat land än bosättningslandet.
6
Frågor och svar
Vad klassificeras som narkotika?
Narkotikaklassificering i olika länder följer i regel FN:s narkotikakonventioner men skillnader kan förekomma. Vid utfärdandet av
intyg följer apoteket de svenska förteckningarna.
Jag hinner inte skaffa Schengenintyg. Vad gör jag?
Det åligger den som reser med narkotikaklassade läkemedel inom Schengen att vid kontroll kunna uppvisa ett
Schengenintyg. Hinner du inte ordna ett intyg, t.ex. om
du hittat en ”Sista minuten”-resa, reser du på eget
ansvar. I så fall rekommenderas att du tar med originalförpackning med synlig apoteksetikett, receptet (om du
har det kvar) och gärna ett vanligt intyg på engelska från
din läkare.
Jag ska vara borta flera månader?
Intyg kan inte utfärdas för längre tid än 30 dagar. För längre resor
måste du besöka en läkare i det land du vistas i för att få mer läkemedel utskrivet.
7
approvals • authorisation • clinical trials • communication • com
• cosmetics • dialogue • directives • efficacy • environment • eva
guidelines • harmonisation • health economics • herbals • homeo
information • inspection laboratory analysis • market surveillance •
products • medical devices • narcotics • public health • quality • re
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN
Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala
Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax: +46 (0)18 54 85 66
Internet: www.mpa.se E-mail: [email protected]