Lugnande och smärtstillande

advertisement
Det lugnande medlet Xanor är det narkotikaklassade läkemedel som är
vanligast i missbrukssammanhang, enligt rapporter från landets länspolismyndigheter.
Text Staffan Hasselgren
Vanligast missbrukade läkemedlen enligt polisen:
Lugnande och
smärtstillande
G
enom enkäter ställda till
rapportörer vid landets 21
länspolismyndigheterna
följer CAN narkotikaprisutvecklingen. År 2012
ställde man dessutom frågor om läkemedel som används i missbrukssyfte.
Totalt gjorde polismyndigheterna
138 inrapporteringar av sådana läkemedel. Den absoluta majoriteten var
narkotikaklassade läkemedel.
Vanligast var sömnmedel och
ångestdämpande/lugnande medel,
så kallade bensodiazepiner. Av de 36
vanligast rapporterade läkemedlen
var 21 stycken bensodiazepiner. Allra
vanligast var Xanor, en snabbverkande bensodiazepin som innehåller
den aktiva substansen alprazolam.
Femton av de 36 vanligaste prepa-
raten var olika typer av opioider,
preparat som framför allt används
som smärtstillande medel. Av dessa
var värktabletten Tramadol vanligast.
Opioiden buprenorfin (Subutex), som
förutom att vara smärtstillande också
används vid underhållsbehandling vid
24
opiatberoende, kom på fjärde plats.
I vilken utsträckning läkemedlen
är insmugglade i landet eller avledda
från hälso- sjukvården går inte att
avgöra. Men två av de läkemedel som
rapporterats, Rohypnol och Valium,
är idag avregistrerade hos Läkemedelsverket och kan därför antas vara
insmugglade.
De uppgifter som polisen rapporterar är baserade på erfarenheter
gjorda i det operativa arbetet. Det
betyder att informationen i stor utsträckning rör förhållanden som gäller personer med ett tidigare känt och
mer omfattande missbruk, i synnerhet personer som använder narkotika
eller som uppmärksammas för annan
kriminalitet. Därför är det, enligt
rapportförfattaren Ulf Guttormsson,
vanskligt att generalisera rapportens
uppgifter till andra grupper som använder icke läkarförskrivna narkotikaklassade läkemedel.
– Sammantaget indikerar undersök-
ningen att missbruk av narkotikaklassade läkemedel är relativt vanligt.
Missbruket av bensodiazepiner verkar vara mer utbrett än missbruk av
smärstillande medel. Det är ganska
förväntat, eftersom bensodiazepinerna har ett bredare användningsområde och större potential att attrahera personer med olika typer av
missbruksproblem, säger Ulf Guttormsson.
Källa:
Ulf Guttormsson: Läkemedel i missbruksmiljöer – Situationen 2012 enligt rapportörer vid
länspolismyndigheterna, CAN-rapport 138.
Kan laddas ned på www.can.se/rapport 138
Alkohol & Narkotika Nr 1/2014
Download