Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för vård vid depression och

Arbetsterapi inom
nationella riktlinjer för vård vid
depression och ångestsyndrom
- sammanställning från workshops
Introduktion
Socialstyrelsen ger ut nationella riktlinjer som stöd för styrning och ledning i vården. De
nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom antogs 2010. Avsikten är
att de ska stödja ett effektivt omhändertagande, diagnostik, behandling och främja ett vårdutbud som inkluderar flera effektiva behandlingsalternativ och som erbjuds på lika villkor
över hela landet. Dessa riktlinjer kan i sin helhet laddas ned från Socialstyrelsens hemsida:
www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer/depressionochangest. Där finns även en patientversion av riktlinjerna.
Riktlinjerna anger olika åtgärder som man rekommenderar att använda vid vård av personer med depression och ångest. De avser behandling inom första linjens vård som exempelvis primärvården, men det har i praktisk verksamhet visat sig att den rekommenderade
vården också kan ges inom öppen och sluten psykiatrisk verksamhet. Riktlinjearbetet bygger på systematiska kunskapsöversikter, dagens praxiserfarenhet och avsikten är att de ska
uppdateras kontinuerligt.
De föreslagna åtgärderna, rekommendationerna är tänkta att ge vägledning för beslut på
gruppnivå, men de utgör även en vägledning för beslut av insatser på individnivå. I riktlinjerna anges olika tillstånd för barn och ungdomar, vuxna och äldre med depression och
ångest. Totalt anges 265 olika tillstånd och för varje tillstånd anges en åtgärd. Varje tillstånd
har en egen sk ”rad”. Det finns således 265 olika rader. I de beskrivna åtgärder anges inte
vilken/vilka yrkesgrupper inom vården som ska erbjuda åtgärderna till patienterna. Riktlinjer har ett patientperspektiv och det är varje yrkesgrupps eget ansvar att framarbeta sin roll
och funktion i relation till riktlinjerna. Vidare anger Socialstyrelsen att riktlinjerna får både
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser vid införande.
För varje åtgärd finns tre olika former av rekommendationer angivna av Socialstyrelsen:
- Rangordning, värde 1-10 där värde 1 har högst vetenskapligt stöd
- Klassificering som Icke-göra, åtgärden föreslås att inte göras
- Klassificering som FoU, fortsatt forskning och utveckling av åtgärder efterfrågas för att
kunna fastställa dess värde.
På Socialstyrelsens hemsida finns tillståndet, åtgärden och rekommendationen angivna och en
ordlista som förklarar åtgärdens innehåll och dess vetenskapliga stöd finns också presenterad.
En av FSAs viktigaste uppgifter är att aktivt bidra till att utveckla arbetsterapins professionella tjänster. Därför har förbundet erbjudit två olika workshops kring riktlinjerna för att
stödja implementeringen av dem i vardagsarbetet för arbetsterapeuterna. En genomfördes i
september 2010 och en i maj 2011. Inför den första workshopen identifierades vilka åtgärder
av de 265, som i första hand skulle kunna vara aktuella inom arbetsterapi. Urvalet gjordes
av Birgitta Lundgren Pierre, leg. arbetsterapeut, MSc och utvecklingssekreterare/FoU-samordnare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Birgitta har också deltagit som
sakkunnig i riktlinjearbetet på Socialstyrelsen. Urvalet gjordes i samråd med Lena Haglund,
docent i arbetsterapi.
Vid den första workshopen som FSA anordnade arbetade man i grupper med att beskriva
och konkretisera vilka insatser arbetsterapeuten kan göra inom urvalet av åtgärder. Därefter
förfinades detta via hemarbete där varje deltagare gavs möjlighet att förtydliga och eventuellt förändra beskrivningar av arbetsterapins insatser via mailutskick inom deltagargruppen.
2
Deltagarna ombads också granska om urvalet av åtgärder var rimligt dvs. återfanns i urvalet
de åtgärder som arbetsterapeuterna uppfattar att de kan arbeta med inom området depression och ångest.
Vid den andra workshopen arbetade man också i grupper med att beskriva och konkretisera vilka insatser arbetsterapeuten kan göra inom urvalet av åtgärder. Efter sammanställning,
granskning och smärre språkliga justeringar har vi nu beslutat att publicera det material
som arbetats fram. I denna sammanställning har vi valt att återge de termer/begrepp och
beskrivningar som deltagarna angett. Någon bearbetning av begreppen och termerna i relation till existerande modeller och teorier inom arbetsterapi eller andra klassificeringar har
inte gjorts.
Totalt har 27 olika rader med tillstånd och åtgärder bearbetats. Sammanfattningsvis behandlas nedanstående åtgärder. Siffran inom parentes anger den rangordning åtgärden getts i
riktlinjerna.
• Sammansatta vårdåtgärder inom primärvården (3)
• Managementprogram (3)
• Program för problemlösning och stresshantering (8)
• Textbaserad behandling med behandlarstöd (4)
• Psykosocial rådgivning (8)
• Problemlösningsterapi (9)
• Tillägg av psykosocialt stöd till sedvanlig behandling (8)
• Självhjälpsgrupper (10)
• Behandlingsstöd genom case management (6)
• Coachning (FoU)
• Råd om egenvård i form av självhjälpslitteratur (3)
• Funktionsträning (5)
• Tillägg av aktivitetsbaserade åtgärder till sedvanlig behandling (6)
• Strukturstödjande behandling (6)
Som tidigare nämnts finns för varje åtgärd en beskrivning av åtgärders innehåll och dess
vetenskapliga stöd. De tre sista åtgärderna (Funktionsträning, Tillägg av aktivitetsbaserade
åtgärder till sedvanlig behandling och Strukturstödjande behandling) är de åtgärder som
har tydligast koppling till arbetsterapi. Beskrivning av begreppen finns på den tidigare
angivna hemsidan hos Socialstyrelsen med tillägg/ordlista. (http://www.socialstyrelsen.se/
nationellariktlinjerfordepressionochangest/ordlista#K)
I denna skrift har vi angett den rad som tillstånd och åtgärd har i riktlinjerna, för att underlätta när man vill gå tillbaka till de nationella riktlinjerna. Under varje åtgärd har vi sedan
skrivit in Arbetsterapi; bedömning och behandling/åtgärd. Vi har också valt att i denna
skrift ange rangordning/värde (1-10) som åtgärden har i riktlinjerna. Detta för att öka förståelsen för det vetenskapliga stödet och behov av fortsatt utveckling inom området.
Socialstyrelsen anger olika indikatorer för en god och säker vård vid depression och ångestsyndrom. Detta utvecklingsarbete är i sin början, några praktiska tillämpningar finns ännu
inte. Indikatorerna bygger på begreppen som finns i skriften ”God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården” (2006). FSA har nyligen antagit
en Kvalitetspolicy inom arbetsterapi som också har sin utgångspunkt i detta dokument om
god vård. Däri finns förslag på hur indikatorer kan utvecklas inom arbetsterapi. Det finns ett
stort behov av fortsatt arbete inom arbetsterapi för att utveckla indikatorer. Är du intresserad av att närmare utveckla indikatorer inom detta vårdområde kontakt gärna FSA.
3
Denna skrift är inte tänkt att ses som någon slutprodukt, fortsatt tillämpning av riktlinjerna
i praxis kommer med all sannolikhet att medföra förändringar, men vår förhoppning är att
den i nuvarande utformning ändå ska vara ett stöd för arbetsterapeuten att arbeta utifrån
vetenskap och beprövad erfarenhet. Men innan du börjar arbeta utifrån föreslagna åtgärder
vill vi varmt rekommendera dig att studera Socialstyrelsen hemsida för att få förståelse för
riktlinjernas uppbyggnad totalt sett.
Vi vill rikta ett stort tack till alla er arbetsterapeuter som aktivt tagit del i arbetet med att
sammanställa dessa arbetsterapiåtgärder.
Detta dokument beskriver vissa insatser som arbetsterapeuter inom vården av depression och
ångestsyndrom utifrån de nationella riktlinjerna gör, men dokumentet visar också på behovet
av forskning och utveckling inom området. Många insatser som arbetsterapeuter gör dagligen
inom detta vårdområde finns inte med i denna skrift. Vid förarbetet till de nationella riktlinjerna kunde endast insatser som var beskrivna i studier beaktas och med betoning på dess
effekter. Inför revidering av de nationella riktlinjerna är det därför av vikt att arbetsterapiforskning och utveckling inom området depression och ångest har utvecklats och visat på effekter
för att fler insatser kan komma att ingå i rekommendationerna. Även termer och begrepp inom
arbetsterapi behöver få en tydligare stringens i det framtida arbetet med riktlinjerna.
Nacka i juni 2011
Lena Haglund
docent i arbetsterapi
ordförande
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
4
Birgitta Lundgren Pierre
leg. arbetsterapeut, MSc
utvecklingssamordnare, verksamhetsutvecklare
Sahlgrenska Universtitetssjukhuset, Psykiatri Psykos
Vuxna med
egentlig
depressionsepisod
Äldre med
egentlig
depressionsepisod
8
Tillstånd
7
Rad
Behandling/åtgärd: Coachning i aktivitetsutförande i vardagliga aktiviteter, strukturstöd,
kompensatoriska strategier, kognitiva hjälpmedel.
Bedömning: Identifiera aktivitetsproblem och klientens syn på sin vardag, prioriteringar
mm, samtal med anhörig/närstående, COPM, Min Mening, Intressechecklista.
Arbetsterapi
SAMMANSATTA VÅRDÅTGÄRDER INOM PRIMÄRVÅRDEN
Behandling/åtgärd: Vardagsrevidering – balans mellan aktivitet och vila, coachning och
strukturstöd med samtal om vardagen och aktivitetsmönster, aktivitetsgrupp med fokus
på jagstärkande principer, målfokuserad coachning inkl strukturstöd, stresshantering,
vardagsmotion/aktiviteter, TTM/ trädtemametod för att berätta tidigare aktivitetshistoria
och skapa vision för framtida aktivitetsstrategier, grön rehab, FysoFaR, funktionsträning
av kognitiva funktioner; minne, koncentration, initiativ, träning i att anpassa aktivitetsnivå
på ett hållbart sätt, aktivitetsbaserade åtgärder – individuellt och i grupp – hitta mening i
aktiviteter/livsgnista genom deltagande i aktivitet och interagerande med andra.
Bedömning: Aktivitetsintervju, aktivitetsdagbok, bedömning av dygnsrytm/ sömnvanor,
bedömning av behov av strukturstödjande åtgärder, Min Mening – instrument, COPM,
Intressechecklista, WRI.
Arbetsterapi
SAMMANSATTA VÅRDÅTGÄRDER INOM PRIMÄRVÅRDEN
Åtgärd - arbetsterapi; Bedömning och Behandling/åtgärd
3
3
Rekommendation
Tillstånds- och åtgärdslista
5
6
Vuxna med
egentlig
depression
Ungdomar
med kända
riskfaktorer för
psykisk sjukdom
Barn och
ungdomar med
depressiva
symtom
26
28
Tillstånd
9
Rad
Behandling/åtgärd: Träning i praktiska situationer som patienten samtalar om hos
kognitiv terapeut, t ex åka buss, köpa biljett, läsa tidtabell, få skolarbetet att fungera
t ex långsammare tempo i undervisningen, komma i tid, vara ”hel och ren” och äta rätt,
struktur för läxläsning, anpassad information för att eleven ska kunna ta den till sig,
hjälpa patienten använda kunskap från andra yrkesgrupper i sin vardag.
Bedömning: --
Arbetsterapi
PSYKOLOGISK KBT-BASERAD INTERVENTION
Behandling/åtgärd: Tid- och planeringsgrupp (”Styr upp din vardag”), inlärning av nya
strategier i vardagen, kognitiva hjälpmedel, coachning och strukturstöd med samtal om
vardagen och ungdomens aktivitetsmönster, sociala sammanhang och grupper för att
förbättra mot upplevd balans, meningsfull vardag och delaktighet, aktivitetsgrupp med
fokus på jagstärkande behandlingsprinciper, att finna nya strategier för att hantera sin
vardag, skapande aktivitet individuellt eller i grupp med jagstärkande och strukturstödjande principer, målfokuserad coachning och strukturstöd för att patienten ska börja
vara aktiv i sina meningsfulla aktiviteter, stresshantering, vardagsmotion/aktiviteter, TTM/
trädtemametod för att berätta tidigare aktivitetshistoria och skapa en vision för framtida
aktivitetsstrategier.
Bedömning: Aktivitetsintervju, aktivitetsdagbok, bedömning av dygnsrytm, sömnvanor
och bedömning av behov av strukturstödjande åtgärder, funktionsbedömning, BDA,
AMPS, Min Mening.
Arbetsterapi
MÅLINRIKTADE UTBILDNINGSPROGRAM
Behandling/åtgärd: Vardagsrevidering, balans mellan aktivitet och vila, coachning och
strukturstöd, aktivitetsgrupp, skapande aktivitet individuellt eller i grupp, målfokuserad
coachning, stresshantering, vardagsmotion, TTM/trädtemametod för att berätta tidigare
aktivitetshistoria och skapa en vision för framtida aktivitetsstrategier, case management,
rehabiliteringsprogram med arbetsterapi.
Bedömning: Aktivitetsintervju, aktivitetsdagbok, bedömning av dygnsrytm/ sömnvanor,
bedömning av behov av strukturstödjande åtgärder, Min Mening, COPM, Intressechecklista, WRI.
Arbetsterapi
MANAGEMENTPROGRAM
Åtgärd - arbetsterapi; Bedömning och Behandling/åtgärd
5
10
3
Rekommendation
7
Ungdomar med
depressiva
symtom
Barn och
ungdomar
med förhöjd
ångestnivå
Vuxna med
lindrig egentlig
depression
30
63
92
Behandling/åtgärd: Samtalsgrupp där textmaterial ingår till patienterna mellan
träffarna, hänvisning till självhjälpslitteratur av olika slag, bokcirkel, individuellt anpassade
skriftliga instruktioner som möjliggör självständighet och aktivitet, lotsa patienten in på
nätet, med vägledning och kritisk granskning.
Bedömning: --
Arbetsterapi
TEXTBASERAD BEHANDLING MED BEHANDLARSTÖD
Behandling/åtgärd: Interventionsgrupper med psykopedagogik och övningar i samband
med aktivitetsbaserade åtgärder, lära sig planera, prioritera och få struktur på vardagen,
balans mellan aktivitet och vila, medvetandegöra vad är viktigt, var kommer kraven ifrån,
tipsa om ”bra” sidor på Internet.
Bedömning: --
Arbetsterapi
PROGRAM FÖR PROBLEMLÖSNING OCH STRESSHANTERING,
SOM ÅNGESTPREVENTION
Behandling/åtgärd: --
Bedömning: Min Mening, BDA, MI för att välja lämplig intervention.
Arbetsterapi
AKTIV UPPFÖLJNING
(OSPECIFIK SAMTALSTERAPI MED PSYKOPEDAGOGISKT INSLAG)
Åtgärd - arbetsterapi; Bedömning och Behandling/åtgärd
Behandling/åtgärd: Samtalsgrupp där textmaterial ingår till patienterna mellan
träffarna, hänvisning till självhjälpslitteratur av olika slag, bokcirkel, individuellt anpassade
skriftliga instruktioner som möjliggör självständighet och aktivitet.
110 Vuxna och äldre TEXTBASERAD BEHANDLING MED BEHANDLARSTÖD
med medelsvår
egentlig
Arbetsterapi
depression
Bedömning: --
Tillstånd
Rad
3
4
8
1
Rekommendation
8
Tillstånd
Vuxna med
lindrig egentlig
depression
114 Vuxna med
medelsvår
egentlig
depressionsepisod
94
213 Vuxna med
medelsvårt
ångestsyndrom
208 Vuxna med
lindrigt
ångestsyndrom
Rad
Behandling/åtgärd: Samtal med fokus på aktivitetsförmåga i vardagsliv och arbete.
Bedömning: --
Arbetsterapi - förslag FoU
PSYKOSOCIAL RÅDGIVNING (COUNSELLING)
Behandling/åtgärd: Samtal med fokus på aktivitetsförmåga i vardagsliv och arbete.
Bedömning: --
Arbetsterapi - förslag FoU
PSYKOSOCIAL RÅDGIVNING (COUNSELLING)
Behandling/åtgärd: Samtalsgrupp där textmaterial ingår till patienterna mellan
träffarna, hänvisning till självhjälpslitteratur av olika slag, bokcirkel, individuellt
anpassade skriftliga instruktioner som möjliggör självständighet och aktivitet.
Bedömning: --
Arbetsterapi
TEXTBASERAD BEHANDLING MED BEHANDLARSTÖD
Behandling/åtgärd: Samtalsgrupp där textmaterial ingår till patienterna mellan träffarna, träning i aktivitetssituationer som skapar ångest utifrån KBT-principer, coachning och
strukturstöd med samtal om vardagen och aktivitetsmönster och sociala sammanhang,
grupper för att förbättra mot upplevd balans och meningsfull vardag och delaktighet,
aktivitetsgrupp med fokus på jagstärkande behandlingsprinciper, att finna nya strategier för
att hantera sin vardag, skapande aktivitet individuellt eller i grupp med jagstärkande och
strukturstödjande principer, målfokuserad coachning och strukturstöd för att personen ska
börja vara aktiv i sina meningsfulla aktiviteter, individuellt eller i grupp, TTM, mindfulness
träning i grupp, hänvisning till självhjälpslitteratur av olika slag, bokcirkel, individuellt anpassade skriftliga instruktioner som möjliggör självständighet och aktivitet.
Bedömning: --
Arbetsterapi
TEXTBASERAD BEHANDLING MED BEHANDLARSTÖD
Åtgärd - arbetsterapi; Bedömning och Behandling/åtgärd
8
8
3
3
Rekommendation
9
Tillstånd
159 Kvinnor med
medelsvår
egentlig
depressionsepisod efter
förlossning
108 Kvinnor med
lindrig egentlig
depressionsepisod efter
förlossning
118 Äldre med
medelsvår
egentlig
depressionsepisod
101 Äldre med
lindrig egentlig
depressionsepisod
Rad
Behandling/åtgärd: Göra lustfyllda ”saker”, egen tid, krav/skuldavlastning, strukturstödande insatser, jagstärkande stöd.
Bedömning: --
Arbetsterapi
TILLÄGG AV PSYKOSOCIALT STÖD TILL SEDVANLIG BEHANDLING
Behandling/åtgärd: Göra lustfyllda ”saker”, egen tid, krav/skuldavlastning, strukturstödjande insatser, jagstärkande stöd.
Bedömning: --
Arbetsterapi
TILLÄGG AV PSYKOSOCIALT STÖD TILL SEDVANLIG BEHANDLING
Behandling/åtgärd: Startas individuellt och senare övergå i grupp där aktivitetsutförande också tränas.
Bedömning: Vardagsrevidering, Målformulering, Intressechecklistan, Min Mening, BDA,
för att kartlägga problem och resurs för att hitta väg till konkreta mål för interventioner.
Arbetsterapi
PROBLEMLÖSNINGSTERAPI
Behandling/åtgärd: Startas individuellt och senare övergå i grupp där aktivitetsutförande också tränas.
Bedömning: Vardagsrevidering, Målformulering, Intressechecklistan, Min Mening, BDA,
för att kartlägga problem och resurs för att hitta väg till konkreta mål för interventioner.
Arbetsterapi
PROBLEMLÖSNINGSTERAPI
Åtgärd - arbetsterapi; Bedömning och Behandling/åtgärd
4
8
9
9
Rekommendation
10
Tillstånd
140 Vuxna med
medelsvår
egentlig
depressionsepisod
Rad
Behandling/åtgärd:Aktivitetsbaserade åtgärder; direkt och indirekt arbetsterapi utifrån
patientens behov, behandling i grupp med fokus på uppgiften, gruppbehandling med
fokus på interaktion och personlig utveckling, kognitiva hjälpmedel; individuellt anpassat
schema, tidshjälpmedel, mobiltelefon – funktioner, priolist, checklist, praktikplats – träna
aktivitetsförmåga, TTM, lösningsfokuserad terapi kring aktivitetsbalans, skapande aktiviteter av olika slag, bildarbete individuellt och i grupp, fritidsaktiviteter som kartläggning och
som rehabiliterande behandlingsaktivitet, arbetsaktiviteter, olika former av studiebesök,
prova på, arbetsträning, arbetsrehabilitering, grön rehab, IADL- aktiviteter, boendestöd,
FAR, hemuppgifter, aktivitetsgrupper – hantverk, matlagning, social färdighetsträning,
glädje- och lustfyllda aktiviteter, självförtroendeträning, jagstärkande stöd, studiebesök
inom kultur, Basal ADL för att orka göra något lustfyllt/meningsfullt, motivationsarbete,
motivationshöjande aktiviteter, viloträning i aktivitet, hitta nya aktiviteter som kan ersätta
det man gjort i aktiviteten eller det som var aktivitetens värde.
Bedömning: COPM in/utstatus, Min Mening in/ut, Aktivitetsanamnes, Aktivitetsdag
bok/aktivitetsmatris in/ut, Intresse checklista, Roll checklista, THU (vardagsrevidering) in/
ut, DOA – in/ut, VAS-skala in/ut, aktivitetscirklar, ta reda på vad patienten är motiverade
till nu, visa på vad patienten gör nu – förstärka det, aktivitetsanalys, initiativförmågan –
hitta det som gör att patienten kommer igång, t ex bli medveten om att man gör saker
för andra.
Arbetsterapi
TILLÄGG AV AKTIVITETSBASERADE ÅTGÄRDER TILL SEDVANLIG BEHANDLING
Åtgärd - arbetsterapi; Bedömning och Behandling/åtgärd
6
Rekommendation
11
Tillstånd
141 Vuxna med
medelsvår
egentlig
depressionsepisod
Rad
Behandling/åtgärd: Vardagsrevidering, aktivitetscirklar beteendeaktivering – gradvis
öka/minska aktiviteter, kostrådgivning sömnskola, FaR, kognitiva hjälpmedel, tidshjälpmedel, Whiteboardtavlor, almanacka, dator, aktivitetsbaserade åtgärder enligt schema för
att underlätta rutiner, direkt och indirekt arbetsterapi utifrån patientens behov, behandling i grupp Supported employment för att skapa struktur och balans och mening i personens liv, avslappning som del i viloträning, enskilda samtal som stödjer ett återtagande av
vardagsrutiner, dygnsrytm och meningsfulla fritids- och sociala aktiviteter, planera en
arbetsträning på ett strukturerat sätt med avseende på timing, dosering, arbetsuppgifternas krav matchat mot klientens förmåga med hänsyn tagen till och ev. anpassning av
arbetsmiljön, stötta klienten att skapa struktur i en enskild aktivitet t ex att laga mat eller
att planera hur man ska klara att komma iväg till jobbet på morgonen, schema, dagböcker, prioriteringar/värderingar, motivationsarbete, veckomeny/inköpslistor, strategier
för hur/när olika vardagsaktiviteter ska utföras, hemuppgifter, bollplank – information,
medvetandegöra mönster och roller, jobba med prioriteringar, hjälpa personen se vad
som är meningsfullt, både ur patient- och samhällsperspektiv, hitta balansen mellan
aktivitet och vila, Medvetandegöra vad som är vila, att öka förmågan att se samband
mellan aktivitet och kroppsliga uttryck eller känslor.
Bedömning: Samtal för att utforska och hitta balans mellan aktivitetsområden,
samtal för att utforska balans mellan aktivitet och vila, aktivitetsschema, aktivitetsdagbok, Min Mening, Intressechecklista, DOA, dygnssnäcka, aktivitets-/sömndagbok,
aktivitetslogg, kartläggning av dygnsstruktur och tidsanvändning
Arbetsterapi
STRUKTURSTÖDJANDE BEHANDLING
Åtgärd - arbetsterapi; Bedömning och Behandling/åtgärd
6
Rekommendation
12
Tillstånd
265 Vuxna med
ångestsyndrom
143 Vuxna med
medelsvår
egentlig
depressionsepisod
142 Vuxna med
funktionsnedsättning på
grund av
medelsvår
egentlig
depression
Rad
Behandling/åtgärd: Grupper med teman, vardagsrevidering, kombinerad samtals- och
aktivitetsgrupp med psykopedagogiska inslag eventuellt enligt KBT, gruppmedlemmar
med likartad problematik, problematiken formuleras i gruppen och styr val av aktiviteter
vilka ska erbjuda exponering i ångestväckande situationer.
Bedömning: --
Arbetsterapi
SJÄLVHJÄLPSGRUPPER
Behandling/åtgärd: Grupper med teman, vardagsrevidering, kombinerad samtals- och
aktivitetsgrupp med psykopedagogiska inslag eventuellt enligt KBT, gruppmedlemmar med
likartad problematik, problematiken formuleras i gruppen och styr val av aktiviteter.
Bedömning: --
Arbetsterapi
SJÄLVHJÄLPSGRUPPER
Behandling/åtgärd: Aktivitetsbaserad behandling med indirekt effekt att öka kognitiva,
sociala och psykiska förmågor, t ex att hantera ångest i problemsituationer, att anpassa
sin aktivitetsnivå till hållbar nivå, att planera och minnas, att passa tider etc. ADL-träning i
grupp eller individuellt, både p-ADL och i-ADL, social färdighetsträning, att stärka
kognitiva förmågor i olika aktiviteter som ökar i svårighetsgrad (minne/org, genomförande, initiativ), kompensatoriska/ strukturstödjande åtgärder, träning i att använda
hjälpmedel, skapa förutsättningar för att kunna träna funktioner, t ex anpassa miljöer och
aktiviteter i syfte att lyckas och få positiva upplevelser, träna exekutiva funktioner i olika
aktiviteter, minnesfunktion, inlärning, repetition, koncentration, planering, sensorisk info/
känna, lukta, smaka, träna sociala funktioner/färdigheter, rollspel i grupp, minnesträning
– dataprogram, avslappningstekniker, motiverande samtal, taktil massage, lära patienten
strategier, medveten närvaro, sömnhygien, ESL, arbetsträning, tidshjälpmedel, Memo –
initiativhjälpmedel, bolltäcke.
Bedömning: AMPS in/ut, COPM in/ut, Min Mening in/ut, Aktivitetsschema.
Arbetsterapi
FUNKTIONSTRÄNING
Åtgärd - arbetsterapi; Bedömning och Behandling/åtgärd
10
10
5
Rekommendation
13
Tillstånd
Behandling/åtgärd: Nyorientering, för patienter i icke arbetsför ålder instrueras hemtjänst
i värdet av att bibehålla aktivitet, motivera till daglig verksamhet, ta kontakter, få hjälp att
söka sig till sociala kontakter, daglig verksamhet, bibliotek, kulturhus, fysisk aktivitet.
Bedömning: Bedöma och tydliggöra behovet av social tid.
Arbetsterapi
BEHANDLINGSSTÖD GENOM CASE MANAGEMENT
Behandling/åtgärd: Boendestöd, att klara vardagen självständigt, hjälpa patienten våga
utföra aktiviteter själv, fysisk aktivitet, rehabiliteringsprogram med arbetsterapi, coachning
genom programmet.
Bedömning: Arbetsterapeututredningar till grund för case managers målinriktade arbete
med patienten, att utreda kring individen i miljön som underlag att jobba vidare med case
management.
Arbetsterapi
BEHANDLINGSSTÖD GENOM CASE MANAGEMENT
Åtgärd - arbetsterapi; Bedömning och Behandling/åtgärd
210 Vuxna med
lindrigt
ångestsyndrom
207 Vuxna med
lindrigt
ångestsyndrom
Behandling/åtgärd: Information om ångestens uttryck med uppmärksamhet på
samband mellan belastningsfaktorer och patientens ångest, fortsatta åtgärder för att
hjälpa patienten att hantera sin situation utan ångest.
Bedömning: Utredningssamtal med analys av patientens livssituation i vardagsliv och arbete.
Arbetsterapi
PSYKOSOCIAL RÅDGIVNING (PSYKOSOCIAL COUNSELLING)
Behandling/åtgärd: Sömnhygien, besöka bibliotek, KBT på nätet, söka och läsa info på
nätet, kognitivt förhållningssätt, läsa kapitel – reflektera - nytt kapitel, Internet, ex KBT.
Bedömning: --
Arbetsterapi
RÅD OM EGENVÅRD I FORM AV SJÄLVHJÄLPSLITTERATUR
Behandling/åtgärd: Rehabiliteringsprogram med arbetsterapi, coachning genom
programmet, tidshjälpmedel, medicin carousel, mobiltelefon, handi, coachning av patient
och anhöriga, utveckla anhörigas, vänners roll och funktion, informera, medvetandegöra,
känna igen tecken – själv eller med hjälp av närstående.
Bedömning: Aktivitetsdagboken, hjälpa att identifiera tidiga tecken.
204 Vuxna med
COACHNING
bipolär sjukdom
Arbetsterapi
145 Äldre med
medelsvår
egentlig
depressionsepisod
144 Vuxna med
funktionsnedsättning
på grund av
medelsvår
egentlig
depression
Rad
8
3
FoU
6
6
Rekommendation
© Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, december 2011. Layout: Tina Sandulf. Foto: Colourbox
Planiavägen 13, Box 760, 131 24 Nacka, 08-466 24 40, www.fsa.akademikerhuset.se
Study collections