Katarina Lindström
Kommunikationsschef
KOMMUNIKATION ÄR
ALLAS ANSVAR
VÅRT
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
KOMMUNIKATIONEN SKA VARA:
•
•
•
•
Tillgänglig
Pålitlig
Lättbegriplig
Identitetsskapande
TILLGÄNGLIG OCH
LÄTTBEGRIPLIG
• Vår information ska vara
lättillgänglig
•
Vi tar själva initiativet
• Ligger steget före
• Vi uttrycker oss enkelt
• Tänker på funktionshindrade
VI ÄR PÅLITLIGA
• Kommunens information ska
vara ärlig, öppen och relevant.
• Döljer inte brister – berättar hur
de ska rättas till
• Skiljer på personliga åsikter och
vad som är kommunens
hållning i sakfrågor.
• Kommunikationen ska vara
samordnad.
• Intern och extern information
ska samverka.
IDENTITETSSKAPANDE
• Alla medarbetare är ambassadörer
Vårt bemötande och
hur vi utför vårt
arbete skapar bilden
av Karlstads
kommun
• Lyfter fram goda exempel
• Tänker på den grafiska profilen
• Vi strävar mot gemensamma mål
• Konsekventa i budskapen
KOMMUNIKATION ÄR ALLAS ANSVAR
• Varje nämnd, bolag och förvaltningsledning har ett ansvar för sin
organisations kommunikationsbehov.
• Varje chef har kommunikationsansvar inom sin förvaltning/sitt
verksamhetsområde.
• Varje medarbetare har ansvar för att själv söka och ta del av den information
som behövs för att utföra ett bra jobb:
- Våga fråga
- Delta i dialogen
- Ge feedback
- Dela med dig av dina kunskaper
LAGAR SOM BERÖR OSS
• Förvaltningslagen – handläggning,
lämna upplysningar och råd
• Tryckfrihetsförordningen
• Offentlighetsprincipen
- meddelarfriheten
• (Sekretesslagen, PUL)
• Språklagen
KOMMUNIKATIONSARBETET
Kommunikationsenheten
• Mediekontakter
• Extern och intern kommunikation i
våra huvudkanaler
• Varumärkesarbete
• Marknadsföring
• Digitala kanaler – utveckling webb,
sociala medier, appar.
• Kriskommunikation
Kommunikatörer
Finns på varje förvaltning och bolag.
Hålls samman via Styrgrupp
kommunikation och Rådet för digitala
kanaler.
VÅRA EXTERNA
KANALER
Externt:
• karlstad.se
• visitkarlstad.se
• Vi i Karlstad
• Sociala medier
• Appen Mitt Karlstad
• Medierna
• Personliga möten
• Trycksaker
• Stortavlor
• Elektroniska tavlor
Internt:
• Solsidan
• Solsidan med lön
• Personliga möten
• Trycksaker
• Sms
APPEN MITT KARLSTAD
Och apparna:
-Karlstadsbuss
-Båtbussguide
-Skolmaten
-Karlstadkarta
-Kasta rätt
BUSS-TV
KOMMUNIKATION OCH
MEDBORGARSERVICE
• Kontaktcenter – en väg in till
kommunen
• E-tjänster
• Servicegarantier
• Hitta och jämför service
BRUKARUNDERSÖKNINGAR
OCH JÄMFÖRELSER
• 30-40 brukarundersökningar per år
• Privata aktörer deltar från och med
2012
• Jämförbara resultat inom vård,
omsorg, skola från och med 2012
• Jämförtjänst på karlstad.se
• Servicekatalog med hela
kommunens serviceutbud
AKTIV
MEDBORGARDIALOG
• Riktlinjer för medborgardialog och
utbildning av tjänstemän och politiker
•Vid förslag som direkt rör
Karlstadsborna ska vi alltid överväga
medborgardialog.
• Förbättrad dialog i
stadsbyggnadsprocessen
•Dialog kring den konstnärliga
utsmyckningen 2015
EXEMPEL PÅ DIALOGER 2014
OPEN SPACE OM IDROTTSSTRATEGISK PLAN
PROFESSIONELLA LEKPLATSTESTARE
ÄLVPROMENADEN
Öppenhet och bra
dialog en förutsättning
för att verksamheten
ska utvecklas och
Karlstadsborna känna
sig nöjda med sin stad
FACEBOOK IDAG I KARLSTAD
• 33 sidor startade enligt samma recept
• 35 000 fans (24 000 på kommunens huvudsida)
• Ex på undersidor: Karlstads flygplats, räddningstjänsten, fritidsgårdar,
skolor
• facebook.com/karlstadskommun
• Snitt på 15,2 kommentarer och inlägg/dag
• Flesta frågor berör gator, vägar, bussar, fritid och renhållning
VEM FÅR ANVÄNDA
SOCIALA MEDIER
• Uppdrag från närmaste chef
• Förankrat i ledningsgruppen
• Ska anmälas till
kommunikationsenheten
• Ska finnas i
dokumenthanteringsplanen
PRIVAT ANVÄNDNING
• Yttrandefriheten gäller
• I egenskap av medborgare har kommunalanställda en grundlagsskyddad
att uttrycka sig kritiskt mot arbetsgivaren
• Yttrandefrihet anses vara en mänsklig rättighet
• Vara tydlig med sin roll
• Inte blanda privat och yrkesmässigt innehåll
• Privat kommunikation genererar inte allmänna handlingar
• Hänvisa yrkesmässiga inlägg till kanaler som används i jobbet
YTTRANDEFRIHET
VS LOJALITETSPLIKT
• Vad innebär lojalitetsplikten?
• Yttrandefriheten är överordnad
lojalitetsplikten för offentligt
anställda
• För privat anställda är situationen
den omvända
E-POST OCH BREV
• Vi ska svara inom två arbetsdagar.
• Vi använder alltid signatur med
befattning, e-postadress och
telefonnummer.
• Mejla med måtta – använd rätt
kanal.
VÅRA INTERNA
KANALER
Internt:
• Solsidan
• Solsidan med lön
• Chefsbrevet
• Personliga möten
• Trycksaker
• Sms
AKTIV
MEDBORGARDIALOG
• Riktlinjer för medborgardialog och
utbildning av tjänstemän och politiker
•Vid förslag som direkt rör
Karlstadsborna ska vi alltid överväga
medborgardialog.
• Förbättrad dialog i
stadsbyggnadsprocessen
•Dialog kring den konstnärliga
utsmyckningen 2015
EXEMPEL PÅ DIALOGER 2014
OPEN SPACE OM IDROTTSSTRATEGISK PLAN
PROFESSIONELLA LEKPLATSTESTARE
ÄLVPROMENADEN
MEDIEKONTAKTER
4 500 inlägg om Karlstads kommun
2014.
1/3 initierade av pressmeddelande
eller presskonferens
Artikel bättre än annons
Vårt förhållningssätt:
•Lyft fram det positiva, var öppen och
ärlig.
•Uttala dig gärna om det som du
känner till, men svara bara på det du
vet.
STÄRKA VARUMÄRKET
KARLSTAD
Kärnvärden:
Glad
Livlig
Driftig
KARLSTADS KOMMUN
Kärnvärden:
Varm och vänlig
Driftig och engagerad
Ordning och reda
Löfte:
Varmt välkommen!
Löfte:
Lite gladare dagar
VI TILLVERKAR BRA DAGAR
GRAFISK PROFIL
Gäller alltid
• Skapar snabb igenkänning
• Tydlig avsändare – Karlstads
kommun. För att helheten är
viktigare än delarna
• Varumärket blir starkare om vi
arbetar gemensamt
• Externt: tydligt vad man får för sin
skattekrona
• Internt: skapa vi-känsla och känsla
för helheten
Vårt bemötande och
hur vi utför vårt
arbete skapar bilden
av Karlstads
kommun
TACK!