Detaljschema, Inledande kemi för Miljö och hälsoskydd HT 2015, 5KE153 Anmälningskod 56021 Kursansvarig: Åsa NsonLindgren Dg Må 31 aug Tid 10.15‐11..00
11.15 ‐12.00
N220 Ti 1 sept 13.15‐16.30
N220 On 2 sept 13.00 ‐15.00
15.00‐17.00
N220 To 3 sept 13‐15 15 –17.00 Fr 4 sept 9.00‐11.00
NC300
12.00‐14.00
NC300
Må 7sept 10.15‐12.00
Lokal N220 N220 N330 NC270/N330 NC300 Innehåll
Introduktion till kursen, kursutvärdering –HT 14 arbets‐/examinationsform – HT 15 Grundläggande begrepp, rena ämnen, blandningar, 1‐34 Forts grundläggande begrepp, Periodiska systemet, 47‐78 Start av grupparbete Uppföljning grupparbetet, problemlösning Kemiska bindningar I, 79‐107, Jonbindning och kovalent bindning, Molekyler, geometri, polaritet, dipol, Kemiska bindningar II, 108‐124. Bindning mellan molekyler struktur/egenskaper, metallbindning, Simulerings workshop – övningar‐
grupp1 –eget arbete Simulerings workshop – övningar‐
grupp2 – eget arbete Se film tex https://www.youtube.com/watch?v
=sdaWZdZQdKg Diskussion/frågor Problemlösning i grupp Eget arbete/reflektion struktur‐
egenskaper Nyckelbegrepp
Övningar
Materia, aggregationsformer, fasövergång, rena ämnen, blandning, grundämnen, kemisk förening, kemisk reaktion 1:1,2,5,6,8,9,10,11,13,14,17,
19 Atom‐modell, elementarpartiklar,
isotop, ädelgasstruktur, periodiska systemet 3:2,4,7,9,12,13,14,15,18
Ps, Atomer, atomjoner, Jonbindning, joners namn o laddning, jonföreningars formler, joniseringsenergi, kovalent bindning ‐ polär kovalent bindning, elektronegativitet, dipoler 4:1, 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15 vdW, vätebindning, dipol‐dipol, Struktur – egenskaper såsom löslighet, kokpunkt metallbindning, metallbindning 4: 16,17,21,23 25,28
Kapitel 1 tom 4
Examination (individuell) – Clickers – kap 1‐3 delar av kap 4 ‐ Inlämning av reflektionsuppgifter – struktur ‐egenskaper Detaljschema, Inledande kemi för Miljö och hälsoskydd HT 2015, 5KE153 Anmälningskod 56021 Kursansvarig: Åsa NsonLindgren Tis 8 sept 10.00‐12.00
Ons 9 sept Tors 10 sept Fre 11 sept KB3B3 13.00‐16.00
8‐11 KE303 9..00‐11.00
Na 332 Na 332 WS‐1 – Hur många? Hur mycket
Göra en lösning av viss koncentration ‐ Studentsportardag (1/2 dag)
Kemiska beräkningar II
Atommassa, formelmassa, formelenhet, massa, mol, substansmängd Se labkombendium ‐ inlämningsuppgift
6:2, 4, 5, 7, 10, 13, 15
Se labkompendium – muntlig redovisning
inlämning av WS 1 – Hur många hur mycket Halter, masshalt volymhalt, koncentration, spädning
6:19,22,24,26,28,30,33
Må 14 sept 8.30‐11.00
NC300 Ti 15 sept On 16 sept To 17 sept Fr 18 sept Må 21 sept 10‐13 N320 Övningar i storgrupp Problemlösning
Kemiska beräkningar III Summering kemiska beräkningar
Övningar – kemiska beräkningar Examination
13.00‐15.30
NC300 Syra Bas I, 189‐209
Starka o svaga syror, baser, protolys, pH
7:1,3,5,7,12,13,15,17,18,21 9.00‐12.00
NC300 Syra Bas II, 210‐220
Indikator, neutralisation, titrering, buffert
7:24,29,31,34,37,38
9‐12.00 NC300 Redox 1
Reduktion, oxidation, spänningsserie, redoxformler, oxidations‐ och reduktionsmedel, 9:2, 6,7,9,13,15,16
10.00‐12 NC300 Redox II
Forts Övningar formelskrivning, oxtal
9:18,19
12.00‐14.00
9.00‐12.00
KE303 Kemiska beräkningar I
N 220 Skriva balanserade reaktionsformler och utifrån dessa utföra enklare stökiometriska beräkningar Detaljschema, Inledande kemi för Miljö och hälsoskydd HT 2015, 5KE153 Anmälningskod 56021 Kursansvarig: Åsa NsonLindgren Tis 22 sept 8.30‐12 KE303
Titrering och några jonreaktioner, Grupp 1 Titrering och några jonreaktioner Grupp 2 Def galvanisk cell /elektrolys Energiomsättning Organisk kemi I
13.00‐16.30
KE303
Ons 23 sept To 24 sept 13..00‐16.30
NC300
9.00‐12.00
NC300
13.00‐16.00
N335 Fr 25 sept Må 28:e 13.00‐16.00
9.00‐12.00
8.15‐12.00
N340 N220 Mitt kontor Tis 29 sept 9.00 – 13.00
Se labkompendium – skriftlig rapport
Se labkompendium – skriftlig rapport
9:18,19, 8:6 , 8:7
WS struktur‐ Grupp 1
Se labkompendium WS struktur‐ Grupp 2
Lite mer organisk kemi
Frågestund/kursutvärdering
Se labkompendium
Inlämningsuppgift – strukturuppgift samt WS 2
Examinationstillfälle –komperativ studie, VG? Laborations och Workshopsschema Datum Tid Tis 8 sept Tis 8 sept Ons 9sept Ti 22 sept Ti 22 sept To 24 sep To 24 sept Grupp Lokal Lab/WS Assistent Kommentar 13.00‐16.00 Grupp 1 13.00‐16.00 Grupp 2 Ke303 Ke 304 Hur många hur mycket Hur många hur mycket Åsa NsonLindgren Lotta von Sydow Redovisas skriftligt Redovisas skriftligt 8.00 – 11.00 Grupp 1 Ke303 Konduktivitet och koncentration Lotta von Sydow Muntlig redovisning 8.30 – 12.00 Grupp 1 13.00‐16.30 Grupp 2 Ke303 Ke304 Titrering och några jonreaktioner Titrering och några jonreaktioner Lotta von Sydow Lotta von Sydow Skriftlig del 1, förenklad rapport del 2 Skriftlig del 1, förenklad rapport del 2 13.00‐16.00 N335 13.00‐16.00 N340 Grupp 1 Grupp 2 WS struktur WS struktur Lotta VonSydow Åsa NsonLindgren Redovisas skriftligt Redovisas skriftligt