Nationell inventering av mellanskarv i Sverige 2012 som del av EU

advertisement
Nationell inventering av mellanskarv i Sverige 2012
som del av EU-initierad Europainventering
Det finns ett stort intresse att följa utvecklingen av det europeiska beståndet av storskarv
(mellanskarv), inte minst mot bakgrund av de fortsatta konflikterna gällande skarvarnas
potentiella effekter på fisket i olika delar av Europa. Som en följd av detta har EUkommisionen lanserat ett nytt initiativ kallat CorMan. Detta syftar till att:
1. Organisera inventeringar av häckande och övervintrande skarvar i den västra delen av
Palearktis
2. Skapa en Internetplattform för spridning av information om skarvar och deras numerär
och att redogöra för olika sätt att hantera/mildra konflikter och skador. Denna
plattform finns sedan en tid tillgänglig på EU-kommisionens Generaldirektorat
http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/. Plattformen är fortfarande under
utveckling och kommer med jämna mellanrum att uppdateras och förses med ny
information i takt med att den blir tillgänglig.
EU-kommisionen har gett Cormorant Research Group (CRG) i uppdrag att utforma och ta
fram riktlinjer för de kommande inventeringarna. Först ut är inventering av de häckande
bestånden som kommer att ske under våren–sommaren 2012. Därefter genomförs
vinterinventeringen i januari 2013. Huvudsyftet med inventeringarna är att uppdatera vår
kunskap om beståndsstorlekar och den geografiska fördelningen av skarvar runt om i Europa.
Projektet har en styrgrupp och det har även utsetts nationella samordnare. Efter att
inventeringarna avslutats kommer varje land att kunna tillhandahålla information om
(a) geografisk täckning, (b) antalet kolonier och (c) totala antalet häckande par.
CRG ansvarar för uppdatering av databasen och sammanställning av data för hela
inventeringsområdet. Data skall efterhand finnas tillgängliga på http://www.cormocount.eu/
Inventeringens upplägg och genomförande
(gäller vår–sommarinventeringen av häckande skarvar)
Samtliga i Sverige berörda länsstyrelser kommer att bli kontaktade och uppmuntrade att delta
i inventeringen. Det är viktigt att såväl täckning som inventeringskvalitet blir hög på vårt
svenska bidrag till det gemensamma uppdraget.
För att inventeringen ska kunna genomföras framgångsrikt krävs framför allt god planering.
Länsstyrelserna bör utse en ansvarig person som koordinerar inventeringen i länet. Flera
länsstyrelser har erfarenheter av liknande inventeringar sedan tidigare och i flera fall
genomförs redan årliga inventeringar. För länsstyrelser där årliga inventeringar inte sker är det
viktigt att kontakter med potentiella inventerare tas tidigt (före häckningssäsongens början)
eftersom inventerare annars kan bli uppbokade med andra projekt. Den nationella
samordnaren (se nedan) kan hjälpa till att organisera kontakter mellan länsstyrelse och
inventerare ifall att det finna behov av detta.
Följande parametrar ska samlas in:
1. Inventering av samtliga kolonier och räkning av antalet aktiva bon. Inventeringen sker
bäst under toppen av häckningen då antalet aktiva bon är flest. Lokala ornitologer har
vanligen god kunskap om när toppen inträffar. Detta varierar dock stort beroende på
var i landet man befinner sig. Till aktiva bon hör bon med ägg/ungar eller de som
bedöms vara i princip färdigställda men utan att ägg hunnit läggas.
2. x o y-koordinater
3. Om möjligt uppgifter om häckingsplatsens beskaffenhet. Exempelvis mark- eller
trädhäckare. Förekomst av andra fåglar etc.
Den länsansvarige kan få tillgång till inloggningsuppgifter från den nationella samordnaren
och själv lägga in data, alternativt skickas data med excelfil till samordnaren för vidare
inmatning i dataregistret.
Ansvarsfördelning
EU-kommisionen har skickat en förfrågan till de berörda myndigheterna i alla stater som är
medlemmar i Europeiska unionen. I detta brev ber EU varje medlemsland att stödja de
kommande insatserna på det sätt som är möjligt. I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig
nationell myndighet och har gett Sveriges Ornitologiska Förening i uppdrag att koordinera
och sammanställa resultat från inventeringen.
Nationell samordnare som svarar på frågor och dit inventeringsdata ska rapporteras:
Anders Wirdheim [email protected]
Regionala samordnare för inventeringarna
Region North
Thomas Bregnballe [[email protected]]
Henri Engström [[email protected]]
Stefan Pihl [[email protected]]
Region West
Loic Marion [[email protected]]
Jean-Yves Pasquet [[email protected]]
Region Central and East
Rosemarie Parz-Gollner [[email protected]]
Stefano Volponi [[email protected]]
Region Further East
Stefan Pihl [[email protected]]
Thomas Bregnballe [[email protected]]
Boräkning i dansk skarvkoloni.
Download