Inventering av behov av insatser för personer

advertisement
INVENTERING AV BEHOV AV
INSATSER FÖR PERSONER
MED PSYKISK
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Partille Kommun 2012
Ingegerd Winqvist
INVENTERINGEN 2007
MÅLGRUPP 84 FRÅN VOF OCH 64 FRÅN SAF
Partille Kommun genomförde tillsammans med
psykiatrin en inventering 2007.
De förbättringsområden som identifierades efter analys
av resultatet av inventeringen var bl a


Kommunens enhet för socialpsykiatri inom VOF
(Vård- och omsorgsförvaltningen) hade ett gott
samarbete med öppenvårdspsykiatrin, men det fanns
ingen tydlig metod för samarbetet.
Öppenvårdspsykiatrin kände inte till hur den övriga
socialtjänsten för vuxna fungerade i kommunen, t ex
SAF (Social- och arbetsförvaltningen).



Avdelningar inom socialtjänst för vuxna, VOF
och SAF samarbetade för litet. Speciellt kring
gruppen personer med samtidigt missbruk och
psykisk funktionsnedsättning.
Oklart hur personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning skulle få stöd. De hade inte
tillgång till det boendestöd som var organiserat
för andra personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Det fanns stora behov av insatser kring
träffpunkt och arbetsträning.
UNDER ÅREN FRAM TILL 2012 HAR VERKSAMHETERNA
GENOMFÖRT FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA INSATSERNA.


Öppenvårdspsykiatrin och kommunens
socialtjänst har gemensamt infört arbetssättet
Resursgrupp med två vård- och stödsamordnare
för personer med behov av insatser från båda
huvudmännen.
Socialtjänsten i kommunen, VOF och SAF, har
bildat ett gemensamt stöd- och beroendeteam på
fem personal. De stödjer f n 18 personer med
både missbruk och psykisk funktionsnedsättning.
 Personer
med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning får boendestöd av
en särskild personalgrupp som ingår i den
socialpsykiatriska enheten.
 Kommunen
har arbetat med metoderna
Supported Employment och IPS (IPS
införs under 2013) för att stödja personer
med funktionsnedsättning ut i
sysselsättning och arbete.
INVENTERINGEN 2012
DEN INVENTERADE MÅLGRUPPEN ÄR DE SOM HAR INSATSER I
KOMMUNEN FÖR PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAL 105.
Har personen de senaste 12 mån haft kontakt med
både socialtjänst och psykiatri?
Svar
% av 105 personer
Ja
90
9
1
Nej
Ej känt
Har personen under de senaste 12
månaderna haft kontakt med en
vårdcentral?
Svar
% av 105 personer
Ja
61
Nej
Ej känt
6
35
Kring hur många av personerna har ni
under de senaste 12 månaderna samarbetat
med en annan myndighet/organisation?
% av 105 personer
73
Är en samordnad individuell plan
upprättad enligt 2 kap. 7§ SoL eller 3 f §
HSL?
Svar
% av 105 personer
En plan är upprättad
39
En plan håller på att
upprättas
14
Det saknas en plan
47
Hur många personer har haft någon form
av arbete eller sysselsättning under minst
en månad de senaste 12 månaderna?
Svar
% av 105 personer
Ja
25
71
4
0
Nej
Ej aktuellt
Ej känt
JÄMFÖRELSE LIVSOMRÅDEN
Livsområde
Personlig vård och hemliv
Kommunikation och
förflyttning
Mellanmänskliga relationer
Lärande och utbildning
Arbete, sysselsättning o
ekonomi
Samhällsgemenskap, socialt o
medborgerligt liv
Genomsnittlig %
Har pågående insats men
behöver mer + Har ingen
insats men behov av insats
13,8
12,0
12,9
14,2
29,8
35,5
HÄLSOSITUATION
Problem
finns
Har
pågående
insats som
motsvarar
behov
Har
pågående
insats men
behov av
ytterligare
Har ingen
insats med
behov av
insats
% av 105
personer
% av 105
personer
% av 105
personer
% av 105
personer
51
40
24
21
30
24
11
14
12
11
5
5
3
0
3
3
24
11
4
6
Somatisk sjukdom
Tandhälsa
Alkoholproblem
Narkotikaproblem
Problem med tobak
o snus

Har personen ett aktuellt behov av psykiatriska
insatser?
Svarsalternativ
Har ej behov av insats eller har
pågående insatser som kan upphöra
Har pågående insats men den kan
minska
Har pågående insats som motsvarar
behoven
Har pågående insats men behov av
ytterligare
% av 105 personer
1
1
27
47
Har ingen insats men behov av insats
7
Ej känt
2
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
 Arbete
och syselssättning
 Delaktighet i samhället
 Individuell plan
 Insatser från psykiatrin
 De som inte har insatser från kommunen.
Hur många? Vem har de kontakt med?
 Inventering tillsammans med psykiatrin
och andra organisationer 2015
GAP ANALYSEN
Partille Kommun saknade:
 Stöd när det gäller supported education



Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt
arbetsförberedande träningsmodeller
Intensiv CASE-management enligt ACTmodellen för högkonsumenter
Samordnade åtgärder för nyinsjuknade personer
enligt ACT-modellen med familjeinterventioner
och social färdighetsträning.
Download