Samverkan för
barn och ungas bästa
Ingen ska falla mellan stolarna i Åtvidaberg
Ingen mellan stolarna
En plattform för samverkan mellan olika
aktörer i Åtvidaberg för att skapa
trygga och goda uppväxtvillkor för
barn och unga
Vad ville vi?
Ta bort gruset i maskineriet!
Långsiktig modell
Förändra tankesättet
Skapa en positiv attityd
Uppmuntra att våga ta hjälp
Utveckla bra samarbete mellan personer till god
samverkan mellan funktioner
• Utnyttja varandras specialistkompetenser
• Förbättra dialog, samverkan och
resursutnyttjande
•
•
•
•
•
Rätt funktion på rätt plats vid
rätt tid
Elektriker
Murare
Målare
Snickare
Rörmokare
Plattsättare
Mattläggare
Plåtslagare
Varför är det viktigt?
Förebyggande satsningar sparar
• Tid
• Ekonomi
• Mänskligt lidande
Förväntade effekter
Utsatta barn upptäcks tidigare
Barnperspektivet stärks
Bättre hjälpinsatser ges
Ökad kunskap och kompetens hos de
professionella
• Minskad arbetsbelastning och mindre
psykiskt påfrestande arbete
• Tidsbesparing – effektivare arbete
•
•
•
•
Samverkanparternas behov i processen för att
utveckla en modell för samverkan
BFC
Socialtjänst
Skola
POLIS
Arbetsmarknadsenheten
•Kunskap om varandras kompetens
•Rutiner för samverkan i det vardagliga arbetet
•Rutiner för att identifiera barn i behov av stöd
•Gemensamma Mål
•Planering/Prioritering
Förankring
Kommunikation
Kvalitetssäkring
Aktiviteter
GRUNDKUNSKAP om samverkan och om varandras
kompetenser
SPETSKUNSKAP fakta om barns villkor, metoder,
forskning
PRAKTISK VERKSTAD Utveckla egna varaktiga
aktiviteter
ÅTVIDABERGS
MODELLEN
”Ingen
mellan stolarna”
GRUNDKUNSKAP om samverkan och om varandras
kompetenser
Nyckelgrupper ca 40 personer
Rektorer
Socialsekreterare
Behandlingsassistenter
Skolsköterskor
Kuratorer
Specialpedagoger
Skolpsykolog
Arbetsmarknadsenheten
Polis
BFC/BUP
GRUNDKUNSKAP
kompetenser…
GRUNDKUNSKAP om samverkan och om varandras
• Kunskap om varandras kompetens, roll,
rättigheter, skyldigheter och uppdrag
• Investering som ej går att hoppa över!!!
• Rutinanalyser – förtydliga ”kartan” för alla
• Målarbete och förankring
SPETSKUNSKAP fakta om barns villkor, metoder
och forskning
Utbildningsinsatser
• Barngruppledarutbildning - samtal med barn som
har det krångligt
• Utbildnings/seminariedagar om identifiering av
utsatta barn
• Socialtjänsten utbildas i BBIC
• ESTER- Ett system för strukturerad forskningsbaserad bedömning av risker och skydd hos
unga med eller i riskzonen för normbrytande
beteende
PRAKTISK VERKSTAD
Utveckla egna varaktiga
aktiviteter
• Föräldrastöd - samverkan mellan skola-soc-bvc
• Utveckling av barn och ungdomsstödsgrupper –
samverkan mellan skola-soc
• Praktisk verkstad för elever som saknar
studiemotivation och som hamnat snett samverkan mellan skola-soc-AME
• Resursteam – Giraffgruppen samverkan mellan
skola-soc-polis-bfc/bup
• Elevhälsolaget samverkan mellan samtliga
funktioner
Rutiner/mötesplatser för samverkan i
det vardagliga arbetet:
• Rutin för övergångar mellan
stadier/skolor för barn i behov av
särskilt stöd (Skola)
• Tidig upptäckt av barn som riskerar att
fara illa genom att ha ambassadörer för
utsatta barn på kommunens fritidshem
och skolor
• Allérutinen för elevvårdsarbete på
högstadiet i samverkan mellan lokalt
elevhälsoteam, elevhälsolaget och
socialtjänsten
Forts…
• AME:s praktiskt förberedande
verksamhet. Rutin mellan gymnasiet,
socialtjänsten och AME
• Rutin för uppföljning av ungdomar
under 20 år som inte går på gymnasiet
och som inte avslutat nationellt
program (AME, Soc, skola, AF)
• Giraffgruppen (Soc, polis, skola och
BFC)
Arbetssättet ska genomsyras av…
…Extrem home makeover
• Snabbt
• Alla bidrar med sin
kompetens
• Man tar reda på familjens
intressen och behov
• Alla vill hjälpa – positiv bild
av familjen
• Engagemang
• Väloljat – rätt ordning
Vad vinner vi?
•
•
•
•
•
Effektivt resursutnyttjande
Rätt person på rätt plats
Samverkan över gränserna
Bästa kompetensen
Barn och ungdomar som mår bra /
bättre
Hur går det till?
Jag är en del av problemet
Jag är en del av problemet
Jag är en del av lösningen
Vad händer om det inte går?
• Backa tillbaka till rätt ruta; skola - familj
- fritid eller miljö
• Backa tillbaka till samverkansgruppen
för ny relevant hjälp, analys och dialog
• Se till helheten
• Fokusera på individen
Vi kan inte göra allt …
…men vi gör så gott vi kan och vi ska inte göra
det värre på grund av bristande samverkan
På vilket sätt upplever du att ”Ingen mellan stolarna” gett dig
bättre förutsättningar att möta barn/ungdomar i deras
situation? 19 maj 2009
• Att vi känner igen varandra gör att det blir lättare att ta
kontakt, det blir kortare kontaktvägar
• Vårt gemensamma mål är ”barnens bästa” och vi har alla
ansvar för våra barn, de flesta av oss har anammat och
”förstått” det.
• Vi vågar se hela barnet, därför att vi nu vet vilka resurser och
kompetenser som finns i kommunen
• Att vi fått mer kunskap om varandras verksamheter och att vi
utformat rutiner
• Samverkan prioriteras och klargörs
• Det finns en röd tråd omkring tänket från BVC - gymnasiet =
vi har samma mål
Framgångsfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
Styrgrupp med lednings och förvaltningschefer
Politisk förankring
Ingen organisationsförändring
Förändra vanor, beteende och attityder
Från vad till varför
Från person till funktion
Samverkan före prestige
Läs mer på: www.atvidaberg.se
Sök på Ingen mellan stolarna