BORDETochORDET
Bordet-ensinnebildförreforma9onen!
Skissav
MetaIsæus-Berlin
BordetochOrdet
Tänkdiga*dugåravtågetiUppsala,påhållserdudebägge
kyrktornen.
Dugårnärmareochdenmonumentalabyggnadentornarupp
sigframfördig.
DustannarochinsuperallavackradetaljerpåUppsala
Domkyrka,följerornamenAkochfönsterglasmedögonen.
FramförDomkyrkanståre*tomtbordomgärdatmedstolari
lä*oordning.
Mangårframochsä*ersigpåenavdevarmastolarnaochdå
skere*möte.
Förunderbordetvidgarsige*rum,e*rumfulltmedböcker
ochspåravakAvitet.
Papperliggerpåma*an.E*barnsomförsöktlärasiga*stava
harlämnatsmåochstorabokstävereFersigpåpapperochi
uppslagnaanteckningsböcker.
Enhalvdruckenkaffekoppskvallrara*någonsuHtochlästdär
ochsedangå*.
EFere*tagsermanhåletima*an.
Däruppdagasy*erligaree*rum.RikAgtgamlaskriFervilar
där,dammigaavålder.
ReformaAonbetydera*återställanågotAllsi*ursprung.
Samta*omformanågotAllframAden.
DetvillsägahärmåsteAdengestaltasochbetonas.
SkalabortalltoväsentligtochborrasigAllbakaAllkärnan,
skriFerna,ordet
ochdär,medsammablicksenuetvirvlavidytan.
E*starktochnärvarandenu,somreformaAonenbetonar.
NärögonenocksåföljerbokAtlarnaavolikasorterklassiker,
barnböcker,samAd,någondeckareöppnasdeteninredialog
ochdetärväldigtenkelta*påbörjae*spontantsamtal,över
vadmanserochvarför.
Fördetärjuisamtaletsome*monumentlevandegörsoch
hållslevande.
Dåstolarnaärvarmaochbordeteninvandochnaturlig
samtalsplats,kanmansi*adärenstund.
SamtaletärkanskepåbörjatinnanmangåriniDomkyrkan.
Därinnekanmansee*slagsformrimmellankapellenochdet
undrerummetutanför.
Stolarnaruntbordetärplaceradesårullstolsbundnaseroch
barnkanläggasigpåmarkenochA*anerellersä*asigpå
stolarna.
MedAtelnBordetochOrdettänkerjagy*reochinrerum.
Bordetärdety*rerummet,iverkligheten,demänniskorvi
möterochsamtalarmed.
DärkristendomenlevergenomkärlekenAllsinnästa.
Ordetärdetinrerummetdärtronlever.
Föreslåra*detibordetskadetstå.
Jagärvägen….
Vänligen
MetaIsæus-Berlin
Placering
Monumentetärplaceratitrappanframför
UppsalaDomkyrka.
B
L-Stöd att montera Skifferplattor på
SKIFFER
Lucka
Stolar
Vattentät lucka som bekläs med skiffer
Bord
mellanvägg kan alternativt
utföras som regelvägg
GLAS
A
KASSUN
A
Räcke
B
Skala 1:200
0 1 2
meter
5
10
15
20
SKIFFER
SKIFFER
GLAS
BEFINTLIG TRAPPA
INNERGOLV
KASSUN
SEKTION
B-B
SKIFFER
AKADEMIGATAN
GLAS
SKIFFER
BEFINTLIG TRAPPA
INNERGOLV
KASSUN
SEKTION
A-A
DOMKYRKOPLAN
DetyCrerummet
Dety-rerummetärdetnedrerummanA*arnedifrånden
uppvärmdastolen,ellerommanärbarnläggersigneroch
A*arnedi.
E*landskap,e*inrerum,enatmosfär.
Mycketfärg,e*litetgröntborddärtvåkopparstårsom
signalerarsamvaro.
E*barnövara*skrivabokstäver,si*erpåenlitenröd
barnstolmedsaFkoppbredvidsig.
Enpersonsi*ermi*emotmedGutenberggalaxensnova
framförsig.
Idenbokenhi*adejage*ovanligtträsni*föreställande
Luther,avHansBaldungGriens1522,ie*kapitelom
Gutenbergstryckpress.Historiasomtema.
Denpersonensomsi*erpåenanAkträstolsignalerarålder.
PåbordetliggerocksåenskissavenKlumpfiskochtecknet
förfisksomärenvälkändsymbolförKristendomen.
EnbildsomocksåöppnaruppAllsamtal,abstrakAon,
samthistorienruntfiskensomsymbol.
Enfärgrikma*apågolvet,väggarnatäcksavböcker.
ÄvenbarnteckningarfrånAdigålder,liggerpågolvet,föra*
vissarikAgtAdigabarnår.Böckernaharjagväntmedryggen
motväggen,föra*undvikaenkanondeba*somskulle
distrahera.
Böckernasymboliserarkontakt,samtal,idéutbyten,
humanismgenomseklerna.
Belysning
Enkantlistsomlyserupphelarummet,dygnetrunt.
Detinrerummet
Detinrerummetärdetmanskymtarnärmankikarner.
Detäre*hålpå70x57cm.
Rummetär20cmdjuptochtäcktavfinsand.
PåsandenliggerBibelnuppslagen,
OchbredvidliggerenkopiaavDödahavsrullarna,och
rikAgtgamlapergament.
BibelnäruppslagenpåJohannes1
1:1IbegynnelsenfannsOrdet,ochOrdetfannshosGud,ochOrdetvarGud.
Jagtänkera*detinrerummetärtron.
Detpersonligarummet,sommanintebehöversehelaAden,
mensomliggersomengemensampla`ormochärdenkonstantakällan.
Stolarna
Stolarnaärklassiskaochformgivnaav
MichaelThonet.
KonsumsthulNr14räknasframAllvåra
dagarsom”Stolarnasstol”
Denfickguldmedaljpå
VärldsutställningeniParis1867.
Denvisardenlä*hetocheleganssom
monumenteteFersträvar.
Samtålder,åravkonversaAonsi*eri
stolsryggenredan.
Bordet
BordetgestaltarabsolutnuAd.
DetärinternaAonelltochharennuAdsprägel.
Detharocksåenstramkaraktärochlä*het,näsAnAllgrafisktpåhåll.
SamtAllgängligt,detskavaralä*ochinbjudandeochAllräckligtstort
föra*manskakunna,utana*tvekasä*asigvidbordetochprataenstund.
Citatet
Jagärvägen….
E*citatärplaceratibordskivanibladguld.
Detärskrivetförhandochäreninbjudan.
Citatetärinteavslutathelavägenfördetskullebliförlångtochuppstyltat.
Johannes14:6
Jagärvägenochsanningenochlivet;ingenkommerKllFadernutomgenommig.
Pa9neringen
NärdetgällerpaAneringenavmöblernaväljerjagsåkalladMillesgrön.
Detärdenklassiskabronsfärgensommarkerarålderochkultur.
Detfinnsolikatonerfrånblå*Allärtgrönt.
Väljerenvarmgrönklassiskfärg,somkontrasterarmotbordetsmodernalinjer.
HermanBergmans
Konstgjuteri
A*arbetamedBergmans
Konstgjuteriärsoma*ta
delavenlitendelavvår
konsthistoria.Allade
Millesskulpturersom
prydervåraparkerochtorg
ärgjutnapåBergmans,
ävenCarlEldhsskulpturer.
UrUppsalassynvinkelkan
detvararoligta*vetaa*
BergmansKonstgjuterihar
gjuAtNäckenspolskaav
BrorHjorth.Genoma*
läggauppdraget
OrdetochBordetpå
BergmansKonstgjuteri
bidrarmanAlla*behålla
kunskapeniSverigeoch
levandegörakulturen.
Budget,driF,mm
seseparatfil
MetaIsæus-Berlin
2017