Kompetenser för framtiden – högskolans roll för

advertisement
+
Kompetenser för framtiden – högskolans roll för
samhällsutvecklingen
BTH 20 augusti 2014
Lena Adamson, docent psykologi, Stockholms Universitet
[email protected]
+
 Framtiden
* Det här tänker
jag prata om…
 Vilka
- vilka förändringar
bör vi vara beredda på?
är de huvudsakliga
kvalitetsproblem i den svenska
högskolan?
 Kompetenser
för framtiden
 Att anställas, självanställa el
anställa andra?
 Hållbarhet och
hållbarhetskompetenser
 Vad
behöver vi för att kunna
arbeta vidare?
 Länkar
+
 Digitaliseringen
Framtiden
 Examensbegreppet
Vilka förändringar
tror jag vi bör vara
beredda på?
 Mer
, “bundling
and unbundling”
kvalificerade studentval
 Mer
kvalificerade bedömningar
av vilka studenter man antar och
behåller dessa
 Formellt
 Vad
och informellt lärande
som särskiljer den högre
utbildningen från alla nya utb
aktörer?
 Tydliga argument som också
realiseras
+
Vilka är de
huvudsakliga
kvalitetsproblem
jag tycker vi kan
se i den svenska
högskolan?
 Studenternas
förkunskaper
 Tiden
studenterna lägger på
studierna
 Ekonomiska
 Antalet
urholkningen
visstidsanställningar
 Undervisningskompetensen

Aktiverande undervisningsformer, relevanta/innovativa
examinationsformer, icke reliabla
examinations-bedömningar,
informativ feedback
 Kvalitetsutvärderingssystem
+

Tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden – förlänga arbetslivet –
minska
ungdomsarbetslösheten…vad är
svaret på denna ekvation?

”Anställninsbara” – vi behöver
bredda resonemanget

Varje nytt kvalificerat jobb
genererar tre till fyra nya mindre
kvalificerade jobb

Inte tappa fokus ”The training of the
mind that cannot be learned by
textbooks”.

Lärandemål: Kreativitet, innovation,
entreprenörsskap
Kompetenser för
framtiden 1
Att anställas,
självanställa el
anställa andra?
+
Exemplet Kau – nytt psykologprogram
Kreativitet och innovation 3 hp


”Efter avslutad kurs…
definiera och analysera begreppen kreativitet och innovation och
kunna sätta in dessa i en social och kulturell kontext,
arbeta systematiskt med idégenerering, enskilt och i grupp,

analysera och värdera nya idéer utifrån ett innovationsperspektiv,

analysera och föreslå tänkbar förnyelse och förbättringar i den
arbetande psykologens verktygslåda,

analysera och föreslå nya roller för psykologer och psykologin i
samhället och samhällsutvecklingen vilka skulle kunna leda till
samhälleliga vinster och ett förbättrat samhällsklimat

visa förmåga att leda eller handleda individer eller grupper som
befinner sig i ett förändringsarbete, och

analysera och hantera egna och andras reaktioner på förändring och
förändringsprocesser exempelvis i arbetslivet.
+
Exemplet Kau – nytt psykologprogram
Entreprenörskap för psykologer 4 hp ”Efter avslutad
kurs…
 förklara
innebörden av entreprenörskap och
grundläggande begrepp kopplade till entreprenörskap,
 beskriva
processen från affärsidé till ekonomiskt hållbar
verksamhet, samt de juridiska förutsättningar som krävs
för att starta ett eget företag,
 upprätta
och presentera en hållbar affärsplan,
 förklara
hur entreprenörskap hänger samman med
kreativitet och innovation
 redogöra
för och reflektera över hur entreprenörskap kan
tillämpas inom psykologens verksamhetsområde.
+
Kompetenser för
framtiden 2

Det gäller både att utveckla nya
kompetenser men också att utveckla de
värderingar och förhållningssätt som är
nödvändiga

Hållbarhetskompetenser
 ett fåtal av de ca 45
examensbeskrivningarna innehåller
begreppet hållbar utveckling
 inga innehåller ”framtid” eller
”generation”

Gäller även QF EHEA, ”Dublin
Descriptors”

Bygga in ett tydligare
framtidsperspektiv; Identifiera kort och
långsiktiga konsekvenser;
lösningsfokuserade förhållningssätt;
interpersonella kompetenser; förmågan
till interkulturell dialog: att kunna arbeta
i interdisciplinära sammanhang;
integrerade disciplinära perspektiv
Hållbarhet och
hållbarhetskompetenser
+
Vad behöver vi för
att kunna arbeta
vidare?

En översyn av HFs
examensbeskrivningar

Ett kvalitetssystem som driver och följer
upp dessa

En ekonomisk återställare (de sju
miljarderna)

Fortbildningsmöjligheter för akademins
lärare (vi utbildar forskare men anställer
lärare)

Översyn i samråd med landets lärosäten
hur lärarkompetensen ska kunna
utvecklas på ett effektivt och för de
inblandade motiverande sätt och som
svarar mot dagens och framtidens behov

Några komponenter bör särskilt och
beaktas; aktivt lärande, forskningsanknytning (student research),
arbetslivsanknytning och hållbarhetskompetenser
+
Rätt använd är utbildning på alla
nivåer det viktigaste verktyget vi
har för en positiv och hållbar
samhällsförändring
Tack för uppmärksamheten!
+
Länkar

Grönt Universitet – Grön
Framtidhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/13851265/MP/
PDF%20Gr%C3%B6nt_Universitet_Gr%C3%B6n_Framtid.pd
f

Quality for Learning
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13851265/EIT/EITHandbook-Planning-Labelling-Reviewing%20.pdf

Students – The most effective changeagentshttp://www.universityworldnews.com/article.php?story=201
40513075519283

Högskolan borde ta större ansvar för
hållbarhetenhttp://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2014/
Nummer-7-14/Hogskolan-borde-ta-storre-ansvar-forhallbarheten/
 http://kvalitetsutvardering.wordpress.com/
Download