Skolnärvaro
Västra Hisingen
Sektor utbildning HT 2015
Skolledning och EH
Ökad skolnärvaro
• Skolnärvaro är en av de starkaste
skydds- och friskfaktorerna för det
enskilda barnet och ungdomen.
• Ökad skolnärvaro leder till ökad
måluppfyllelse.
• Västra Hisingen har därför tagit
fram gemensamma rutiner och
metoder i skolan för att öka
närvaron i skolan.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
3
Viktigt att upptäcka frånvaro i tid
• Erfarenheter visar att ju längre tid
eleven är borta från skolan och
lektionerna desto svårare blir det
för eleven att återgå till skolan.
• Med skolfrånvaro ökar även risken
för den enskilde eleven att utveckla
psykisk ohälsa.
• Målet är att så tidigt som möjligt
uppmärksamma alla elever med frånvaro
(både oanmäld och anmäld).
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
4
Anmäld och oanmäld frånvaro
• Med start HT-15 har samtliga skolenheter
inom Västra Hisingen gemensamma
närvarorutiner.
• Med start HT-15 beviljas inga ledigheter
för berörda årskurser under perioden för
nationella prov.
• Både oanmäld och anmäld frånvaro
betraktas vid givna brytpunkter som möjlig
problematisk frånvaro.
• EH (Elevhälsa) kopplas in tidigare vid all
typ av frånvaro.
• Frånvaro under icke godkänd ledighet
föranleder alltid anmälan till socialtjänsten.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
5
Vad vi ska uppnå med närvaroarbetet
• Främja och öka skolnärvaro.
• Öka antalet elever som uppnår
kunskapsmålen.
• Förebygga psykisk ohälsa och social
problematik bland elever.
• Skapa fokus på all frånvaro,
både oanmäld och anmäld, som kan vara
problematisk för elevens utveckling.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
6
Vad vi ska uppnå med närvaroarbetet
• Säkerställa statistiskt underlag för
bättre översyn av nödvändiga insatser
för både stadsdel, skola och
den enskilde eleven.
• Bilda en nätverksgrupp med
representanter från olika skolor som
kan följa upp och vidareutveckla arbetssätt
och metoder vid problematisk och
långvarig skolfrånvaro (hemmasittare).
• Införa gemensamma närvarorutiner
på samtliga grundskolor på
Västra Hisingen.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
7
Modell för skolnärvaroarbete
• Insatser för elever med hög eller permanent frånvaro.
Individinriktade extra resurser/insatser i skolan,
samordnade insatser mellan skola, BUP, habilitering
och socialtjänst.
• Skolsocial kartläggning och ev. basutredning för elever
med hög frånvaro. Anpassad undervisning , EH,
samverkan med hemmet och vid behov med externa
parter t.ex. BUP, habilitering och socialtjänst.
• Skolans arbete för att främja skolnärvaro och förebygga
skolfrånvaro, t.ex genom etablering av närvarorutiner
skapa goda relationer mellan skola, elev och hemmet,
organisation, kommunikation, frånvarorutiner, hem och
elevinflytande.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
8
Vad menar vi med hög skolfrånvaro?
Elevhälsa blir inkopplad vid:
• Hög (oanmäld) skolfrånvaro innebär
5 frånvarande tillfällen från enstaka
lektion och/eller enstaka hela
skoldagar, under en och samma termin.
• Hög (anmäld) skolfrånvaro innebär att
frånvaroperioden överstiger
två sammanhängande veckor och/eller
vid fler än fem upprepade anmälda
tillfällen respektive mer än 15% anmäld
frånvaro under en och samma termin.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
9
All närvaro/frånvaro ska
registreras i Hjärntorget!
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
10
Arbetsgång vid oanmäld frånvaro
Tillfälle 1-3
Mentor kontaktar vårdnadshavare, dokumenterar.
Tillfälle 4
Mentor samtalar med eleven, informerar vårdnadshavare
om samtalet, dokumenterar samtalet.
Tillfälle 5
Arbetslag analyserar frånvaron, mentor kallar vårdnadshavare till möte,
anmälan görs till EH. Mentor bjuds in till EH för att diskutera insatser
och anpassningar.
Tillfälle 6 och fortsatt upprepad frånvaro.
Mentor informerar rektor/EH att frånvaron fortsätter.
Elevhälsoärende vid frånvaro upprättas.
Frånvaroperioden överstiger två veckor, 15 %
eller 6:e anmälda frånvarotillfället.
Mentor rapporterar till elevhälsa/skolsköterska.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
11
Arbetsgång vid anmäld frånvaro
Första frånvaroveckan
Mentor tar kontakt med eleven/hemmet.
Frånvaroperioden överstiger två veckor, 15 %
eller 6:e anmälda fråvarotillfället
Mentor rapporterar till elevhälsa/skolsköterska.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
12
Ansvarsfördelning
Områdeschefer skola och ifo/fh
Övergripande ansvar för införande av
handlingsplan.
Rektorer och elevhälsa
Ansvarar för att handlingsplan och rutiner
förankras hos berörd personal på
respektive skola, även vikarier ska
informeras.
Referensgrupp
Ansvarar för den övergripande
resultatuppföljningen för alla skolor, åk 1-9.
Sammankallas under HT-15 av
områdeschef.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
13
Mentor ska
• varje dag följa sina elever i Hjärntorget.
• vid oanmäld ströfrånvaro meddela vårdnadshavare
- samma dag!
- Gäller också om eleven avvikit från skolan senare
under dagen.
• vid sammanhängande anmäld skolfrånvaro ta
kontakt med elev och/eller vårdnadshavare inom en
vecka, samtalet dokumenteras.
• vid upprepad oanmäld skolfrånvaro dokumentera
samtal med vårdnadshavare och elev.
• informera rektor om vårdnadshavare eller andra
vuxna i barnets privata nätverk inte hörts av efter
skolans upprepade kontaktförsök.
Rektor beslutar då om det ska göras en anmälan till
socialtjänsten och polis.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
14
Pedagog ska
• alltid registrera frånvaro i Hjärntorget vid
lektionens start/slut.
• vid oanmäld frånvaro meddela ansvarig
mentor. Mentor ska snarast samma dag ta
telefonkontakt med vårdnadshavare.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
15
Vikarie
• med konto på Hjärntorget ska registrera
närvaro enligt samma direktiv som för
pedagog.
• utan konto på Hjärntorget ska manuellt
registrera närvaro på klasslista. Personal
med behörighet för sedan in den på
Hjärntorget.
• ska vid oanmäld frånvaro snarast
kontakta byråsekreterare eller elevens
mentor snarast under samma dag.
De tar då tar över ansvaret för kontakt
med vårdnadshavare.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
16
Ledningsgrupps och rektors uppgift
• Om vårdnadshavare eller andra vuxna i barnens privata nätverk inte
hörts av, efter skolans upprepande kontaktförsök, ska rektor informeras
samma dag. Rektor beslutar då om det ska göras en anmälan till
socialtjänsten och polis.
• På rektorsmöte ska områdeschefer en gång i månaden gå igenom
Västra Hisingens frånvarostatistik. Dels övergripande för stadsdelen,
dels för respektive skolenhet.
• Ser till att skolans rutiner skickas till samtliga vårdnadshavare med
barn i skolåldern vid varje läsårsstart.
• Ser till att vårdnadshavare också informeras om rutinerna i samband
med föräldramöte.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
17
Elevhälsoarbete med elevens närvaro
• Hög anmäld skolfrånvaro (enligt
definition) anmäls till elevhälsa enligt de
upparbetade rutinerna på respektive skola.
• EH ska ha en stående mötespunkt
månadsvis rörande den övergripande
frånvarosituationen på skolan samt hur
när- och frånvarorutinerna efterföljs.
• Rektor ansvarar för att ta fram aktuell
statistik per månad. Underlaget ska
inkludera giltig och ogiltig frånvaro samt
antal lektionstillfällen på enheten som inte
är registrerade i Hjärntorget.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
18
Elevhälsas uppdrag
• Följa upp
• Planera
• Initiera samverkan med externa aktörer
• Anmäla till områdeschef
• Anmäla till socialtjänst och polis
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
19
Nätverk kring elever med stor
och problematisk frånvaro
• Nätverket samlas varje månad och ska utvecklas till att vara en
rådgivande resurs med viss möjlighet att hjälpa till i samtal och
processer på enskilda enheter.
• I nätverket ska specialpedagoger samt elevernas mentorer medverka
och det ska under HT15 författa stadsdelsövergripande och utökade
rutiner kring arbetet med ”hemmasittare”.
• Målet med nätverket är därutöver att sprida metoder och kompetens så
att varje skola har en förhöjd grundförmåga att arbeta konstruktivt och
salutogent med dessa elever.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
20
Handelsplan i skolnärvaroarbete
och bilagor hittar du under
Styrande dokument/Utbildning/
Barn- och elevhälsa