LUNGINFEKTIONER Sven-Göran Fransson Samhällsakvirerad

advertisement
Sven-Göran Fransson
Röntgenkliniken
Universitetssjukhuset
Linköping
Samhällsakvirerad pneumoni
LUNGINFEKTIONER
incidens
1%
mortalitet
8%
Nosokomial pneumoni
incidens
ålders-/intuberingsberoende
mortalitet
30 - 50%
http://www.uspharmacist.com/ce/105057/pneumonia.jpg
Infektionsläkarföreningens riktlinjer.
”Hos alla patienter med misstänkt pneumoni som bedöms på
sjukhus rekommenderas:
lungröntgen
pulsoximetri
laboratorieprov
Lungröntgenkontroll (efter 6 – 8 veckor) vid komplicerat förlopp,
kvarvarande symptom, recidiv, immunsuppression och rökare.”
http//www.infektion.net
Lancet 2008;371:455
Läkartidningen 2008;105:2582
”siluette sign”
Bronchopneumoni.
Akut vä-sidig bröstsmärta.
Neg D-dimer, hög CRP.
http://library.med.utah.edu/WebPath/ORGAN.html
1
Hosta, förhöjd CRP.
Mykoplasma.
respiratoriskt
epitel
Infekterad KOL-patient. Haemophilus infl.
Rethosta sedan 5 veckor.
A. 85-åring med liten infarkt och tilltagande andningsbesvär. Streptokockpneumoni.
Lobär pneumoni.
http://library.med.utah.edu/WebPath/ORGAN.html
2
alveolär
B. Klassisk pneumokockpneumoni (Streptococcus pneumoniae).
Flerårig återkommande hosta. Aspiration. Hiatusbråck.
Aspiration
predsiponerande faktorer
Aspirationspneumoni
mun- halsflora, tandhygien
främmande kropp – barn
Lipoidpneumoni
kronisk – lungfibros
Mendelsons syndrom
stor mängd magsyra
Drunkning
Diabetes, cerebralt resttillstånd,
alkoholproblem.
Sprids via vattenaerosol
t ex dusch eller luftkonditionering.
Fick legionella på spa
Ab-behandlas. CT 9 dagar senare.
3
Nosokomial pneumoni:
gram-neg
Pseudomonas
CF, bronkiektasier
Respiratorpneumoni (VAP):
Pseudomonas, Staphylokocker, (Acinetobakter,
Serratia, Enterobakter)
mortalitet >40%
Legionella. Respirator- och ECMO-krävande.
Klebsiella…
Hastig progress.
Avled efter 3 dagars sjukhusvård.
Expansiv effekt - ”bulging fissure”.
Empyem:
1% av patienter med samhällsakvirerad
pneumoni
lågt pH och socker, högt LDH exsudat
mortalitet <5%
Höga febertoppar, bröstsmärta och kliniskt sämre trots antibiotikabyte. Empyem.
Kan ibland kräva kirurgisk utrymning – dekortikering.
4
Snabbt progredierande
pneumoni efter halsfluss.
Septiska embolier. Ofta stafylokocker.
Vanligare vid iv missbruk. Ev samtidig endokardit.
Två dagar senare...
KOL. Febril och kraftigt
förhöjda infektionsparametrar.
Efter ab-behandling.
100901
Abscess.
101102
Pneumoni hos immunsupprimerade.
http://medlib.med.utah.edu/WebPath/ORGAN.html
5
Leukemi, immunsupprimerad, dålig syresättning.
Bedöms som ”stas” på lung-rtg.
Halofenomen:
angioinvasiv aspergillos.
Pneumocystis.
Hodkginlymfom,
benmärgstransplanterad, immunsupprimerad.
Nodulära infiltrat:
svamp NUD.
Aspergillus:
aspergillom
mycetom vid tbc, sarkoidos
allergisk
astma, ”fingerlik”, ovanlober, (ABPA)
angioinvasiv
kärl, allvarlig opportunistisk infektion
kronisk
luftvägar
Mögelsvamp och RS-virus
påvisade vid skopi.
Candida:
nodulär eller bronkopneumonisk form
svår att radiologiskt skilja från aspergillos!
KLL. Långvarig svår pneumoni utan antibiotikasvar.
Herpes.
Olika virusinfektioner svåra att skilja radiologiskt, både hos annars friska
individer eller immunsupprimerade!
Influensa H1N1-pos.
6
H1N1-influensa.
091112
COP/BOOP.
091115
090913
090913
091102
090929
Hög feber, bröstsmärtor...
Genomgott två antibiotikakurer...
090929
Steroidterapi sedan november.
Tuberkulos.
091102
091207
7
90%
http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/tuberkulos/
Int J Tuberc Lung Dis 2008;12:1227
primärhärd = Ghon-fokus
tillsammans med förkalkade körtlar
= primärkomplex
Medelålders man från Orienten med infektionssymtom.
Pos PPD. Behandlas framgångsrikt för tbc.
20-åring från Uganda. Tbc finns i familjen.
Tuberkulös pleurit.
Somalier. Hosta, viktnedgång, feber. Behandlas för tbc.
070116
071129
8
Tidigare tbc-kontakt!
Aktiv sjukdom:
knoppande-träd-mönster, noduli
kaverner
ringformigt uppladdande körtlar
konsolidering
070530
071107
40-årig kvinna, behandlas med upprepade ab-kurer för
pneumoni. Uppfattas först som mykoplasma pga hosta…
http://library.med.utah.edu/
WebPath/ORGAN.html
071107
090511
Tbc-behandling nov-07 till aug-08.
Irakier, tidigare op för
njurtuberkulos och även
haft spondylit.
080116
070530
Pott´s sjukdom.
081112
9
Tuberkulom.
110601: 37-årig somalier.
Tb-behandlad i hemlandet
samt i Sverige.
Oförändrat jfr 100701 och
sannolikt inaktiv sjukdom.
Multiresistent tbc, som behandlas,
hos patient med slaviskt ursprung.
Kaverner som tecken på aktivitet…
Tidigare gasbehandlad – artificiell pneumothorax. Kollapsterapi.
2001
2004
Inaktiv sjukdom:
noduli
skrumpning
bronkiektasier
förkalkningar
051116
060213
061019
2007
80-årig svensk man med diabetes. Behandlas för vä-sidig
lungabcess i juli -05 med regress men långdraget förlopp…
061115
10
061117: kavern och knoppande-trädmönster som tecken på aktiv sjukdom…
Reaktivering hos svensk medborgare.
apical cap
Atypiska mykobakterier.
Aspergillom.
m. Avium-intracellulare = MAC
m. Kansasii
m. Malmoense
m. Scrofulaceum
MAC
Klassisk form:
män
KOL
ser ut som ”vanlig” tbc
m. Marinum
m. Xenopi
m. Szulgai
m. Fortuitum
m. Chelonae
Icke-klassisk form:
kvinnor
bronkiektasier
knoppande träd-mönster
…
11
Drygt 70-årig kvinna med svårbehandlad MAC, ibland även andra
bakterier (t ex Pseudomonas).
Dålig behandlingseffekt av antibiotika – MAC.
Europ J Radiol 2004;51:102
Radiology of bacterial pneumonia
Curr Opinion Pulm Med 2007;13:159
Radiological imaging in pneumonia: recent innovations
Differentialdiagnoser.
BMJ 2008;336:1429
Recent changes in the management of community acquired p…
Europ J Radiol 2005;55:158
Tuberculosis of the chest
Radiology 2000;217:647
Pulmonary infections in immunocompromised hosts…
Äldre man med inflammatoriska parametrar. Rtg
visar misstänkt tumör men kontrolleras efter ab.
Rundpneumoni.
Vanligast hos
barn!
Postop.
85-åring med MI efter rheumatisk feber.
Svikt samt hö-sidigt ovanlobsinfiltrat. Ödem!
030714
030818
12
Download