Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

advertisement
Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar
Infektionsregistret startade 2007. Andlig ”ägare” är Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) men
formellt är det Region Örebro län som står för registret.
Infektionsregistret omfattar fem delregister:





Pneumoni
Endokardit
Bakteriell meningit
Svår sepsis/septisk chock
Infektion i protesled
Dessa sjukdomar är valda antingen för att de utgör en kvantitativt stor andel av rapporterande
klinikers verksamhet (pneumoni) eller utgör mindre vanliga sjukdomar där dock handläggningen är
extra viktig för ett gott behandlingsresultat (övriga fyra sjukdomar).
Till infektionsregistret rapporterar samtliga landets infektionskliniker (motsv). Det innebär att det
finns möjlighet att få med en stor andel av vårdepisoder i landet för ovannämnda sjukdomar utom
pneumoni där många patienter även vårdas vid andra kliniker (främst medicinkliniker). För
närvarande har vi varken resurser eller ambition att få med ytterligare kliniker i registrerandet.
För alla ingående sjukdomar har SILF bildat programgrupper som tagit fram vårdprogram för
respektive sjukdom. Ordförande för respektive programgrupp ingår i registrets styrgrupp. En viktig
uppgift för registret är att visa i vad mån klinikerna följer vårdprogrammen. Därutöver registreras
variabler som kan utgöra underlag för forskningsarbete.
De flesta variablerna i registret är av ”medicinsk” karaktär d.v.s. det saknas omvårdnadsfrågor något
som vi f.n. arbetar med att ta fram.
I meningitregistret ingår också patientbesvarade frågor. Patienterna får besvara enkäten EQ5D-5L
som är en ren livskvalitetsenkät. Denna validerade enkät har vi sedan kompletterat med några frågor
mer specifika för meningit.
Information om infektionsregistret avsedd för anställda inom sjukvården resp allmänheten kan man
finna på SILFs hemsida www.infektion.net. Där kan man också studera registrets årsrapporter.
Kontaktpersoner:
Per Arneborn, registerhållare
[email protected]
Linn Wennerstrand-Lindqvist, sekreterare
[email protected]
Infektionskliniken
USÖ
70185 Örebro
Download