Andningsvägar 2015

advertisement
Andningsvägar,
VAP och vårdrelaterad
pneumoni
Pneumoni - Två huvudgrupper
• Samhällsförvärvad pneumoni - infektion som
patienten ådragit sig utanför sjukhus.
• Vårdsrelaterad (nosokomial) pneumoni infektion som patienten insjuknar i mer än 48
timmar efter ankomst till sjukvårdsinrättning.
Pneumoni är den vårdrelaterade infektion
som har högst dödlighet
Riskfaktorer vårdrelaterad pneumoni
•
•
•
•
•
•
•
•
Respiratorvård
Trauma
Operation (Thorax/buk)
Tidigare antibiotikabehandling
Annan underliggande sjukdom (KOL, neurologiska sjd)
Sänkt medvetandegrad
Reintubation
Ventrikelsond
+ålder
VAP
• 8-28 % av respiratorvårdade patienter får pneumoni
• Dödlighet i VAP kan uppgå till 50 % eller mer
(Osäkert pneumoni/grundsjukdom)
• Risken för pneumoni ökar med 1 % för varje respiratordag
Smittvägar vårdrelaterad pneumoni
Aspiration
Bakterier från mun/svalg, trachea, ventrikel dras ned i luftvägarna
Inandning bakterier/virus
TBC, Influensa
Inhalation ”miljösmitta”
Aspergillus, Legionella
Direkt/indirekt kontaktsmitta
Via händer/handskar, instrument, slangar etc.
Hematogen smitta
Tex från infekterad intravenös infart
Förebyggande åtgärder
•
•
•
•
•
Basal hygien/aseptisk teknik
Mobilisering
Andningsgymnastik
Smärtlindring
Infektionsregistrering
Nedskrivna rutiner för respiratorvårdade patienter –
• Höjd huvudända
• Munvård
• God teknik och rutin för sugning av sekret
-Undvik att suga nedre luftvägar rutinmässigt. Endast vid ansamling av större
Sug med steril kateter.
sekretmängd.
Utrustning
Rutiner för rengöring och desinfektion
• Basal hygien/Aseptisk teknik
• Engångs/flergångs
• Enpatient/flerpatient
• Förvaring
• Tillverkarens anvisning
Förebygga luftburen smitta
• Enkelrum/enkelrum med ventilerad sluss
• Munskydd/andningsskydd
Förebygga ”miljösmitta”
Legionella
Inget kranvatten till inhalation/andningsutrustning
Aspergillus
Skydda patienter mot damm/jord
Download