Miljötema Grupp 1 Luft Elever: Belinda, Danielle, Felix Biologiboken

Miljötema
Grupp 1
Luft
Elever: Belinda, Danielle, Felix
Biologiboken s. 186- 197
Kemiboken s. 54- 60, 63- 69
Kemiboken lila s. 51
Luftens sammansättning
atmosfär
ädelgaser
kondensering
syremolekyl
syre
syrgas
ozon
smog
förbränning
Ozon
molekylformel för ozon
marknära ozon
ozonskikt
freoner
Växthuseffekten
förbränning
oxider
koldioxid
kalkvatten
koloxid
fotosyntes
Hannaskolan
Besöksadress
Postadress
Plusgiro: 471 20 11-8
E-post: [email protected]
Förskola/Skola/Fritidshem
Egnahemsgatan 2
Box 7
Org.nr: 875002-3650
www.hannaskolan.nu
Tel: 019-277 27 60
703 47 Örebro
701 40 Örebro
Miljötema
Grupp 2
Vatten
Elever: Cici, Sofia, Olliver, David S, Svante
Biologiboken s. 166- 167, 194- 195
Kemiboken s. (32- 33), 78- 91
Kemiboken lila s. 50- 51, 54
Vattnets
egenskaper och
kretslopp
vattenmolekyl
ytspänning
kapillärkraft
kretslopp
grundvatten
cirkulation
språngskikt
Vatten
fördelning och
betydelse
saltvatten
sötvatten
grundvatten
Golfströmmen
översvämning
torka
Rent vatten
grundvatten
ytvatten
dricksvatten
vattentorn
hårt vatten
Avlopps-vatten
rening
dagvatten
mekanisk rening
biologisk rening
kemisk rening
Försurning
svaveldioxid
kväveoxid
korrosion
rostskydd
försurade sjöar
pH-värde
tungmetaller
kalk
Hannaskolan
Besöksadress
Postadress
Plusgiro: 471 20 11-8
E-post: [email protected]
Förskola/Skola/Fritidshem
Egnahemsgatan 2
Box 7
Org.nr: 875002-3650
www.hannaskolan.nu
Tel: 019-277 27 60
703 47 Örebro
701 40 Örebro
Miljötema
Grupp 3
Jord
Elever: Maria, Ida, Julia
Biologiboken s. 140- 141, 198- 200
Kemiboken s. 96- 104,
Kemiboken lila s. 53
Jordbildning
mineraler
mineraljord
organisk jord
kretslopp
nedbrytare
jorderosion
Övergödning
gödsel
NPK
handelsgödsel
nitrat
syrefria sjöbottnar
Kretslopp
kvävets betydelse
kvävets kretslopp
fosfaters betydelse
fosfater kretslopp
tungmetaller
lakvatten
ekologiskt jordbruk
Hannaskolan
Besöksadress
Postadress
Plusgiro: 471 20 11-8
E-post: [email protected]
Förskola/Skola/Fritidshem
Egnahemsgatan 2
Box 7
Org.nr: 875002-3650
www.hannaskolan.nu
Tel: 019-277 27 60
703 47 Örebro
701 40 Örebro
Miljötema
Grupp 4
Energi- Icke förnyelsebara energikällor
Elever: Zoe, Jael, David L, Mauro
Biologiboken s. 180- 185
Kemiboken s. 218- 225
Fysikboken s. 283- 287
Fotosyntes och
förbränning
klorofyll
klyvöppningar
druvsocker
cellulosa
cellandning
kolets kretslopp
Fossila bränslen
förbränning
koldioxid
råolja
transporter
raffinering
svaveldioxid
försurning
skiffergas
växthusgaser
Kärnkraft
kärnkraftverk
härdsmälta
Tjernobyl
uran
radioaktiva ämnen
slutförvaring
Radioaktivt avfall
högaktivt avfall
lågaktivt avfall
medelaktivt avfall
strålning
becerel
slutförvaring
berggrund
Hannaskolan
Besöksadress
Postadress
Plusgiro: 471 20 11-8
E-post: [email protected]
Förskola/Skola/Fritidshem
Egnahemsgatan 2
Box 7
Org.nr: 875002-3650
www.hannaskolan.nu
Tel: 019-277 27 60
703 47 Örebro
701 40 Örebro
Miljötema
Grupp 5
Energi- Förnyelsebara energikällor
Elever: Michael, Gustaf, Jesper, Liv, Mathilda
Biologiboken s. 132- 146
Kemiboken s. 218- 225
Fysikboken s. 288- 293
Vattenkraft
Biobränslen
Biobränslen
vattenkraft-verk fotosyntesen
dammar
cellulosa
erosion
förbränning
koldioxid
återvinning
kolets kretslopp
pellets
ved
återvinning
sopförbränning
biogas
etanol
Energi från
solen
solceller
solvärme
vågkraft
vindkraft
Fusionskraft och
energi från
jordens inre
fusion
jordvärme
bergvärme
Hannaskolan
Besöksadress
Postadress
Plusgiro: 471 20 11-8
E-post: [email protected]
Förskola/Skola/Fritidshem
Egnahemsgatan 2
Box 7
Org.nr: 875002-3650
www.hannaskolan.nu
Tel: 019-277 27 60
703 47 Örebro
701 40 Örebro
Miljötema
Grupp 6
Naturresurser
Elever: Megan, Ellinor, Alma
Biologiboken s. 140- 146, 150- 157, 172- 175, 201
Kemiboken s. 238- 241
Kemiboken lila s. 55- 56
Ekosystem i balans
eksystem
näringskedja
näringsväv
näringspyramid
toppkonsument
producenter
konsumenter
nedbrytare
kretslopp
kolets kretslopp
Livsmiljöer i fara
mångfald
monokultur
utrotning av arter
artrika ekosystem
samspel
läkemedel
genetisk utarmning
ekonomiskt värde
Hållbar utveckling
lokalt- globalt
befolkningsökningen
fattigdom
miljö- och rättvisemärkt
ekologiskt hållbarhet
ekonomisk hållbarhet
social hållbarhet
Hannaskolan
Besöksadress
Postadress
Plusgiro: 471 20 11-8
E-post: [email protected]
Förskola/Skola/Fritidshem
Egnahemsgatan 2
Box 7
Org.nr: 875002-3650
www.hannaskolan.nu
Tel: 019-277 27 60
703 47 Örebro
701 40 Örebro
Miljötema
Grupp 7
Avfall
Elever: Emma, Kiki, Simon, Anton
Biologiboken s. 201- 204,
Kemiboken s. 238- 241
Kemiboken lila s. 52, 55-56
Återvinningsopsortering
lakvatten
rökgaser
slagg
fjärrvärme
källsortering
polymerer
keramer
fibrer
kompositer
metaller
återanvändning
material-återvinning
Plast
polymerer
polyeten
hårdplast
PVC
polyester och nylon
PET
termoplaster
härdplaster
återanvändning
material-återvinning
kemisk återvinning
energi-återvinning
Organiska och
miljögifter
anrikning
PCB
DDT
dioxiner
näringspyramid
livscykel
fettlösliga ämnen
topp-konsumenter
Tungmetaller
kvicksilver
bly
kadmium
kretslopp
gränsvärde
Hannaskolan
Besöksadress
Postadress
Plusgiro: 471 20 11-8
E-post: [email protected]
Förskola/Skola/Fritidshem
Egnahemsgatan 2
Box 7
Org.nr: 875002-3650
www.hannaskolan.nu
Tel: 019-277 27 60
703 47 Örebro
701 40 Örebro