Beskrivning av förändringar i nytt sökordsträd 2016-05

Beskrivning av förändringar i nytt sökordsträd 2016-05-02
Sökord 1
Sökord 2
Sökord 3
Hjälpfrastext
Frastext
Beskrivning förändring
Allmänna uppgifter
SSK / SG / AT / husläkare
Egenvård
Hälso och sjukvård som patienten själv
ansvarar för.
Flyttats hit från Status
Övriga kontaktuppgifter
Flyttats hit från Nivå 1
Samtycke
Vid utlämnande av information och
journalhandling. Det ska framgå mottagare
och hur information/journalhandling
utlämnats.
Ny hjälpfrastext
Samtycke till sammanhållen journal och
NPÖ dokumenteras i fliken Sammanhållen
journal.
Uppgiftslämnare
Om annan än patienten själv
Läkemedelsansvar
När läkemedelsansvaret tagits över helt
eller delvis av utföraren. Dokumentera
datum för övertagandet, vilka delar som
tagits över och vem som tagit över ansvaret
Diagnoser
Information från läkare eller annan leg.
personal, epikris, NPÖ eller annan
journalinformation. Information från
patient/anhörig skrivs under sökordet
Hälsohistoria /bakgrund.
Anamnes
Uppgiftslämnare:
Avd/enhet:
Datum:
Ny hjälpfrastext och frastext
Hälsohistoria / bakgrund
Livsstil
Levnadsvanor. Engagemang i religiösa eller
andliga aktiviteter. Existentiella frågor.
Önskan om särskilda ritualer, värderingar,
kultur, livsåskådning eller annan
trosutövning av betydelse.
Inklippt hjälpfrastext från bortaget
sökord Anamnes Andligt/kulturellt.
Vård
T.ex. överrapportering från annan
vårdgivare, patientens egna uppgifter.
Ny hjälpfrastext
Funktion
Aktivitet
Hjälpmedel
Kontaktorsak
Pågående vård
Typ av vård eller behandling samt uppgifter
om andra vårdgivare; såsom
anhörigvårdare, korttidsvård,
dagverksamhet, primärvård, slutenvård.
Namn och telefonnummer vid behov.
Social bakgrund
Hemtjänst
Färdtjänst
Bostad
Familjesituation
Närstående, godman, granne
Livsstil
Flyttas till Hälsohistoria/bakgrund
Vård
Flyttas till Hälsohistoria/bakgrund
Funktion
Flyttas till Hälsohistoria/bakgrund
Aktivitet
Flyttas till Hälsohistoria/bakgrund
Förväntningar
Egna önskemål på vård och behandling
Varning
Varningstriangel t.ex. medicinskt bekräftad
intolerans, överkänslighet eller intolerans
som innebär allvarlig risk för patientens liv
och hälsa.
Smitta
Varningstriangel Uppgifter om smitta som
t.ex. MRSA, VRE, ESBL m.m.
Observandum
Observation
Varningstriangel Viktig medicinsk data som
kan medföra allvarlig risk för patientens
hälsa. Restriktioner, tillstånd och
behandlingar som exempelvis pacemaker
och blodförtunnande läkemedel eller
anpassad kommunikation som när ex tolk
behövs. Av läkare bedömd suicidrisk.
Brytpunktssamtal vid livets slut, beslut om
begränsad behandling.
Status
Samordning
Närstående
Socialtjänst
Ny nivå 3
Kontakt med t.ex. biståndshandläggare,
tygghetsjouren, socialjouren,
socialsekreterare.
Slutenvård
Ny nivå 3
Ny nivå 3
Läkarsamverkan
Rond, provtagning eller annan läkarkontakt.
Ny nivå 3
Annan vårdgivare
T.ex. kontakt med vårdcentral, vårdgivare i
annan regi.
Ny nivå 3
Övrig samordning
Kontakt med andra yrkesroller inom den
egna verksamheten/organisationen.
Ny nivå 3
Andning/cirkulation
Kroppstemperatur
Cirkulation
Cirkulationsproblem, ödem, frossa. Infarter,
dränage. Blödning. Kramper. Arytmier
Blodtryck/puls
Andningsfunktion
Puls
Namnändring. Tidigare enbart
Blodtryck.
Luftvägsproblem. Saturation. Rörlighet,
andningsdjup, andningsmuskelfunktion,
andningsmönster. Andnöd,
andningshjälpmedel. Hyperventilering.
Tas bort. Ska istället skrivas under
förändrat sökord Blodtryck/puls.
Ortostatism
Ortostatiska besvär vid t ex lägesändringar
Hostfunktion
Hostfunktion och sekretmobiliserande
tekniker.
Fys ansträngning/uthållighet
Kondition, uthållighet, tolerans för fysiskt
arbete, 6 min gångtest
Smärta
Akut eller kronisk smärta. Lokalisation,
intervall, intensitet, karaktär och mönster.
Bedömning av individens smärtupplevelse
med hjälp av skattningsskalor (t ex VAS).
Hud/vävnad
Sår
Sårtyp, lokalisation, storlek, djup, sekretion,
lukt, utseende, smärta, färg, omgivande
hud.Tecken på infektion.
Övriga omläggningar
In- och utfarter
Trycksår
Gradering (I-IV). Lokalisation, storlek, djup,
sekretion, lukt, utseende, smärta, färg,
omgivande hud. Tecken på infektion. Senior
Alert.
Hudkostym/slemhinnor
Rodnad, värmeökning, utslag, klåda, färg,
håravfall, renhet, skador, torrhet,
svettningar
Modifierad Nortonskala
Sammanvägd bedöming av risk för att
utveckla trycksår. Norton resultat. Senior
Alert
Kost
Typ av kost, näringsdryck, intolerans, extra
mellan- och kvällsmål. Sondnäring.
Måltidsvanor
Munhälsa
Munhälsobedömning, tänder, tandprotes,
läppar, munslemhinna, tunga, tandkött och
saliv. Blankett Munhälsobedömning
Nutrition
Röd text flyttas till nytt sökord
Bedömningsinstrument.
Tas bort. Ska istället skrivas under
sökordet Bedömningsinstrument.
Intag av föda
Funktioner för transport av föda genom
matsmältningskanalen. Aptit, törst,
illamående, kräkning, sugförmåga, dysfagi,
aspirationsrisk, klumpkänsla i halsen, sugoch sväljfunktion. Sonder/gastrostomier.
Sittställning. Hjälpmedel.
Resultat MNA
Nutritionsproblem orsakade av föda, miljö,
sjukdom eller behandling. MNA resultat.
Senior Alert
Tas bort. Ska istället skrivas under
sökordet Bedömningsinstrument.
Blodsocker
Akuta och enstaka kontroller.
Nytt sökord / Hjälpfrastext
Illamående
Med eller utan kräkningar.
Nytt sökord / Hjälpfrastext
Urin
Urineringsfrekvens, typ av inkontinens,
stomi, kateter, sängvätning.
Inkontinenshjälpmedel.
Avföring
Diarréer, obstipation, typ av inkontinens,
smärtsam avföring, avföringsvanor, stomi.
Inkontinenshjälpmedel
Övriga uttömningar
T ex dränage
Elimination
Längd/vikt/BMI
Längd
Vikt
BMI
Psykiska funktioner
Orienteringsfunktioner
Allm psykiska funktioner rörande tillstånd av
medvetenhet, uppmärksamhet och
vakenhet inkl tillståndets klarhet och
kontinuitet
Minnesfunktioner
Korttids-, långtidsminne och prospektivt
minne (planeringsminne)
Perceptuella funktioner
Specifika psykiska funktioner för att känna
igen och tolka sinnesstimuli
Emotionella funktioner/tillstånd
Specifika psykiska funktioner som hänför sig
till känslo- och affektkomponenterna såsom
rädsla, aggressivitet, labilitet, ångest.
Förvirringstillstånd, depression,
ångestproblematik, välbefinnade.
Hjälpfrastext inklippt från
Emotionellt tillstånd.
Sömn
Sömn och vila. Trötthet, kronisk eller
tillfällig. Faktorer som underlättar/försvårar
sömn och vila. Vanor och rutiner.
Flyttats hit från Status.
Psykiskt tillstånd
Tas bort, nivå 3 hamnar under
sökordet Psykiska funktioner
Beteendeproblematik
Fobier, undvikanden, fallrädsla, överskottssamt underskottsbeteenden
Missbruk
Emotionellt tillstånd
Flyttas till Psykiska funktioner
Förvirringstillstånd, depression,
ångestproblematik, välbefinnade.
Självskadebeteende
Suicid
Kommunikation
Flyttas till Psykiska funktioner
Tas bort. Ska istället skrivas under
Psykiska funktioner - Emotionella
funktioner/tillstånd
Flyttas till Psykiska funktioner
Tidigare suicidförsök och bedömd suicidrisk
Allmänna och specifika drag i
kommunikationen genom språk, tecken och
symboler och som innefattar att ta emot,
förmedla budskap, genomföra samtal och
att använda olika metoder och hjälpmedel
vid kommunikation
Sinnesintryck
Syn
Intervju och/eller observation gällande
sinnesorganens funktioner såsom
synnedsättning. Glasögon och/eller andra
synhjälpmedel.
Hörsel
Intervju och/eller observation gällande
sinnesorganens funktioner såsom
hörselnedsättning. Hörapparat och/eller
andra hörselhjälpmedel.
Flyttas till Psykiska funktioner
Lukt
Sinnesfunktioner för att uppfatta lukter och
dofter
Smak
Sinnesfunktioner för att uppfatta beskt,
sött, surt och salt
Känsel
Sinnesfunktioner för att uppfatta ytor och
deras strukturer, temperatur, vibration,
tryck, kyla, värme, proprioception
Bedömningsinstrument
T.ex. Senior Alert, MNA, modifierad
Nortonskala, DFRI, vid risk ska vårdplan
upprättas i respektive riskområde.
Nytt sökord. Lagt till hjälpfrastext
från borttagna sökord Modifierad
Nortonskala och Resultat MNA.
Muskel- led- rörelsefunktion
Muskelfunktion
Bedömning av muskelstyrka, uthållighet,
muskellängd, muskeltonus med manuella
metoder eller apparater inkl tendinittest.
Blankett Uppresning från stol 30 sek. SPPBS
Ledrörlighet
Bedömning av ledrörlighet genom aktiva
och passiva rörelser samt manuella
metoder. Förekomst av kontrakturer
Ledstabilitet
Bedömning av ledstabilitet genom aktiva
och passiva rörelser samt manuella
metoder.
Kontroll viljemässiga rörelser
Reflexer
Tremor, isolerade, viljemässiga eller
sammansatta rörelser, kooordination och
stödfunktioner i arm och ben.
Bedömning av funktioner för icke
viljemässig sammandragning av muskler
som utlöses automatiskt genom specifika
stimuli.
Gångmönster
Bedömning av gångmönster.
Lagt till Tremor i hjälpfrastexten.
Balans
Viljemässig rörelsekontroll: Bedömning av
koordination, balans mellan agonister och
antagonister, huvudkontroll, balans,
koncentration. Icke viljemässiga
balansreaktioner: Bedömning av posturala
reaktioner såsom upprätnings-, jämvikts-,
balans- och skyddsreaktioner och balans i
olika positioner och i rörelse. Blankett:
Bergs balansskala, FBG, SPPB-S
Arm/handfunktion
Finmotorik. Att genomföra koordinerade
handlingar som krävs för att flytta föremål
eller hantera dem genom att använda
händer och armar såsom att vrida på
dörrhandtag, kasta eller fånga ett föremål
Finmotorik flyttas hit.
Finmotorik
Att genomföra koordinerade handlingar för
att hantera föremål, plocka upp, behandla
och släppa dem genom att använda hand,
fingrar och tumme såsom krävs för att
plocka upp ett mynt från ett bord, slå ett
telefonnummer eller trycka på en knapp
Tas bort. Ska istället skrivas under
Arm/handfunktion.
Kroppsstruktur
T.ex. scolios, benlängdsskillnad, amputation
eller annan fysisk avvikelse.
Nytt sökord / Hjälpfrastext
Fallprevention
Rutin för fallprevention
Tas bort. Allt med fall skrivs under
Fallincident eller vårdplan.
Fallrisk
Resultat av balans och gång, Downton.
Senior Alert
Tas bort. Allt med fall skrivs under
Fallincident eller vårdplan.
Teamsamverkan. Rehabiliteringsplan,
individuell vårdplan. Resultat av balans och
gång, Downton. Senior Alert
Tas bort. Allt med fall skrivs under
Fallincident eller vårdplan.
Fallincident
Vid upprepade fall ska vårdplan upprättas.
Ny hjälpfrastext
Sömn
Sömn och vila. Trötthet, kronisk eller
tillfällig. Faktorer som underlättar/försvårar
sömn och vila. Vanor och rutiner.
Sängutrustning.
Flyttas till psykiska funktioner
Bedömning
Sexualitet/reproduktion
Samlevnad, störningar, krav, förväntningar.
Preventivmedel. Biverkan av läkemedel.
Pubertet, menstruation, graviditet, amning,
klimakterium. Gynekologiskt status,
blödningar, vaginala besvär. Hjälpmedel.
Prostatabesvär.
Aktivitet
Förflyttning
Kroppshållning/kroppställning. Bära,
hantera och flytta föremål. Gå, röra sig
omkring. Förflytta sig med hjälpmedel.
Blankett: 6-min gångtest, TUG, Borgs C-10,
SPPB-S.
Egen personlig vård
Att tvätta och torka sig själv, att ta hand
om sin kropp och kroppsdelar, att klä sig,
äta och dricka och att sköta sin egen hälsa.
Hemliv
Att genomföra husliga och dagliga sysslor
och uppgifter såsom att skaffa bostad, mat,
kläder och andra förnödenheter, hålla rent,
reparera och ta hand om personliga och
andra hushållsföremål samt att hjälpa
andra.
Viktiga livsområden
Att engagera sig och utföra sådana
uppgifter och handlingar som krävs vid
utbildning, arbete, anställning och
ekonomiska transaktioner. Fritid.
Lärande, tillämpa kunskap
Lärande och tillämpning av kunskap som är
inlärd, tänkande problemlösning och
beslutsfattande
Omgivningsfaktorer
Hjälpmedel
Miljö
Bedömning av yttre och inre
omgivningsfaktorer.
Övriga omgivningsfaktorer
Faktorer som utgörs av den sociala och
attitydmässiga omgivning i vilken människor
lever och verkar. Främjande resurser i
omgivning eller hinder såsom hotbild i nära
relationer eller omgivning.
Andligt/kulturellt
Engagemang i religiösa eller andliga
aktiviteter. Existentiella frågor. Önskan om
särskilda ritualer, värderingar, kultur,
livsåskådning eller annan trosutövning av
betydelse.
Egenvård
Flyttas till Allmänna uppgifter.
Bedömning
Epikris
Se Vård i samverkan; Riktlinje för Egenvård
Ta bort nivå 3.
Sammanfattande information till annan
vårdgivare.
Ny hjälpfrastext
Flyttat
Ta bort nivå 2
Byte av utförare
Ta bort nivå 2
Övrigt
Avliden
Övriga kontaktuppgifter
Tas bort. Ska istället skrivas under
Hälsohistoria/Bakgrund - Livsstil.
Ta bort nivå 2
Palliativa registret.
Ta bort hjälpfrastext
Flyttas till Allmänna uppgifter.