8. Ordförklaringar och förkortningar

8. Ordförklaringar
och förkortningar
Abscess
Varböld
Absorption
Att gas, vätska eller energiform tränger in i och upptas
av ett ämne
Accidentell
perforation
Perforation av misstag
Adenoid
Körtel bakom näsan
Agarplattor
Används vid bakterieodling
Arteriovenös
fistel
Onormal förbindelse mellan en artär och en ven
Artroskopi
Titthålskirurgi i leder
ASEPSIS score
”Measures erythema, exudates and wound separation”
Axillarutrymning
Borttagande av samtliga lymfkörtlar i armhålan
Bakteriemi
Närvaro av bakterier i blodet
CDC guidelines
Centers for Disease Control
Cochleaimplantat
Är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering
av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva barn
samt vuxna möjligheter att uppfatta ljud
K A P I T E L 8 • ordförklaringar och förkortningar
589
Distala
Belägna (relativt sett) långt bort från en utgångspunkt
eller ett centrum
Duodenum
Tolvfingertarm
E Coli
Escherichia coli, en vanlig tarmbakterie
”Efficiency”
Kostnadseffektivitet, effekten av en medicinsk åtgärd,
ställd i relation till dess kostnader
Endokardit
Bakteriell, eller virusorsakad, inflammation i hjärtats
klaffar
Endoluminal
Som har med det inre av ett blodkärl att göra
Endoskopi
Är en typ av medicinsk undersökning som innebär
att man tittar in i kroppen med hjälp av en apparat,
ett endoskop, som förs in till det ställe man vill
undersöka
Enterokocker
En grupp tarmbakterier
ESBL
”Extended spectrum betalactamases”
Esofagus
Matstrupe
ESVL
Extrakorporeal stötvågsbehandling (”extracorporal
shockwave lithotripsy”)
Excision
Bortskärning
Gastric bypass
Är ett operativt ingrepp där magsäcken förminskas
för att patienten ska gå ner i vikt
GI-kanalen
Gastrointestinalkanalen
590
a n t ibi o t i k ap r o f y l a x v i d k i r u r g is k a i n g r epp
Graftnekros
Vävnadsdöd i operativt överförd vävnad
Hematokrit
Röd blodkropp
Hemothorax
Blodansamling i lungsäcken
Hud-muskellambå
Vävnadsstycke
Ikterus
Gulsot
Incidensen
Infalla är ett epidemiologiskt begrepp som anger
antalet händelser i en viss population under en
avgränsad tid
Incision
Snitt
Inokulation
Inom medicinen medvetet eller omedvetet införande
av ett sjukdomsframkallande ämne, oftast mikroorganismer, i kroppen
Intraabdominella
Belägen inne i buken eller bukhålan
Intraoperativ
kontamination
Nedsmittning av bakterier under operation
Ischemi (syrebrist
i vävnaden)
Är en medicinsk term som innebär att en vävnad får
otillräckligt med blod för att tillgodose dess behov
ITT
Intention-to-treat
IVA
Intensivvårdsavdelning
KI
Konfidensintervall
Klebsiella
Tarmbakterie
K A P I T E L 8 • ordförklaringar och förkortningar
591
KNS
Koagulasnegativa stafylokocker
Kolecystektomi
Gallstensoperation
Kolecystit
Gallblåseinflammation
Koledokuskonkrement
Gallsten
Koledokussten
Gallsten i stora gallgången
Kolon
Tjocktarm
Kolonperforation
Perforation av tjocktarmen
Kärlpermeabilitet
Genomtränglighet i blodkärl
Lambårekonstruktioner
Rekonstruktion med kroppsegen vävnad
Labyrintit
Inflammation i balansorganet
Laparoskopi
Titthålskirurgi som används för olika typer
av operationer i bukhålan
Laser-enukleation
Borttagning genom urgröpning med laser
Lumpektomi
Bröstbevarande kirurgi
Mastektomi
Kirurgiskt borttagande av bröst
Mastoidektomi
Uppborrning av ben bakom örat (mastoiden)
Mediastinit
Svårläkta thoraxkirurgiska sår
Mediastinum
Området mellan lungorna
592
a n t ibi o t i k ap r o f y l a x v i d k i r u r g is k a i n g r epp
Mukosa
Slemhinna
Multivariatanalys
Statistisk analys som behandlar mer än en variabel
åt gången
Myringoplastik
Lagning av hål på trumhinnan
Nefrektomi
Borttagning av njuren
Neoadjuvant terapi
Läkemedelsbehandling som utförs före en operation
NNT
Number needed to treat
Non-inferiority
Att det inte föreligger någon skillnad
Nosokomiala
Vårdrelaterade infektioner
Ossikuloplastik
Operativt ingrepp i trumhålan för att reparera skador
på hörselbenen
Osteomyelit
Infektion i någon skelettdel
Pankreas
Bukspottkörtel
Parotidektomi
Borttagande av öronspottkörtel
Patogenicitet
Sjukdomsframkallande egenskaper
Perkutan endoskopisk gastrostomi
(PEG)
Utgörs av en kateter som går genom bukväggen
direkt in i magsäcken
Polymikrobiella
Som innehåller flera olika arter av bakterier
Postoperativ
Efter operation
K A P I T E L 8 • ordförklaringar och förkortningar
593
Preoperativa
Innan operation
Protesendokoardit
När bakterier inflammerar hjärtats insida
hos patienter med insatta hjärtklaffar
Pseudomonas
Är en vanligt förekommande miljöbakterie
Pus
Var
Pyelonefrit
Njurbäckeninflammation
Rektum
Ändtarm
Rhinosinuit
Förkylning, inflammation i näsa och bihålor
Sepsis
Blodförgiftning
Septorhinoplastik
Operation som påverkar nässkiljeväggen
och näsans form
Sinuit
Bihåleinflammation
Sinuskirurgi
Operation i näsans bihålor
Stapedektomi
Borttagande av stigbygeln (stapes)
Stasikterus
Gulsot orsakad av gallvägshinder t ex pga sten
eller tumör
Sternotomi
Snitt via bröstbenet
Sternum
Bröstben
Subhepatiskt
Belägen under levern
594
a n t ibi o t i k ap r o f y l a x v i d k i r u r g is k a i n g r epp
Submandibularisextirpation
Borttagning av spottkörtlarna under käkvinkeln
Suppositorium
Stolpiller
Suprapubisk
En kvarliggande urinkateter som placeras i urinblåsan
genom bukväggen
Tension-free repair
Metod för att operera bråck med nät (mesh)
Thyroidektomi
Borttagning av sköldkörteln
Tonsillektomi
Bortoperation av halsmandlarna
Traumatologi
Läran om diagnostik och behandling av skador
uppkomna genom olycksfall eller annat yttre våld
TURB
Transuretral resektion av urinblåsa
TURP
Transuretral resektion av prostata
Uretra
Urinrör
Uretärskopi
Används för att ta bort eller sönderdela (fragmentera)
stenar som finns i urinledarens nedre del
UVI
Urinvägsinfektion
Vena saphena
magna
Den ytliga venen på benets insida
Vertical banded
gastroplasty
Operation mot fetma
K A P I T E L 8 • ordförklaringar och förkortningar
595