Central venkateter

advertisement
Central venkateter (CVK)
Bakgrund
• Incidensen kateterrelaterad infektion 4-43%
• < 1% med ett strukturerat förhållningssätt
• Med ett strukturerat koncept runt CVKinläggning och handhavande kan antalet
CVK-relaterade infektioner reduceras.
• Länsövergripande riktlinjer
VRI LiÖ
Andel VRI Östergötland maj 2012
20
18
ht 2008
16
vt 2009
ht 2009
Procent
14
12
vt 2010
12
10
10
ht 2010
vt 2011
8
6
ht 2011
6
6
feb‐12
4
vt 2012
maj ‐12
2
0
518 pat
Linköping
242
Norrköping
103
Motala
863
Östergötland
Barbro Isaksson
Vårdhygien maj 2012
Riskfaktorer för VRI
40
35
30
25
VT 08
HT 08
20
VT 09
HT 09
15
VT 10
HT 10
10
VT 11
HT 11
5
VT 12
0
An tib
K
iot ik a irurgi
KA D
CVK
Mult
Immu
Meka
ipl
nisk v
ns up
p ress
ent ila a ris kfakto
io n
tion
rer
Barbro Isaksson
Vårdhygien maj 2012
Andel patienter med CVK i LiÖ
Riskfaktor CVK ht 2008
vt 2009
25
ht 2009
vt 2010
ht 2010
vt 2011
15
10
ht 2011
feb‐12
vt 2012
5
maj‐12
L iÖ
alt
To
t
No
r
rk
ö
pi
ng
a
M
ot
al
öp
in
g
0
Lin
k
Procent
20
Barbro Isaksson
Vårdhygien maj 2012
Cosmic mall inläggning
Cosmic mall borttagande
Cosmic mall borttagande
Cosmicmall borttagande
• Typ av central infart
• Antal lumen
• Datum för inläggning
• Datum för borttagande
• Anledning till borttagande
–
–
–
–
–
–
–
Misstänkt infektion
Konstaterad infektion
Behandlingen avslutad/behov upphört
Trombos
Infarten fungerer ej
Byte till annan infart
Annan, nämligen…
Cosmicmall borttagande
• Lokalanestesi vid borttagande
• Anestesiform vid borttagande
• Suturer vid borttagande
• Odling från kateterspets
– ja
– nej
CI rapport
• Antal CVK
• Liggtid
• Anledning till borttagande
• Nivå kateterinfektioner
Skötsel av central infart
• Gemensamma riktlinjer LiÖ
– Intensivvård
– Sluten vård
– Öppen vård
– Barn
– Tunnelerad kateter
– Subcutan venport
– PICC (Periferi inlagd central kateter)
• http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-ovardadm/PM-dokument/OperationsklinikenUS/Venos-access---medicinska-PM/
Skötsel av central infart
Checklista vid inläggning
Download