Avdelning 2C 151008 (Word-dokument, 104 kB)

advertisement
Till dig som är student
Välkommen till kirurgavdelning 2C
På vår avdelning jobbar vi i Team: NGI (nedre gastrokirurgi). Här vårdas patienter med olika kirurgiska
diagnoser så som colo- rektalcancer, divertikulit, thyroidea, samt förstoppning.
Vanliga utredningar/ behandlingar









Hemikolektomi
Ileocekalresektion
Stomiuppläggning/stominedläggning
Koloskopi
Rektumamputation
Inläggning av subcutan venport (PAC)
Röntgenundersökningar och behandlingar
Medicinskt eller farmakologisk behandling
Sjukgymnastik
Information och PM om diagnoser och behandlingar finns bland annat i ”Vårdriktlinjer” på LINA
(Region Hallands intranät).
Så här arbetar vi:
Avdelningen är uppdelad i 2 grupper (blå, röd) med totalt 14 vårdplatser. Avdelningen samarbetar
med avdelning 2B, vi jobbar i team med sjuksköterska, undersköterska och har ett bra samarbete
med sjukgymnast och arbetsterapeut. Patienter som kommer till oss från akuten hamnar i KAVAgruppen på 2B där vi även är placerade vissa arbetspass. Patienter från väntelistan som kommer för
planerade utredningar, undersökningar och operationer hamnar i grupp relaterad till diagnos. Vi har
även patienter som är anslutna till det Palliativa teamet och de kommer in via ”Öppen retur” direkt
till avdelningen utan att behöva söka via akuten.
Många av patienterna har svåra smärtor där orsakerna varierar. För de patienter som har en obotlig
cancerdiagnos har vi samarbete med det Palliativa teamet som består av sjuksköterskor och läkare
med specialistutbildning. För våra stomiopererade patienter finns det även en stomiterapeut att
tillgå.
Vi dokumenterar i VAS och NCS.
Handledning
Studentinformation finns i vår studenthylla på avdelningen (utanför personalrummet på 2B).
Handledning innebär såväl direkt handledning i vårdsituationer som att självständigt utföra
förekommande uppgifter på avdelningen. Patienternas omvårdnadsbehov och tänkta vårdhandlingar
förankras och diskuteras kontinuerligt med ansvarig handledare. Studieplanen ligger till grund för
dina kliniska studier och ska vara ett stöd för dig och din handledare i ditt lärande och reflektion.
Varje student kommer att ha två handledare med huvudansvaret för den enskilda studenten och
genomför mål- mitt- samt slutbedömning.
Bedömning och utvärdering
Kriterier för godkänd är närvaro enligt angivna tider samt att kursens mål har uppfyllts. Eventuell
frånvaro diskuteras och sker i samråd mellan student, handledare och klinisk adjunkt.
Bedömningsinstrument är ett slutsamtal mellan student, handledare och klinisk adjunkt samt
Ass-Ce* formuläret.
Vid avslutade kliniska studier hos oss skall du fylla i den särskilda studentenkäten som finns på
www.regionhalland.se, be din handledare om hjälp. Vi är angelägna om att dina synpunkter på
praktikplatsen kommer fram för att kunna förbättra och utveckla avdelningen. Vid frågor vänd dig
gärna till avdelningens huvudhandledare.
Telefonkultur
När du svarar i telefon ska du uppge avdelningens namn, ditt namn samt titel. Du får hjälp att lära dig
koppla samtal samt att använda sekretessknappen. Om du skall ringa externt slå 0 för att komma ut
på linjen. Tänk på hur du använder din mobiltelefon, visa respekt för arbetskamrater samt patienter,
tänk på sekretessen.
Avvikelser
Som en del i det kontinuerliga kvalitetsäkringsarbetet är det viktigt att dokumentera och rapportera
avvikelser/ incidenter så som stickskador, en patient som faller eller om man delar fel läkemedel.
Formulär finns på LINA, rådgör alltid med din handledare hur vidare handläggning bör ske när något
oväntat händer eller riskerar att hända.
Övrig praktisk information
Arbetstider: C-tur14:00-2200, A-tur 07:00-16:00. På tavlan utanför personalrummet på 2C står det i
vilken grupp du skall tillhöra under passet, sedan börjar man på respektive expedition med rapport.
Fika: Kaffe och te är gratis men ta med egen mat, kylskåp samt micro finns. Det finns även möjlighet
att köpta mat i restaurangen/ cafeterian.
Hygien: För att undvika smittspridning har vi inte klockor eller smycken på underarmarna när vi
jobbar. Hår som är längre än axellångt skall vara uppsatt.
Allergi: Eftersom det kan finnas personal och patienter med allergier har vi inte parfym på oss.
Sjukfrånvaro: Om du blir sjuk eller av annan orsak inte kan komma till planerat arbetspass
vänligen ring 0340- 481123.
Omklädningsrum: Studenterna har sina omklädningsrum i källaren, du blir tilldelad ett när du
ordnar med ditt SITHS- kort på behörighetsenheten, kläder skall finnas i varje
omklädningsrum. På avdelningen finns skåp för att låsa in värdesaker.
Kontaktuppgifter:
Avdelningschef: Inger Andreasson ([email protected]), tel: 0340-481032
Sektionsansvarig: Sofia Gunnesson ([email protected]) tel: 0340-677119
Huvudhandledare Sjuksköterska:
Ewa Grimbeck ([email protected])
Agenta Ericsson ([email protected])
Telefon avdelning: 0340- 481123
Ordlista Kirurgi
Abcess - Begränsad varansamling, varhärd
Ablatio mam - Borttagande av hela bröstet
Ablatio testis - Borttagande av testiklarna
Agraffer - Sårklämmor
Anemi - Blodbrist
Angiografi - Röntgenundersökning av blodkärl
Aorta aneurysm - Sjuklig utbuktning av aorta
Appendectomi - Borttagande av blindtarm
Appendix - Blindtarm
Axillarutrymning - Borttagande av lymfkörtlar i armhålan
Bilateralt - Dubbelsidigt
Biopsi - Undersökning av delar tagna från levande vävnad Bladderscan Ultraljudsundersökning av blåsan för att se hur mycket som finns kvar i blåsan
Blododling - Venöst blod som tas vid hög feber eller frossa
Buköversikt (BÖS) - Röntgen, visar förstoppning eller annat tarmstopp
Cardia - Övre magmun
Cholecystit - Inflammation av gallblåsa
Cholecystectomi - Gallblåsan är borttagen
Choledochus - Gallgången
Cholecystolitiasis - Stenar i gallblåsan
Commotio - Hjärnskakning
Colon - Tjocktarm
Coloscopi - Metod att med böjligt rör (koloskop) som införes via ändtarmen, belysa och
undersöka samt eventuellt ta prov från tjocktarmens inre
Colostomi - Stomi upplagd från tjocktarmen ”påse på magen”. Sitter oftast på hö sida på
magen.
CT - Datortomografi, röntgenundersökning, tvärsnittsbilder av den aktuella delen av kroppen
CVK - Central venkateter, läggs in av narkosläkare
Cystofix - Tunn kateter genom buken in i blåsan
Dexter - Höger
Divertikel - Medfödd eller förvärvad utbuktning i matstrupe, svalg, tarm eller blåsvägg
Divertikulit - Inflammation i en divertikel (vanligen i colon sigmoideum)
Duodenum – Tolvfingertarmen
Enteral nutrition - Matintag via magsäcken, tex via en PEG Enterit - Inflammation i tarmen
Epigastricabråck - En del av tarmen kommer ut genom bukväggen
ERCP - Gall-och bukspottskörtelsundersökning med titthålskikare, en röntgenologisk metod
att med instrument via mun, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm nå fram till
gemensamma gall- respektive bukspottkörtelgången (och där spruta in kontrast) för att
studera utseendet. Kan kombineras med olika ingrepp t.ex. avlägsna stenar eller placera en
stent vid en förträngning
Esophagus - matstrupe
Extirpation - Borttagande
F-Hb - Avföringsprov
Fistel - Onormal kanal eller förbindelsegång uppkommen genom sjukdom eller operation
Haemorroider - Åderbråck i tarm
Hematemes - Blodig kräkning
Hematuri - Blod i urinen
Hemicolectomi - Del av tarm som opererats bort
Hydronefros - Urinstockning i njurarna på grund av passagehinder i urinledarna
Hysterectomi - Borttagande av livmoder
Ikterisk- Gulfärgning av hud och ögonvitor
Ileum - Tunntarm
Ileostomi - Tunntarm framlagd genom bukvägg ”påse på magen” , sitter på vänster sida
Ileus - Tarmvred
Jejunum - Del av tunntarm
KAD - Catheter a demeure, kvarliggande kateter i urinblåsan
Kärlinsufficiens - Dålig cirkulation i något kärl
Laparascopi lap/scopi - Titthål i buken
Laparatomi - Öppen bukoperation
Malignt melanom - Elakartad pigmenttumör
Mammae- Bröst
Melena - Blodig avföring
Metastasering - Sekundärtumörer som spridit sig till andra delar av kroppen än där
huvudtumören finns
Morbus Crohn - Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
Obesitas - Överviktig
Obstipation - Förstoppning
PAD - Patologisk anatomisk diagnos
PAC- Porth a cath inlagd ”dosa” under huden, som man ger dropp/läkemedel i
Palliativ - Lindra sjukdomsbesvär, ej avhjälpa deras orsak
Pancreatit - Inflammation av bukspottkörteln
Paratyreoidea - Bisköldkörtel
Parenteral nutrition - Näring ges via blodet
Partiell mastectomi - Del av bröstet opereras bort
PEG- Inlagd matningsslang i magsäcken
Per - Genom
Perianal - Bredvid analöppning
Per os - Genom munnen
Per rectum - Via ändtarmen
Perforation - Genomborrning
Perkutan galla - Titthålsgalla
Peritonit - Bukhinneinflammation
Phimosis - Förträngning av förhudens mynning
Pilonidal cysta - Hudcysta som kläds av hud, ofta i korsryggen
Pneumothorax - Hål i lungsäcken
Pneumoni - Lunginflammation
Prolapsplastik - Framfallsoperation
PTC - Inlagd, avlastande slang/dränering i gallvägarna
Px - Provexcision (klipper av en bit med px-tång)
Rectum - Ändtarm
Resektion - Avlägsnande av en del av ett organ
Revision- Utrensning
Sektorresektion - En del av bröstet tas bort
Sinister - Vänster
Sigmoideum - S-formad del av tjocktarm, strax ovanför rectum
Stent - En rörformad protes för att hålla blodkärl/gallvägar utspända/öppna
Stomi - Tarmöppning på magen
Struma - Sköldkörtelsjukdom
Stroke - Propp eller blödning i hjärnan
Suprapubisk kateter - Läggs in via buken till urinblåsan
Sutur - Stygn
Thyroidea - Sköldkörteln
TEA - Trombendartärectomi
TPN - Total parenteral nutrition, näring via blodet
Transversum - Tvärgående delen av tjocktarmen
Transversostomi- Upplagd tarm från transversum
Trombos - Blodpropp
Ulcerös - Sårig
Ulcus - Magsår
Varicer - Åderbråck
Ventrikel - Magsäck
Ventrikelulcus - Sår i magsäcken
Download