Till dig som är student

advertisement
Till dig som är student
Välkommen till kirurgavdelning 2B
På vår avdelning vårdas patienter med olika kirurgiska diagnoser som bröstcancer,
colon/rektalcancer och urologi. Hälften av vårdplatserna på avdelningen är avsedda för akuta
patienter.
Behandlings/utrednings åtgärder








Tarmresektion med eller utan stomi, rektumamputationer med stomi
Sektorresektioner/mastektomier med eller utan körtelutrymning
Röntgenundersökningar och behandlingar
Urologiska operationer som t ex robotassisterade prostatektomier
Medicinskt eller farmakologisk behandling
Lindra och bota smärta
Symtomatisk behandling
Sjukgymnastik
Information och PM om diagnoser och behandlingar finns bland annat i PM-banken på
LINA- Region Hallands intranät.
Så fungerar avdelningen
Avdelningen samarbetar med avdelning 2A och består sammanlagt av 50 vårdplatser. På vår
enhet har vi som mest 29 patienter, som indelas i tre grupper. Gruppernas indelning är KAVA
(kirurgisk akutvårdsavdelning), nedre gastrogrupp(colon/rektum) och en urologi/bröstgrupp.
Vi arbetar i par med sjuksköterska och har samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut.
Vi har individuella scheman och arbetar två helger av fem.
Patienter som kommer till oss från akuten hamnar i KAVA-gruppen. Patienter från väntelistan
som kommer för planerade utredningar, undersökningar och operationer hamnar i grupp
relaterad till diagnos.
Många av patienterna har svåra smärtor där orsakerna varierar. För de patienter som har en
obotbar cancerdiagnos har vi samarbete med Palliativa teamet, som består av sjuksköterskor
och läkare med special utbildning. För våra stomiopererade patienter finns även tillgång till
stomi-sjuksköterska.
Vårddokumentation görs på datorn enligt VAS (Vård Administrativt System)och är under
ständig utveckling.
Handledning
Handledning innebär såväl direkt handledning i vårdsituationer som att självständigt utföra
förekommande uppgifter på avdelningen. Patienternas omvårdnadsbehov och tänkta
vårdhandlingar förankras och diskuteras kontinuerligt med ansvarig handledare. Studieplanen
ligger till grund för dina kliniska studier och ska vara ett stöd för handledare och dig i ditt
lärande och i reflektion.
Bedömning och utvärdering
Kriterier för godkänd är närvaro enligt angivna tider samt att kursens mål har uppfyllts.
Eventuell frånvaro diskuteras och sker i samråd mellan student, handledare och klinisk
adjunkt. Sjuk/friskanmälan sker direkt till avdelning på tfn 0340 - 48 11 23
Bedömningsinstrument är ett slutsamtal mellan student, handledare och eventuellt klinisk
adjunkt samt AssCe* formuläret.
Vid avslutade kliniska studier hos oss ska du fylla i den särskilda studentenkäten som finns på
www.regionhalland.se din handledare kan hjälpa dig. Vi är angelägna om att dina synpunkter
på praktikplatsen kommer fram för att kunna förbättra och utveckla avdelningen.
Telefonkultur
När du svarar i telefonen ska du uppge avdelningens namn, ditt namn samt titel. Lär dig
koppla samtal samt att använda sekretessknappen. Om du ska ringa externt slå 0 för att
komma ut på linjen. Ringa växeln: slå 99, Telefonnumret till avd 2 B är 0340 -481123,
481012 alt. 481073
Avvikelser
Som en del i det kontinuerliga kvalitetssäkringsarbetet är det viktigt att dokumentera och
rapportera avvikelser. Exempel på avvikelser kan vara om du till exempel sticker dig på en
kanyl, att en patient faller eller på annat sätt skadar sig eller får fel medicin. Speciellt formulär
finns att fylla i på LINA. Rådgör alltid med din handledare hur vidare handläggning bör ske
när något oväntat händer eller riskerar att hända.
Praktiska frågor
Du har möjlighet att äta i personalmatsalen, du kan även köpa lättare rätter i cafeterian vid
vårdentrén. Det finns även möjlighet att värma medhavd mat i personalrummet. Kaffe eller
the går att köpa på avdelningen.
Omklädningsrum finns i källaren vid mottagningsentrén, behörighet till dessa får du
automatiskt med ditt passerkort. Arbetskläder finns på avdelningen även skåp för att låsa in
värdesaker.
Avdelningschef: Inger Andreasson: [email protected], 0340-481032
Huvudhandledare sjuksköterska:
Lena Linder, [email protected]
Ingela Hermansson [email protected], 0340-481123
Huvudhandledare undersköterska: Monica Nohed, [email protected]
Annika Lindqvist, [email protected], 0340-481123
Ordlista 2B
Abcess - Begränsad varansamling, varhärd
Ablatio mam - Borttagande av hela bröstet
Ablatio testis - Borttagande av testiklarna
Agraffer - Sårklämmor
Anemi - Blodbrist
Angiografi - Röntgenundersökning av blodkärl
Aorta aneurysm - Sjuklig utbuktning av aorta
Appendectomi - Borttagande av blindtarm
Appendix - Blindtarm
Axillarutrymning - Borttagande av lymfkörtlar i armhålan
Bilateralt - Dubbelsidigt
Biopsi - Undersökning av delar tagna från levande vävnad Bladderscan Ultraljudsundersökning av blåsan för att se hur mycket som finns kvar i blåsan
Blododling - Venöst blod som tas vid hög feber eller frossa
Buköversikt (BÖS) - Röntgen, visar förstoppning eller annat tarmstopp
Cardia - Övre magmun
Cholecystit - Inflammation av gallblåsa
Cholecystectomi - Gallblåsan är borttagen
Choledochus - Gallgången
Cholecystolitiasis - Stenar i gallblåsan
Commotio - Hjärnskakning
Colon - Tjocktarm
Coloscopi - Metod att med böjligt rör (koloskop) som införes via ändtarmen, belysa och
undersöka samt eventuellt ta prov från tjocktarmens inre
Colostomi - Stomi upplagd från tjocktarmen ”påse på magen”. Sitter oftast på hö sida på
magen.
CT - Datortomografi, röntgenundersökning, tvärsnittsbilder av den aktuella delen av kroppen
CVK - Central venkateter, läggs in av narkosläkare
Cystofix - Tunn kateter genom buken in i blåsan
Dexter - Höger
Divertikel - Medfödd eller förvärvad utbuktning i matstrupe, svalg, tarm eller blåsvägg
Divertikulit - Inflammation i en divertikel (vanligen i colon sigmoideum)
Duodenum - Tolvfingertarmen
Enteral nutrition - Matintag via magsäcken, tex via en PEG Enterit - Inflammation i tarmen
Epigastricabråck - En del av tarmen kommer ut genom bukväggen
ERCP - Gall-och bukspottskörtelsundersökning med titthålskikare, en röntgenologisk metod
att med instrument via mun, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm nå fram till gemensamma
gall- respektive bukspottkörtelgången (och där spruta in kontrast) för att studera utseendet.
Kan kombineras med olika ingrepp t.ex. avlägsna stenar eller placera en stent vid en
förträngning
Esophagus - matstrupe
Extirpation - Borttagande
F-Hb - Avföringsprov
Fistel - Onormal kanal eller förbindelsegång uppkommen genom sjukdom eller operation
Haemorroider - Åderbråck i tarm
Hematemes - Blodig kräkning
Hematuri - Blod i urinen
Hemicolectomi - Del av tarm som opererats bort
Hydronefros - Urinstockning i njurarna på grund av passagehinder i urinledarna
Hysterectomi - Borttagande av livmoder
Ikterisk- Gulfärgning av hud och ögonvitor
Ileum - Tunntarm
Ileostomi - Tunntarm framlagd genom bukvägg ”påse på magen” , sitter på vänster sida
Ileus - Tarmvred
Jejunum - Del av tunntarm
KAD - Catheter a demeure, kvarliggande kateter i urinblåsan
Kärlinsufficiens - Dålig cirkulation i något kärl
Laparascopi lap/scopi - Titthål i buken
Laparatomi - Öppen bukoperation
Malignt melanom - Elakartad pigmenttumör
Mammae- Bröst
Melena - Blodig avföring
Metastasering - Sekundärtumörer som spridit sig till andra delar av kroppen än där
huvudtumören finns
Morbus Crohn - Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
Obesitas - Överviktig
Obstipation - Förstoppning
PAD - Patologisk anatomisk diagnos
PAC- Porth a cath inlagd ”dosa” under huden, som man ger dropp/läkemedel i
Palliativ - Lindra sjukdomsbesvär, ej avhjälpa deras orsak
Pancreatit - Inflammation av bukspottkörteln
Paratyreoidea - Bisköldkörtel
Parenteral nutrition - Näring ges via blodet
Partiell mastectomi - Del av bröstet opereras bort
PEG- Inlagd matningsslang i magsäcken
Per - Genom
Perianal - Bredvid analöppning
Per os - Genom munnen
Per rectum - Via ändtarmen
Perforation - Genomborrning
Perkutan galla - Titthålsgalla
Peritonit - Bukhinneinflammation
Phimosis - Förträngning av förhudens mynning
Pilonidal cysta - Hudcysta som kläds av hud, ofta i korsryggen
Pneumothorax - Hål i lungsäcken
Pneumoni - Lunginflammation
Prolapsplastik - Framfallsoperation
PTC - Inlagd, avlastande slang/dränering i gallvägarna
Px - Provexcision (klipper av en bit med px-tång)
Rectum - Ändtarm
Resektion - Avlägsnande av en del av ett organ
Revision- Utrensning
Sektorresektion - En del av bröstet tas bort
Sinister - Vänster
Sigmoideum - S-formad del av tjocktarm, strax ovanför rectum
Stent - En rörformad protes för att hålla blodkärl/gallvägar utspända/öppna
Stomi - Tarmöppning på magen
Struma - Sköldkörtelsjukdom
Stroke - Propp eller blödning i hjärnan
Suprapubisk kateter - Läggs in via buken till urinblåsan
Sutur - Stygn
Thyroidea - Sköldkörteln
TEA - Trombendartärectomi
TPN - Total parenteral nutrition, näring via blodet
Transversum - Tvärgående delen av tjocktarmen
Transversostomi- Upplagd tarm från transversum
Trombos - Blodpropp
Ulcerös - Sårig
Ulcus - Magsår
Varicer - Åderbråck
Ventrikel - Magsäck
Ventrikelulcus - Sår i magsäcken
Download