1(2)
RIKTLINJE
Zamsyn Hypertoni
19377-1
PKO
Zamsyn
Hypertoni
Ansvariga för innehållet för primärvårdens del: Jan Håkansson
Ansvariga för innehållet för medicinklinikens del: Jan Hansson
Utredning
vid misstänkt hypertoni ska säkerställa diagnos,
utesluta sekundär hypertoni, möjliggöra en
global riskbedömning för framtida hjärtkärlkomplikationer och ge underlag för en
optimal behandlingsstrategi. 24-timmars-BT är
ofta värdefullt. För riskvärdering kan SCORESverige användas för personer 40-65 år eller
NDR:s riskverktyg (för personer med diabetes).
Behandlingens mål
är att minska risken för framtida hjärtkärlkomplikationer. Behandlingen ska anpassas
efter uppskattad nytta för den individuella
patienten. För att behandling med läkemedel
ska ge avsedd effekt är det angeläget att
patienten är delaktig i behandlingen; vilka
målvärden som eftersträvas, vilka biverkningar
som är vanliga och viktiga att uppmärksamma,
hur ofta blodtryck och blodprover bör
kontrolleras och vart man ska vända sig med
frågor.
ICKE FARMAKOLOGISK BEHANDLING
LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR
•
Viktreduktion till BMI <26, bukomfång
män mindre än 102 cm, kvinnor mindre
än 88 cm
•
Rökstopp
•
Minskat koksaltintag. Inget extra salt
•
Undvik högkonsumtion av alkohol.
•
Regelbunden motion. Minst 30 min fysisk
aktivitet/dag 3 gånger/vecka
•
Stressreduktion/hantering
GODKÄNT AV
Lena Weinstock Swedh
FARMAKOLOGISK BEHANDLING
•
Vid okomplicerad hypertoni rekommenderas
antingen ACE-hämmare eller ARB,
kalciumantagonist av dihydropyridintyp eller
diuretikum av tiazidtyp (klortalidon,
bendroflumetiazid, hydroklortiazid) i första
hand.
•
Vid otillräcklig effekt av ett läkemedel bör
läkemedel ur ovanstående grupper
kombineras. Kombinationen ACE-hämmare
och ARB är olämplig.
•
Beta-receptorblockerare är indicerade vid
vissa andra samtidiga sjukdomar (till
exempel ischemisk hjärtsjukdom, kronisk
hjärtsvikt, arytmier, migrän), eller som tillägg
vid otillräcklig effekt.
•
Aldosteronantagonister och alfareceptorblockerare är värdefulla tillägg vid otillräcklig
blodtryckssänkning eller vid andra samtidiga
sjukdomar.
•
Vid samtidiga sjukdomar (ischemisk
hjärtsjukdom, hjärtsvikt, stroke, diabetes,
njursvikt etc.) finns skäl att föredra vissa
preparatgrupper.
•
För preparatval, se Z-läkemedel!
http://www.jll.se/download/18.1ed2be94143
9c781dcb215b/1392641332766/Zl%C3%A4kemedel+2014-2015.pdf
Hämtat från vårdprogram i bl a Uppsala läns
landsting samt Läkemedelsverkets
behandlingsrekommendationer.
För utförligare beskrivning hänvisas till
”Manual för sköterskemottagning för hypertoni
vid HC i Jämtlands län”
GILTIGT FR O M
2014-11-28
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2(2)
RIKTLINJE
Zamsyn Hypertoni
19377-1
PKO
Handläggning av hypertoni i primärvården
DR, DSK, SSK nivå
BTx3, ca 1gg/v
Medel BT räknas ut
130-140/85-90
>=140/90
Uppföljning vid nyinsättning/ändring:
Kontrollera efter ca 1 mån, inkl. K, Krea,
EKG m.m. beroende på läkemedel.
Åter om 1-2 år
DSK/SSK nivå
Provtagning (K. Krea,
glucos, lipider, BMI, ualb, EKG) beställes i
Uppföljning av välinställda:
Kontrollera BT 1-2 gg/år,
läkarbesök varje-vartannat år
hälsosamtal varje - vartannat år.
130-140/85-90
DR nivå
Bedöm total CVD-risk
och om organskada
föreligger (EKG - LVH
eller microalbumin
DSK/SSK nivå
Hälsosamtal I
3-6 mån
Hälsosamtal II
Preparatval:
Se separat avsnitt samt rek-listan.
Låg
CVD-risk
Provtagning II: (Svårkontrollerat BT trots
> farmaka) Hb, EVF, MCV, p-Na, p-K, cGFR
(syst-C), urinsticka av kombityp, P-Eth, GGT,
calcium, TSH, T3, T4. Auskultation av
njurartärer. Ev. remiss till Östersunds sjukhus.
Hög CVDrisk eller
organskada
140160/90-100
24 tim-BT
under
gränsen
enl. 24 tim
BT
Behandlingsmål:
<140/90 för de flesta
<140/85 vid diabetes
<130/80 vid nefropati
<150/90för äldre (>80 år)
över
gränsen
24 tim-BT
GODKÄNT AV
Lena Weinstock Swedh
>180/110
DR nivå
Läkemedel
DR nivå
Läkemedel
DSK,SSK nivå
Hälsosamtal
DSK,SSK nivå
Hälsosamtal
GILTIGT FR O M
2014-11-28
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.