Rainbow Energy - en centrumbildning för energi

advertisement
ÄRENDE TILL
LANDSTINGSSTYRELSEN
SAMMANTRÄDESDATUM
28 SEPTEMBER 2006
HANDLÄGGARE
LARS SANDSTRÖM
Rainbow Energy
- en centrumbildning för energi
Dnr 1490-06
Ärendebeskrivning
Energi är en mycket viktig faktor för det norrbottniska näringslivet och för
utvecklingen av länet. En förutsättning för hållbar tillväxt är tillgång till en
prisvärd, miljöanpassad och kvalitetssäkrad energi. Tillgång till energi är
också en förutsättning för en bra livskvalitet för länets innevånare.
Energisektorn i Norrbotten är stark inte minst tack vare den stora tillgången
på vattenkraft och skog, samt den kompetens inom sektorn som byggts upp
inom länet.
I många sammanhang beskrivs Norrbotten som en stark energiproducent av
vattenkraft i ett internationellt perspektiv. Mera sällan beskrivs att energi
måste komma fram till användarna och till rimliga villkor.
Energiområdet är inte bara produktion och konsumtion och vi står inför stora
förändringar som ställer krav på ett väl genomtänkt framtidsperspektiv.
Det regionala arbetet inom området energi är i dag uppdelat på en mängd
aktörer och det kan vara svårt att få en överblick av de insatser som görs för
att säkerställa en hållbar energitillförsel.
Det är också svårt för regionala aktörer att göra nödvändiga prioriteringar för
att kanalisera resurser till de projekt och forskningsområden inom energi
som på bästa sätt tillgodoser en långsiktigt hållbar tillväxt i länet.
För att åstadkomma en tydlig fokusering på energiområdet och för att
kanalisera resurser och spetskompetens till ett sammanhållande ställe har
landstinget och LTU tagit initiativ till inrättandet av en centrumbildning för
energi som innehåller alla nyanser av energiforskning, produktion,
distribution, fördelning, konsumtion m m av energi (Rainbow Energy).
Verksamheten ska finansieras av de större aktörerna inom näringslivet t ex
LKAB, SSAB Vattenfall m fl, samhället samt LTU.
”Rainbow Energy” ska initiera forskning och framåtsyftande energiprojekt
som bidrar till att energiförsörjningen i Norrbotten och Sverige säkerställs
långsiktigt. Centrumbildningen ska stärka den forskning och utbildning som
byggts upp inom ”långsiktigt hållbar energi”. Länets know-how och
produktutveckling, inom detta starkt efterfrågade område, kan utvecklas till
nästa stora ”basindustri” som kan betyda mycket för sysselsättning inte
minst i inlandet.
”Rainbow Energy” ska också bidra till att skapa ett internationellt utbyte där
länets kompetens inom energiområdet kan leda till kommersialiserbara idéer.
Beredningens förslag
Beredningen föreslår att landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget om
en centrumbildning för energi (Rainbow Energy) vid LTU samt att
684093419
1
ÄRENDE TILL
LANDSTINGSSTYRELSEN
SAMMANTRÄDESDATUM
28 SEPTEMBER 2006
HANDLÄGGARE
LARS SANDSTRÖM
landstingsstyrelsens ordförande får uppdraget att tillsammans med LTU och
tilltänkta finansiärer fullfölja arbetet.
684093419
2
Download