Samla på sinnen - 100 Innovationer

LÄRARHANDLEDNING
Samla på
sinnen
Lärarhandledning för Samla på sinnen
Bakgrund
MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé
blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet – från sinnesintryck till innovativt avtryck.
Här får eleverna genom olika interaktiva uppdrag utmana sina sinnen, träna sin
hjärna att bli ännu mer uppfinningsrik och låta sig inspireras av andras smarta
idéer och innovationer. I Framtidslabben skapar eleverna lösningar på vardagsnära problem efter teman som skräddarsytts efter läroplanen för undervisningen
i olika årskurser, med det entreprenöriella lärandet i fokus.
Samla på sinnen
Primär målgrupp: åk FK – 6
Centralt tema: hjärnan, våra sinnen
Ämnen: NO, Teknik
Vad kul att ni har bokat uppdraget Samla på sinnen! Denna lärarhandledning
består av tips på introducerande övningar samt fördjupande uppgifter att
genomföra i skolan före och efter ett besök på Tekniska museet i science centret
MegaMind. Innehållet är anpassat för att tillgodose de kunskapskrav som ställs i
aktuella styrdokument för den svenska grundskolan (Lgr11). Kopplingar till
specifika kursmål medföljer denna handledning.
I uppdraget Samla på sinnen får eleverna med hjälp av uppgifter och stationer i
MegaMind testa och utmana sina sinnen, fundera över vilka intryck de samlar och
vilka uppfinningar som hjälper eller ersätter våra sinnen.
Lärarhandledning för Samla på sinnen
I detta uppdrag får eleverna tillfälle att utveckla sina kunskaper i hur hjärnan
fungerar kopplat till våra sinnen syn, hörsel, känsel och doft, samt vilken roll de
spelar i vår vardag. Detta sker i en interaktiv och lekfull science center-miljö.
Vi vill erbjuda aktiviteter på lika villkor genom att skapa sammanhang som är begripliga, hanterliga och meningsfulla oavsett individuella förutsättningar. Därför
är rumslighet, teknik såväl som de pedagogiska programmen utvecklade tillsammans med grupper med olika fysiska och kognitiva förutsättningar.
Kontakt
För mer information, se www.tekniskamuseet.se
För bokning av skolprogram, maila till [email protected]
Inför ert besök
Följande övningar är anpassade för att kunna användas som en introduktion till
temat hjärnan och våra sinnen inför uppdraget Samla på sinnen i science centret
MegaMind på Tekniska museet.
Övning 1: Testa ditt nervsystem
Rekommenderad för årskurs 1-6. Denna övning syftar till synliggöra och skapa
förståelse hos eleverna för hjärnans funktion kopplat till begreppen nervsystem
och reflexer.
Tid: ca 60 min
Tema: Hjärnan, nervsystemet, experiment
Material: Ficklampa, tidtagarur
Instruktioner: Introducera begreppen nervsystem och reflexer utifrån frågeställningarna: Vad gör vårt nervsystem? Vad är reflexer bra för? Utför följande
experiment i mindre grupper eller demonstrera i helklass:
■■ Experiment 1: Ögats reflexer
Blunda en liten stund och låt ögat vänja sig vid mörker (pupillen blir stor).
Öppna ögonen och lys med en lampa i ögat (pupillen krymper och blir liten).
Låt eleverna innan experimentet formulera en hypotes och gissa vad de tror
kommer hända och varför. Förklara att reflexen i ögat är till för att skydda ögat
från för starkt ljus.
■■ Experiment 2: Patella reflexen
Låt en elev sitta med benet hängande ner från en bordskant. Eleven skall titta
bort medan en kamrat slår med handen precis under knäskålen. Låt eleverna
innan experimentet formulera en hypotes vad de tror kommer hända och varför. Förklara att reflexen är till för att skydda benet om knäets sena skulle gå av
så ska benet åka upp för att man inte ska kunna stå på det.
Lärarhandledning för Samla på sinnen
■■ Experiment 3: Nervhastighet
Eleverna ställer sig i en ring med ena handen placerad på axeln på personen till
höger. Experimentet startar genom att pedagogen startar en klocka samtidigt
som denne uppmanar elev 1 att nypa lätt i axeln på elev 2. När elev 2 känner nypet, nyper den nästa person osv. När elev 1 känner ett nyp ropar denne ”klar!”
och pedagogen stoppar tidtagningen. Mät omkretsen på ringen och dela med
tiden så får ni fram klassens nervhastighet, t ex ringen var 23 meter och tiden
10 sekunder = 23/10 = 2,3 m/s = 36 km/h.
Övning 2: Sinnesutmaningar
Rekommenderad från årskurs 1-6 . Denna övning syftar till att synliggöra och
skapa förståelse hos eleverna för hjärnan och våra sinnen. Denna övning kräver
att eleverna kan läsa enklare instruktioner.
Tid: ca 60 minuter
Tema: Hjärnan, sinnen, bild
Instruktioner: Diskutera och förklara hjärnan och sinnenas funktion i förhållande till följande frågeställning: Varför behöver vi våra sinnen? Låt sedan
eleverna parvis lösa alla eller några av utmaningarna nedan genom att placera ut
stationer i klassrummet eller på skolan. Gå igenom alla stationer i helklass innan
ni sätter igång.
■■ Utmaning 1: Vilka är våra sinnen?
Material: Siluettbild av en människokropp, pennor
Vilka är våra sju sinnen? Låt eleverna skriva och markera ut dessa på bilden av
en människokropp.
■■ Utmaning 2: Känseltestet
Material: 2 st tandpetare, siluettbild av människokropp, grön och röd färgpenna
Den ena eleven blundar medan den andra trycker med antingen en eller två
tandpetare på kamratens armar, händer, panna, mage och ben. På vilka
kroppsdelar var det lättast respektive svårast att känna tandpetarna? Låt eleverna färglägga bilden av människokroppen med rött där det var svårt att känna
och grönt där det var lätt att känna.
■■ Utmaning 3: Utmana balansen
Material: Vägg, post it-lapp
Låt eleverna ställa sig med hälar och rygg mot en vägg, och med en post it-lapp ca
10 cm framför tåspetsen. De ska sedan försöka plocka upp lappen utan att flytta
på sig eller böja på knäna. Vad händer?
■■ Utmaning 4: Lyssna på föremål
Material: Askar med lock, föremål t ex riskorn, stenar, glaskulor, bomull etc.
Låt eleverna känna på askarnas tyngd och skaka för att höra hur de låter. Hur
känns det? Hur låter det? Vad är i askarna?
Lärarhandledning för Samla på sinnen
Tips! För att underlätta kan man lägga motsvarande föremål som finns i askarna
framme på bordet och para ihop rätt föremål med rätt ask. En annan variant är att
fylla ett antal askar med likadana saker och ge i uppgift att para ihop de askar
som har samma innehåll.
Efter ert besök
Följande fördjupningsuppgifter är anpassade för att kunna användas som en fördjupning till temat hjärnan och våra sinnen och uppdraget Samla på sinnen i MegaMind på Tekniska museet.
Fördjupningsuppgift 1: Doftkarta
Rekommenderad för årskurs 1-6. Denna övning syftar till att låta eleverna pröva
och utmana sitt doftsinne, vad det finns för olika dofter och hur de påverkar ens
intryck och minne.
Tid:ca 45-60 min
Tema: Luktsinnet
Material: Ritning över skolan, färgpennor
Instruktioner:
1. Dela in klassen i mindre grupper/par. Varje elev skall välja en doft de tycker
om respektive inte tycker om som de ska beskriva med så många adjektiv som
möjligt utan att säga specifikt vilken doften är. Kan övriga i gruppen lista ut
vilka dofterna är?
2. Låt grupperna studera dofterna på skolan, både inomhus och utomhus. Uppmana eleverna att sluta ögonen då och då och koncentrera sig på dofterna.
Var luktar det gott och var luktar det illa? Vad är det som skapar lukten? Gör en
doftkarta genom att färglägga en ritning över skolan där eleverna valt färger
som bäst beskriver goda respektive illaluktande dofter. Eleverna kan även
skriva/rita/klistra in bilder på objekt som skapar lukterna.
3. Diskutera i helklass likheter och skillnader mellan gruppernas doftkartor.
Tips! Om klassen består av synskadade kan steg 2 utföras muntligen.
Fördjupningsuppgift 2: Levande kamera
Rekommenderas för årskurs 1-3. Denna övning syftar till att låta eleverna pröva
och utmana sitt synsinne och bildminne.
Tid: 45 min
Tema: Syn, minne, bild
Material: Ögonbindel, papper och färgpennor
Instruktioner:
1. Para ihop eleverna två och två. Låt de turas om att vara ”kameran” respektive
”fotografen”. Fotografen ska leda kameran mycket nära ett objekt (utanför
klassrummet) och ta en bild genom att lyfta på ögonbindeln ett par sekunder.
Syn, hörsel,
känsel och doft
Lärarhandledning för Samla på sinnen
Placera ögonbindeln över ögonen igen. Vad såg kameran? Färger, mönster,
material, föremål etc?
2. Låt eleverna rita av fotografiet de tog.
3. Eleverna får i uppdrag att försöka leta upp/lista ut vart bilderna från ett annat par har tagits. Vad mindes de/mindes de inte?
Koppling till läroplan (Lgr11) för åk 4-6
Förmågor
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Teknik
Identifiera och analysera
tekniska hjälpmedel utifrån ändamålsenlighet
och funktion.
Teknik
Hur vanliga tekniska
hjälpmedel är uppbyggda och fungerar.
Teknik
Eleven kan beskriva och
ge exempel på tekniska
hjälpmedel.
Vanliga tekniska hjälpIdentifiera problem och medel i hemmet och
behov som kan lösas med samhället.
teknik.
Hur tekniska hjälpmedel
Värdera konsekvenser av i hemmet och samhället
olika teknikval för indi- förändrats över tid och
vid, samhälle och miljö. några orsaker till detta.
Biologi
Använda kunskaper i
biologi för att granska
information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör hjärnan
och våra sinnen.
Använda biologins begrepp för att beskriva
och förklara samband i
människokroppen.
Konsekvenser av teknikval, till exempel föroch nackdelar med olika
tekniska lösningar för
våra sinnen.
Biologi
Hur människans hjärna
och sinnesorgan fungerar och samverkar.
Eleven kan ge exempel
på tekniska hjälpmedels
sammansättning för att
uppnå ändamålsenlighet
och funktion.
Eleven kan föra resonemang kring hur tekniska
hjälpmedels fördelar och
nackdelar för individ och
samhälle.
Biologi
Eleven kan samtala om
och diskutera frågor som
rör hjärnan och våra sinnen.
Eleven kan genomföra
undersökningar utifrån
givna planeringar.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och
visar det genom att ge
exempel på och beskriva
dessa med användning
av biologins begrepp.
I resonemang om hjärnan och våra sinnen kan
eleven relatera till några
samband i människokroppen.
Lärarhandledning för Samla på sinnen
Koppling till läroplan (Lgr11) för åk 1-3
Förmågor
Centralt innehåll
Teknik
Identifiera och analysera
tekniska hjälpmedel utifrån ändamålsenlighet
och funktion.
Teknik
Några vanliga tekniska
lösningar där människan
härmat naturen, kopplat
till t ex hörsel och syn.
Kunskapskrav
Identifiera problem och Undersökande av hur
behov som kan lösas med några vardagliga teknisteknik.
ka hjälpmedel är uppbyggda och fungerar
Värdera konsekvenser av samt hur de är utformaolika teknikval för indi- de.
vid, samhälle och miljö.
Vanliga tekniska hjälpBiologi
medel i hemmet och
Använda kunskaper i bio- samhället.
logi för att granska information, kommunicera
Hur tekniska hjälpmedel
och ta ställning i frågor
i hemmet och samhället
som rör hjärnan och våra förändrats över tid och
sinnen.
några orsaker till detta.
Använda biologins begrepp för att beskriva och Biologi
förklara samband i män- Människans upplevelser
niskokroppen.
av ljus, ljud, temperatur,
smak och doft med hjälp
av olika sinnen.
Balans som kan observeras i lek och rörelse.
Enkla observationer i
närmiljön och undersökningar.
Dokumentation av
naturvetenskapliga
undersökningar med
text, bild och andra
uttrycksformer.
Samla på sinnen