domslut - Yrkande och grund

advertisement
DOMSLUT
Tingsrätten dömer enligt 5 kap
1 § äktenskapsbalken till äktenskapsskillnad mellan
och
berättigas att bo kvar i parternas gemensamma bostad,
, till dess att bodelning har skett mellan parterna.
Beslutet gäller utan hinder av att det inte vunnit laga kraft. (Om detta yrkats!)
tillerkänns ersättning av allmänna medel för sitt arbete som god man med
kr, varav
kr avser mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.
______________________
Tingsrätten erinrar om att vårdnaden om parternas gemensamma barn
, alltjämt är gemensam.
YRKANDEN M.M.
och
ingick äktenskap
De har inga gemensamma barn.
De har tillsammans barnet
barnen
//
I ansökan om stämning, som inkom till tingsrätten den
, yrkade
att tingsrätten skulle döma till äktenskapsskillnad mellan parterna.
//
Då
vistades på okänd ort i
förordnades advokaten
till god man för honom.
avhördes ej.
Tingsrätten beslutade att äktenskapsskillnaden skulle föregås av betänketid.
//
Efter lagstadgad betänketid har parterna yrkat att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad.
//
Efter lagstadgad betänketid har
yrkat att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad mellan parterna.
//
har i ansökan om stämning, som inkom till tingsrätten den
, yrkat att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad mellan parterna.
har medgett yrkandet.
DOMSKÄL
Förutsättningar föreligger att bifalla
yrkande och döma till äktenskapsskillnad mellan parterna.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 401)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den
2010.
Download