PROTOKOLL

advertisement
PROTOKOLL
Sannebo Samfällighetsförening
Styrelsemöte per telefon och E-mail 2011 12 23.
Deltagit: Tony Selberg, Jan-Olof Olsson, Erik Saarinen, Sven-Göran Svensson,
och Inge Augustsson.
§ 1 Ärende:
Magnus Gustavsson fastighet 1:38 fortsättning med tvisten för skada på garagevägg av snö
och grus vid snöplogning. Förlikningen kvarstår och indrivningen av kapitalkostnaderna på
2889 kr har Magnus återkallat.
Fakturan på anmälningsavgiften på 300 kr tillbakavisade Sannebo Samfällighetsförening
enligt brev till Magnus som är bilaga till styrelseprotokollet 2011 11 06
I sin anmälan som enligt mottagningsstämpel på Kronofogdemyndigheten daterad 2011 10 05
ställde Magnus kravet utöver ersättningen även att anmälningskostnaden på 300 kr samt
ersättning för eget arbete för handläggning av densamma med 340 kr totalt 640 kr, detta
framgår av den anmälan till Kronofogdemyndigheten som vi nu fått kopia av från Tingsrätten
Denna summa ville Magnus att Kronofogdemyndigheten skulle driva in av Sannebo Samfällighetsförening efter att vi haft förlikningen, men eftersom vi tillbakavisa anspråken och
det därmed föreligger en tvist överlämnade Kronofogdemyndigheten efter telefonsamtal med
sökanden Magnus som ville driva ärendet vidare till Tingsrätten i Vänersborg.
Tingsrätten begär in yttrande och motiveringar om det som yrkas i målet.
§ 2 Frågans handläggning:
Framgår av svarsskrivelsen som upprättats och styrelseledamöterna tagit del av via E-mail
som beslutsunderlag.
§ 3 Styrelsens beslut:
Enhälliga styrelseledamöter beslutar genom bekräftelse per E-mail, och undertecknade av
ordf. och sekr. på skrivelsen som skickas till Vänersborgs Tingsrätt..
Även bilaga detta styrelseprotokoll.
Styrelsens ställningstagande, är att vi haft förlikning/överenskommelse om ersättning och
att ytterligare begärd ersättning från Magnus, tillbakavisas.
Sannebo Samfällighetsförening
…………………………………………..
Inge Augustsson Sekreterare
……………………………………………
Tony Selberg Ordf. / protokolljusterare
Download