Ersättningsuppgift: Temadag/Workshop 8 november 2012 Att möta

advertisement
Ersättningsuppgift:
Temadag/Workshop 8 november 2012
Att möta suicidnära patienter
Du skall göra en omvårdnadsplan på patientfallet Marina som finns i studiehandledningen.
Besvara frågeställningarna:







Beskriv riskgrupper för suicidalt beteende/suicid
Beskriv två åtgärder som samhället kan göra/eller gör för att minska suicid.
Utifrån patientfallet Marina vad skall du tänka på inför ankomstsamtalet?
Vilka riskfaktorer för fortsatt suicidalt beteende kan du se hos Marina. Formulera
utifrån dessa risker en riskdiagnos.
Utifrån berättelsen formulera minst en problemdiagnos och en resursdiagnos
Samtliga omvårdnadsdiagnoser skall innehålla mål och omvårdnadsåtgärder
Samtliga moment skall motiveras utifrån litteratur.
Litteratur som skall bearbetas:
Skärsäter I (red) Omvårdnad vid psykisk ohälsa- på grundläggande nivå. Lund;
Studentlitteratur.
Socialstyrelsen. Vård av självmordsnära patienter – en kunskapsöversikt. 2003
Mailas till: [email protected]
Hälsningar
Bodil Augustsson och Nisse Sjöström
2012
Download