Planbeskrivning - Nordanstigs kommun

2015-09-24
1
Detaljplan för del av Årskogen 1:11
Nordanstigs kommun, Gävleborgs län
Laga kraft
PLANBESKRIVNING
Planförfarande
Prövning av detaljplanen sker genom enkelt planförfarande enligt plan- och
bygglagen. Förfarandet tillämpas eftersom förslaget påbörjades innan år 2015,
är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten,
samt inte medför betydande miljöpåverkan.
Planprocess
Uppdrag
Karin och Hans Eriksson har ansökt om att upprätta
en ny detaljplan för en bostadstomt på del av
fastigheten Årskogen 1:11.
Samråd
Förslag till planhandlingar upprättas. Myndigheter,
sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna
synpunkter. Samrådstiden pågår under tre veckor.
Granskning
Om synpunkter på förslaget leder till ändringar av
planhandlingarna ställs handlingarna ut för
granskning i två veckor.
Antagande
Byggnadsnämnden antar detaljplanen.
Laga kraft
Om ingen överklagar beslutet att anta detaljplanen
inom tre veckor vinner planen laga kraft. Endast
Laga kraft 2015-09-24
Detaljplan för del av Årskogen 1:11
Planbeskrivning
Dnr.2013.177
2015-09-24
2
skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda
kan ligga till grund för ett överklagande.
Handlingar
Handlingarna består av:
• Gällande plankarta med bestämmelser, laga kraft 19580609
• Gällande planbeskrivning, laga kraft 19580609
• Denna planbeskrivning
• Plankarta
• Behovsbedömning
Detaljplanens bakgrund och syfte
Fastighetsägarna till Årskogen 1:11 har önskemål om att bygga ett bostadshus för
permanentboende på aktuell plats. Detta är inte möjligt inom ramarna för gällande
plan. Syftet med denna detaljplan är att tillåta avstyckning av ny fastighet för
bostadsändamål samt att skapa möjlighet för nybyggnad av bostadshus med
komplementbyggnader.
Plandata
Områdets läge och areal
Planområdet är beläget strax söder om kommungränsen vid Armsjöns strand.
Fastigheten Årskogen 1:11 ligger i fritidshusområdet Everts i Årskogen. Området
ligger norr om Gnarp och strax öster om E4:an och järnvägen.
Planområdet omfattar del av Årskogen 1:11 har en sammanlagd areal av ca 1500
m2.
Markägoförhållanden
Fastigheten Årskogen 1:11 ägs av Karin och Hans Eriksson. Intilliggande
fastigheter ägs av privatpersoner. SCA Skog Fastigheter äger en stor angränsande
fastighet (Årskogen 1:1).
Laga kraft 2015-09-24
Detaljplan för del av Årskogen 1:11
Planbeskrivning
Dnr.2013.177
2015-09-24
3
Översiktsbild på planområdet Årskogen 1:11 placering i kommunen.
Tidigare ställningstagande
Översiktliga planer
Enligt kommunens översiktsplan från 2004 (s. 20, 42-43) är Årskogen utpekat
som ett utvecklingsområde. Det framgår dock inte av översiktsplanen vilken typ
av markanvändning som avses för potentiell utveckling. En ny detaljplan
bedöms därför inte strida mot översiktsplanens intentioner.
I kommunens fördjupade översiktsplan för E4 och OKB utpekas Årskogen som
ett utvecklingsområde för bostäder. Årskogen har goda förutsättningar för
pendling till Sundsvall. Den fördjupade översiktsplanen förväntas ställas ut för
granskning och äga laga kraft under 2016. Detaljplaneförslaget stämmer väl
överens med kommunens syn på möjligheter att utveckla Årskogen för bostäder.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Föreliggande planområde omfattas av detaljplan för Årskogen m.fl., laga kraft
1958-06-09. Befintlig plan anger att området ska användas för
”fritidsbebyggelse” och aktuell tomtplats anges som park eller plantering.
Laga kraft 2015-09-24
Detaljplan för del av Årskogen 1:11
Planbeskrivning
Dnr.2013.177
2015-09-24
4
Kommunala beslut
I samband med att fastighetsägaren 2011 sökte planbesked ställde sig
byggnadsnämnden positiv till upprättande av planen (BN 20111206).
Gällande detaljplan (byggnadsplan) för Årskogen 1:11 m.fl.(1957).
Laga kraft 2015-09-24
Detaljplan för del av Årskogen 1:11
Planbeskrivning
Dnr.2013.177
2015-09-24
5
Planprocessen
I detta fall bedömer plan- och byggenheten att detaljplanen inte är av ett större
allmänt intresse utan endast av betydelse för berörda fastighetsägare inom och i
gräns till planområdet. Upprättande av detaljplan föreslås därför ske med enkelt
planförfarande.
Behovsbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning - MKB
En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen (PBL) har gjorts av Nordanstigs
kommun. En särskild miljökonsekvensbeskrivning krävs för detaljplaner som
medger en användning av mark, vatten och byggnader eller andra anläggningar
som riskerar innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark, vatten och andra resurser, dvs. allmänna intressen enligt
3 och 4 kapitlet i Miljöbalken. Avgörande kan vara såväl planens karaktär som
områdets känslighet eller värden.
Kommunen anser att genomförandet av planen inte kan anses innebära sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34§ PBL. Att upprätta en särskild
miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändigt. Som stöd för
behovsbedömningen använder kommunen en checklista som ingår som bilaga till
planhandlingarna.
Riksintressen
Fritidshusområdet Everts omfattas delvis av riksintresse för framtida järnväg men
aktuellt planområde ligger precis utanför riksintresseområdet. Befintlig järnväg ligger
ca 400 meter väster om fastigheten Årskogen 1:11. Planförslaget bedöms därför inte
innebära någon påverkan på riksintresset. Kommunen arbetar med en fördjupad
översiktsplan där man förordar att den framtida järnvägen dras väster om befintlig
sträckning och E4.
Laga kraft 2015-09-24
Detaljplan för del av Årskogen 1:11
Planbeskrivning
Dnr.2013.177
2015-09-24
6
Riksintresseområde för framtida järnväg.
Kulturhistorisk lämning
Inom planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar.
Strandskydd
Planområdet ligger längre än 100 meter från Armsjöns strand och kommer därmed
inte att omfattas av strandskyddsreglerna. Diket strax söder om planområdet
omfattas inte av strandskydd.
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Beskrivning av området
Området ligger vid Armsjöns västra strand. Bebyggelsen uppfördes i huvudsak på
60-talet som fritidshus. Under tiden har utbyggnader och tillägg skett som ger en
ganska brokig helhetsbild. Idag används tre fastigheter i området för
permanentboende. Fastigheterna har enskilda VA-lösningar.
Laga kraft 2015-09-24
Detaljplan för del av Årskogen 1:11
Planbeskrivning
Dnr.2013.177
2015-09-24
7
Planområdet är flackt och utgörs av en del av den yta som sträcker sig mellan
tillfartsvägen till fritidsområdet och stranden. Marken är täckt med gräs och sly.
Bostäder (B)
Planförslaget innebär att en del av den mark som idag är planlagd för park tas i
anspråk för bostadsändamål. Största tillåtna byggnadsarea är totalt 200 m2.
Huvudbyggnadens högsta tillåtna nockhöjd är 6 meter och
komplementbyggnadens högsta tillåtna nockhöjd är 3,5 meter.
Komplementbyggnaders högsta tillåtna byggnadsarea är 60 m2. Huvudbyggnad
placeras minst 2 meter från fastighetsgräns och minst 6 meter från fastighetsgräns
mot gatan. Huvudbyggnad och komplementbyggnader ska vara fristående från
varandra.
Radon
Radonsäkert utförande rekommenderas för att uppnå nu gällande värde för
byggnader (200 Bq/m3) enligt Boverkets byggregler. Mätning i byggnad som
nyttjas stadigvarande bör ske efter inflyttning.
Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats finns ca 2 km från området, vid E4. Den trafikeras av buss
29 Hudiksvall-Sundsvall, med ca 8 turer per dag mån-fre. Årskogen har goda
förutsättningar för arbetspendling.
Teknisk försörjning
Trafik
Befintlig tillfartsväg till området används.
Dagvatten
Dagvatten omhändertas lokalt och infiltreras inom fastigheten.
Laga kraft 2015-09-24
Detaljplan för del av Årskogen 1:11
Planbeskrivning
Dnr.2013.177
2015-09-24
8
Värme
Uppvärmning av byggnader sker med enskilda lösningar.
Vatten och avlopp
VA-försörjning till ny fastighet sker genom enskild lösning. Enligt Norrhälsinge
miljökontor ska samma regler för denna tomt som för de andra avstyckade
tomterna i planområdet vad gäller avlopp. Miljökontoret rekommenderar sluten
tank och vaccumtoalett.
El
Eon Sverige AB har nätkoncession för området Sörfjärden och ansvarar därför för
områdets energiförsörjning.
Service
Tillgängligheten till kollektivtrafik finns vid E4 ca 2,4 km från området. Tillgång
till service finns i Gnarp ca 13 km bort.
Fastigheten Årskogen 1:11 är en tidigare avstyckad fastighet som täcker en stor del av
området Everts.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändras eller
upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte nyttjats. Efter
genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess rättigheter att gälla men
ändras eller upphävs planen utgår ingen ersättning för de rättigheter som går
förlorade.
Laga kraft 2015-09-24
Detaljplan för del av Årskogen 1:11
Planbeskrivning
Dnr.2013.177
2015-09-24
9
Planförfarande
Planen beräknas vinna laga kraft under tredje kvartalet 2015.
Servitut
Inga gällande servitut på berör planområdet.
Fastighetsrättsliga frågor och gemensamhetsanläggningar
I samband med bildandet av ny fastighet regleras samfällighetsandelar i befintlig
samfällighetsförening för väg.
Konsekvenser av planens genomförande
Planen innebär att idag obebyggd mark bebyggs med ett bostadshus. Detta
bedöms inte ha några större konsekvenser för omgivningen.
Sociala aspekter
Enligt den gällande planen ska del av fastigheten användas som parkmark. Den
möjligheten begränsas med den nya detaljplanen. En permanent bostad ökar dock
tryggheten i bostadsområdet. Personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga bedöms kunna använda planområdet.
Medverkande tjänstemän
Christina Englund, stadsarkitekt
Stina Andersson, planeringsarkitekt
Bergsjö, 2015-09-24
Laga kraft 2015-09-24
Detaljplan för del av Årskogen 1:11
Planbeskrivning
Dnr.2013.177