Skapa nya material och produkter

advertisement
Skapa nya material
och produkter
Kombinera biologi, kemi
och ingenjörsvetenskap!
Läs civilingenjörsprogrammet
i bioresursteknik på Umeå universitet
Läs Bioresursteknik!
Få arbete i en spännande bransch
samtidigt som du spelar en aktiv roll
i kampen mot klimathotet!
Efterfrågan på traditionella skogsprodukter minskar,
samtidigt som behovet av förnyelsebara råvaror ökar. Det
gäller därför att hitta nya användningsområden för gröna
råvaror. Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik är
anpassat efter skogindustrins och den kemiska industrins
framtida behov och branschen står inför stora förändringar.
För att klara omställningen krävs en ny typ av kompetens, en kombination av biologi, grön kemi och ingenjörskonst. Under denna utbildning lär du dig metoder för att
utveckla biobaserade produkter och kemikalier baserade
på förnybar råvara. Dina kunskaper blir viktiga för att
minska oljeberoendet i världen och därmed också i kampen för en bättre global miljö.
Direkt efter dina studier är du redo att kasta dig in i
hetluften – och göra viktiga insatser i omställningen till ett
hållbart samhälle. Du kommer att bli attraktiv på arbetsmarknaden hos allt från skogsbolag och kemiska industrier till nya innovativa företag, myndigheter och stora
multinationella koncerner.
Välkommen med din ansökan!
Förädla grön råvara
och rädda miljön
Med tydlig blick på framtiden utbildar det
nya civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik
i att förädla skogens gröna guld – till alltifrån
nya material och förnybara bränslen till moderna
kemikalier som inte bygger på olja som råvara.
– Våra ingenjörsstudenter kommer att kunna vara med och
bygga framtiden – bortom oljeberoendet, säger kemisten Tomas
Hedlund, programansvarig. Det handlar om så mycket mer än
att utveckla nya bränslen. Man tänker kanske inte på det, men
många kemikalier vi använder i dag baseras på olja och de måste
framöver produceras med hjälp av andra, förnybara råvarukällor
i stället.
De tre första åren är gemensamma för alla studenter och innehåller en blandning av kurser i teknik- och ingenjörsvetenskap,
naturvetenskap och matematik. Undervisningen sker i nära kontakt med näringslivet, bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsbaserade projekt.
Utbildningen anknyter också till flera större forskningssatsningar och starka forskningsmiljöer vid Umeå universitet och
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, bland annat med inriktning
mot skogsbioteknik och konstgjord fotosyntes. År 4 och 5 väljer
du inriktning/profil, antingen mot Grön kemi eller mot Växt- och
skogsbioteknik.
”Intresset för att nyttja råvara
från skogen till nya typer av
gröna material och kemikalier
kommer att kräva en ny typ
av ingenjörskunnande.”
Göran Bengtsson, vice vd och
forskningschef, Stora Enso
En grön tråd genom
hela utbildningen
– Det unika i det nya civilingenjörsprogrammet i
bioresursteknik är kombinationen mellan biologi, kemi
och ingenjörsvetenskap. Våra studenter kommer att känna
att de utbildas för skogsindustrins behov, industrierna är
involverade i utbildningen redan från dag ett.
En grön tråd går genom hela bioresursteknikprogrammet. Skogen är i fokus,
studenterna får en grundläggande förståelse för hur träd tillväxer, utvecklas och
bildar ved. Inte minst får de kunskap om
hur modern biologi och bioteknik kan
användas för att få fram snabbväxande
träd eller träd med särskilda egenskaper,
beroende på vad man sedan vill använda
råvaran till.
Det handlar inte bara om nya typer
av bränslen, utan så mycket mer?
– Precis, bränslen som etanol är en
aspekt, men det finns många andra kemikalier och nya material man vill få fram
med skogen som råvara. Då måste man
ha detaljerad kunskap om hur råvaran
är uppbyggd och dess egenskaper, men
också hur den kan förädlas mot nya
användningsområden.
Vad är gröna råvaror mer än skog?
– Det kan vara energigräs eller restprodukter från jordbruket, men också
grödor som odlas för specifika användningsändamål. Vi ser allt fler exempel på grödor som förädlas för andra
användningsområden än de haft förut,
till exempel potatis som odlas för att
användas vid papperstillverkning i stället
för att ätas.
Ove Nilsson, professor i
skoglig genetik och växt­
fysiologi vid SLU och Umeå
Plant Science Centre,
ansvarig för ett av bio­
resurs­­teknik­progr­ammets
profilområden, växt- och
skogsbioteknik.
Var kommer de som går den nya
utbildningen att verka i framtiden?
– Framför allt inom all slags verksamhet
som har med utveckling av skogsråvara
att göra. Hela den svenska skogsindustrin
är i dag väldigt mån om att hitta nya
användningsområden för skogsråvara
och att öka förädlingsgraden och värdet
på de produkter man tar ut från skogen.
Sedan tillkommer energibolag, kemikalieindustri och många andra slags företag
med intresse för gröna råvaror.
Vilka studenter hoppas du ska hitta
till det nya programmet?
– Jag tror att utbildningen passar alla
som är intresserade av hur vi ska få en
hållbar produktion och utnyttjande av
bioresurser i framtiden. Personer som
ser det som en möjlighet att utveckla en
helt ny typ av industrigren, som förmodligen kommer att bli väldigt viktig när vi
vill gå från att utnyttja fossila och andra
icke-förnyelsebara råvaror till att mer
och mer bygga vårt samhälle på produktion och nyttjande av förnybara råvaror.
Ser man det som en spännande utmaning och har ett intresse för biologi och
livets kemi, då är den här utbildningen
rätt väg.
Kurser inom
programmet
Examensarbete, 10%
Biologi, biokemi, genetik,
ekofysiologi, bioteknik, 18%
Fria kurser, 10%
Organisk kemi,
processkemi,
kemiteknik, 17%
Profilkurser, 20%
Datavetenskap, 3%
Fysik, 5%
Projektledning, 3%
Utbildningen i bioresursteknik fokuserar på
kemi, biologi och profilkurser inom antingen
grön kemi eller växt- och skogsbioteknik.
Matematik och
matematisk statistik, 14%
År 1-3
Utbildningen inleds med Introduktionskurs i Bioresursteknik som ger
inspiration och kontakt med näringslivet, samtidigt som behovet av kompetens och nyutveckling inom området
bioresursteknik tydliggörs. Både denna
och flera följande kurser fokuserar
på teknik för hållbar utveckling. Ett
genomgående inslag i hela utbildningen
är gästföreläsare från näringslivet och
kontakter med framtida arbetsmiljöer,
till exempel studiebesök, projektarbeten
och examensarbete.
Andra året inleds med Råvaruresurser
och livscykelanalys, där du lär dig mer
om gröna råvaror från skogsbruk, jordbruk och akvatiska miljöer. Livscykelanalys ger en helhetsbild av en produkts
miljöpåverkan på vägen från råvara till
produkt och vidare till återvinning eller
avfallshantering.
Kurser i matematik, datavetenskap och matematisk statistik läses
tillsammans med studenter från andra
civilingenjörsutbildningar. Du läser
bland annat programmeringsteknik,
linjär algebra och envariabelanalys och
får göra fallstudier som anknyter till
bioresursteknik.
Grundläggande kemi lär dig mer
om molekylernas fascinerande värld.
Aspekter som kemisk bindning, syrabasjämvikter, organisk och oorganisk
kemi tas upp. I Grundläggande biologi
inhämtar du kunskap om cellens biologi
och struktur och lär dig mer om levande
organismer och om ekologi.
forts. År 1-3
Senare läser du Kemometri och lär dig
använda multivariat statistik som ett
verktyg för att analysera och optimera
kemiska processer eller lägga upp försök
och utföra analyser inom andra områden.
Växtproduktionssystem lär dig mer om
skogliga produktionssystem och ekologiska aspekter på växtodling. Under Naturproduktkemi och vedkemi stiftar du
bekantskap med den fantastiska rikedom
av substanser som kan utvinnas ur växtriket – från mindre molekyler till enorma
polymerer, till exempel cellulosa och
lignin som är komponenter i ved. Kursen
handlar också om molekyler som framkallar respons från celler och organismer
och strukturella polymerer som till
exempel används för framställning av allt
från dagliga basvaror till högteknologiska
produkter i rymd- och fordonsindustrin.
Du får lära dig kemisk-analytiska metoder
för att studera substanser från växter
eller industriella processer där växtråvara
omvandlas till olika slags produkter.
Tidigt får du genom kursen Projektledning lära dig mer om arbete i
projektform. Förutom i arbetslivet får du
nytta av detta i senare projektkurser.
Under Bioresursteknik 1–4 får du mer
kunskap om kärnan i bioresurstekniken,
olika kemitekniska metoder för att förädla råvaror till produkter och biotekniska
metoder för att förädla och föröka växter
Visste du att…
…av skogsråvara kan man till exempel göra:
Pennor
Viskostyg
Starkare betong
Spolarvätska,
Etanol
som utgör förnybara råvaror samt mikroorganismer som används som biologiska
katalysatorer i industriella processer.
I Bioresursteknik 1 läser du om kemiteknikens grunder som bland annat
omfattar kemisk termodynamik, kinetik
och apparatteknik.
I Bioresursteknik 2 läser du om bio­
teknikens grunder och lär dig mer om enzymer, genteknik och metabola processer.
Bioresursteknik 3 handlar om grön
processkemi, till exempel kemiska katalysatorer och termokemiska processer som
förbränning och förgasning.
Energi och energiomvandlingar och
Mätteknik behandlar viktiga aspekter
för att förstå råvarors och produkters
energiinnehåll, energifrågor som berör
industriella processer, till exempel värmeöverföring och hur solenergi kan tas
tillvara genom konstgjord fotosyntes.
Bioresursteknik 4 omfattar växtbioteknik och tillämpningar som anknyter till
förädling och produktion av växtråvara.
Batterier
Lim
Kosmetika
Magnetiskt
papper
Plastfolie, Plastburkar
Förpackningschips
Livsmedelsförpackningar
Skruvkorkar till mjölk- och
juiceförpackningar
År 4-5
Profilkurser inom
Växt- och skogsbioteknik
Denna profil bygger vidare på de kunskaper som inhämtades i Bioresursteknik 4.
I kursen Avancerad växtbioteknik får
du fördjupade insikter i förökning och
förädling av växter. Skogsbioteknik, där
avancerade molekylära metoder tillämpas på träd, är en speciellt viktig del av
detta. Umeå är ett av få ställen i världen
som kan erbjuda avancerad utbildning
inom skogsbioteknik, ett område som
blir allt viktigare inom modernt skogsbruk.
Vidare läser du mer om växtråvara,
framförallt råvara från skogsbruket.
Kursen Biomassaproduktion och skogliga produktionssystem handlar om
produktion av växtråvara, återigen med
tyngdpunkten förlagd till skogsbruket,
samt om ekologiska och miljömässiga
aspekter på detta område.
I en kurs om Molekylär växtförädling lär du dig mer om avancerade
moderna metoder för att föröka växter
och i synnerhet skogsträd. Liksom i
profilinriktningen Grön kemi läser du
kurser som behandlar Avancerad kemisk analys och Industriell bioteknik.
Profilkurser
inom Grön kemi
I profilen Grön kemi läser du Grön
processkemi 2, där du bland annat lär
dig om avancerade kemiska katalysatorer
och processer för miljövänlig och effektiv
produktion av specialkemikalier och så
kallade plattformskemikalier, kemikalier som fungerar som mellansteg och i
senare skede omvandlas till exempelvis
biobaserad plast.
Under Industriell bioteknik lär du dig
hur biokatalysatorer, enzymer och mikroorganismer kan användas i industriella
processer eller andra tekniska sammanhang. Du studerar Förgasning och
pyrolys, termokemiska processer som
kan användas för att omvandla förnybara råvaror till syntesgas, en blandning
av kolmonoxid och vätgas. Vid pyrolys
upphettas råvaran utan närvaro av syre
och man får fram gasblandningar, pyrolysoljor och fraktioner som kan användas
i andra kemiska processer eller som
energibärare.
Fotokemiska processer och artificiell
fotosyntes behandlar områden där
naturen inspirerat till utveckling av nya
material för utnyttjande av energin från
solljuset.
Du läser också Avancerad organisk
kemi och polymerkemi, vilket omfattar kemisk reaktionslära och är viktig för
att förstå och vidareutveckla industriella
processer. Kursen behandlar också
hur mindre molekyler kan slås ihop till
polymerer som bland annat används i
plaster.
Avancerad kemisk analys handlar
om moderna analytiska metoder för
att studera molekyler eller material.
Kursen Apparat- och processkemi lär
ut tekniker där kemiska och biokemiska
reaktioner används i industriella sammanhang, till exempel i olika typer av
reaktorer. Kursen i Reglerteknik lär dig
hur kemisk-industriella processer styrs.
År 4-5
Gemensamma
kurser
Under vårterminen år 4 väljer du utlandsstudier eller fria kurser. Både
Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har goda kontakter
med många andra universitet i bland
annat Finland, Kanada, Singapore och
Storbritannien. Vi vill att du får möjlighet att ge din utbildning en internationell profil med god anknytning till
området bioresursteknik.
Du kan också komplettera utbildningen med kurser i till exempel
företagsekonomi, entreprenörskap, livscykelanalys, miljö- och
utsläppsfrågor eller språk.
Under vårterminen år 5 gör du ett
Examensarbete i bioresursteknik.
Det ger ytterligare möjlighet att ge din
utbildning den speciella inriktning du
vill ha, bland annat med tanke på en
framtida verksamhet inom industrin,
till exempel bioraffinaderier, massaoch pappersindustrier och kemisk industri, skogsbolag, organisationer och
myndigheter, nya innovativa företag
eller forskningsverksamhet.
Vill du veta mer?
Kontaktperson
Tomas Hedlund, programansvarig,
kemiska institutionen, Umeå universitet
090–786 52 60
[email protected]
Läs mer på vår hemsida:
www.teknat.umu.se
Download