Bioresurs- teknik - Umeå universitet

advertisement
Civilingenjörsprogrammet
i
Bioresursteknik
V
ill du arbeta i en spännande bransch samtidigt som
du spelar en aktiv roll i kampen mot klimathotet?
Då är Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik
något för dig.
Programmet är anpassat efter skogindustrins och den kemiska
industrins framtida behov. Branschen står inför stora förändringar. Efterfrågan på traditionella skogsprodukter minskar,
samtidigt som behovet av förnyelsebara råvaror ökar. Det gäller
därför att hitta nya användningsområden för gröna råvaror:
träd, energigräs och jordbruksgrödor.
För att klara det krävs en ny typ av kompetens, en kombination
av biologi, grön kemi och ingenjörskonst. Under utbildningen
lär du dig metoder för att utveckla biobaserade produkter och
kemikalier baserade på förnybar råvara. Dina kunskaper blir
viktiga för att minska oljeberoendet i världen och därmed också
i kampen för en bättre global miljö.
Direkt efter dina studier är du redo att kasta dig in i hetluften –
och göra viktiga insatser i omställningen till ett hållbart samhälle. Du kommer att bli attraktiv på arbetsmarknaden hos allt från
skogsbolag och kemiska industrier till nya innovativa företag,
myndigheter och stora multinationella koncerner.
Välkommen med din ansökan!
Förädla grön råvara
– och rädda miljön!
M
ed tydlig blick på framtiden utbildar det nya civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik i att förädla skogens gröna guld – till
alltifrån nya material och förnybara bränslen till moderna kemikalier som inte bygger på olja som råvara.
– Våra ingenjörsstudenter kommer att kunna vara med och bygga framtiden –
bortom oljeberoendet, säger kemisten Tomas Hedlund, programansvarig. Det
handlar om så mycket mer än att utveckla nya bränslen. Man tänker kanske inte
på det, men många kemikalier vi använder i dag baseras på olja och de måste
framöver produceras med hjälp av andra, förnybara råvarukällor i stället.
De tre första åren är gemensamma för alla studenter och innehåller en blandning av kurser i teknik- och ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och matematik.
Undervisningen sker i nära kontakt med näringslivet, bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsbaserade projekt.
Utbildningen anknyter också till flera större forskningssatsningar och starka
forskningsmiljöer vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU,
bland annat med inriktning mot skogsbioteknik och konstgjord fotosyntes. År
4 och 5 väljer du inriktning/profil, antingen mot Grön kemi eller mot Växt- och
skogsbioteknik.
Foto: Holmen
”Marknaden för vissa av skogsindustrins traditionella produkter minskar i västvärlden. Samtidigt ökar
intresset för att utnyttja råvara från skogen exempelvis till nya typer av gröna material och kemikalier
som baseras på förnybara råvaror. Det kräver en ny
slags ingenjörskunnande.”
Göran Bengtsson,
vice vd och forskningschef, Stora Enso
”I en framtida ”grön” och uthållig ekonomi finns det
en stor utmaning och möjlighet att hitta nya användningsområden för svenska skogsråvaran. Det vi
behöver inom industrin är framförallt projektledare
med goda tekniska kunskaper som förutom teknik
och process även kan arbeta med innovationer och
affärsutveckling. Att utbildningen i bioresursteknik
är bred är därför viktigt.”
Klas Simes, manager Biorefinery,
Holmen Energi AB
Utbildningen i bioresursteknik fokuserar på kemi, biologi och profilkurser inom antingen
grön kemi eller växt- och skogsbioteknik.
Kurser inom programmet:
År 1–3:
Utbildningen inleds med en Introduktionskurs i Bioresursteknik som ger
inspiration och kontakt med näringslivet, samtidigt som behovet av kompetens
och nyutveckling inom området bioresursteknik tydliggörs. Introduktionskursen
innehåller liksom flera påföljande kurser moment om teknik för hållbar utveckling. Ett genomgående inslag i utbildningen är gästföreläsare från näringslivet
och andra möjligheter till kontakter med presumtiva framtida arbetsmiljöer, till
exempel studiebesök, projektarbeten och examensarbete.
Kurserna i matematik, datavetenskap och matematisk statistik läses tillsammans
med studenter från andra civilingenjörsutbildningar. Kurserna ger en stabil
grund för en framtida verksamhet som civilingenjör. De omfattar Programmeringsteknik med Python och Matlab, Envariabelanalys 1 och 2, Linjär
algebra, Differentialekvationer och Statistik för teknologer. I kurserna ingår
möjlighet att göra fallstudier som direkt anknyter till bioresursteknik.
Andra året inleds med Råvaruresurser och livscykelanalys, där du lär dig mer
om gröna råvaror från skogsbruk, jordbruk och akvatiska miljöer. Fokus ligger på
hållbar produktion av växter och de växtdelar som inte utnyttjas för produktion
av livsmedel. Livscykelanalys ger en helhetsbild av en produkts miljöpåverkan på
vägen från råvara till produkt och vidare till återvinning eller avfallshantering.
Under kursen Grundläggande kemi lär du dig mer om molekylernas fascinerande värld. Aspekter som kemisk bindning, syra-basjämvikter, organisk och
oorganisk kemi samt biologisk kemi tas upp. I Grundläggande biologi inhämtar
du kunskap om cellens biologi och struktur och lär dig mer om levande organismer och om ekologi.
Senare i utbildningen läser du Kemometri och lär dig använda multivariat statistik som ett verktyg för att studera och optimera kemiska processer eller lägga
upp försök och utföra analyser inom andra områden.
I kursen Växtproduktionssystem lär du dig mer om skogliga produktionssystem och det ingår även ekologiska aspekter på växtodling. Under kursen Naturproduktkemi och vedkemi stiftar du bekantskap med den fantastiska rikedom
av substanser som kan utvinnas ur växtriket – från mindre molekyler till de
enorma polymerer, till exempel cellulosa och lignin, som ingår som komponenter i ved.
Kursen handlar också om bioaktiva substanser, molekyler som framkallar
respons från celler och organismer, och strukturella polymerer som till exempel används för framställning av allt från dagliga basvaror till högteknologiska
produkter i rymd- och fordonsindustrin. Du får också lära dig kemisk-analytiska
metoder för att studera lågmolekylära och högmolekylära substanser från växter
eller från industriella processer där växtråvara omvandlas till olika slags produkter.
Tidigt i utbildningen får du genom kursen Projektledning lära dig mer om
arbete i projektform. Förutom i arbetslivet får du nytta av detta i senare projektkurser, dels Projektkurs i bioresursteknik: kemiteknik, dels Projektkurs i
bioresursteknik: bioteknik. Projektkurserna med inriktning mot kemiteknik
och bioteknik anknyter till tekniker som används i näringslivet.
Under kurserna Bioresursteknik 1–4 lär du dig själva kärnan i bioresurstekniken; olika kemitekniska metoder för att förädla råvaror till produkter, biotekniska metoder för att förädla och föröka växter som utgör förnybara råvaror
eller mikroorganismer som används som biologiska katalysatorer i industriella
processer.
De tre första åren på utbildningen innehåller basala ingenjörsämnen och grunder inom bioresurstekniken. År 4–5 erbjuder fördjupning inom grön kemi eller växt- och skogsbioteknik.
I Bioresursteknik 1 läser du om Kemiteknikens grunder som bland annat
omfattar kemisk termodynamik, kinetik och apparatteknik. I Bioresursteknik 2
läser du om Bioteknikens grunder och lär dig mer om enzymer, genteknik och
metabola processer.
Bioresursteknik 3 handlar om Grön processkemi som bland annat innefattar
kemiska katalysatorer, samt grundläggande kunskap om termokemiska processer som förbränning och förgasning.
Under Bioresursteknik 4 läser du om Växtbioteknik och tillämpningar som
anknyter till förädling och produktion av växtråvara.
Under fysikkurserna Energi och energiomvandlingar och Mätteknik lär du
dig viktiga aspekter för förståelsen av råvarors och produkters energiinnehåll,
energifrågor som berör industriella processer, till exempel värmeöverföring,
samt hur solenergi kan tas tillvara genom konstgjord fotosyntes. Vidare läser du
om fysikaliska mätmetider som används inom industriell processteknik.
År 4–5:
Profilkurser inom inriktningen Växt- och skogsbioteknik:
Inom denna profil bygger man vidare på de kunskaper som inhämtades i Bioresursteknik 4. I kursen Avancerad växtbioteknik får du fördjupade insikter i
förökning och förädling av växter. Skogsbioteknik, där avancerade molekylära
metoder tillämpas på träd, är en speciellt viktig del av detta. Umeå är ett av få
ställen i världen som kan erbjuda avancerad utbildning inom skogsbioteknik, ett
område som blir allt viktigare inom modernt skogsbruk.
Vidare läser du mer om växtråvara, framförallt råvara från skogsbruket. Kursen
Biomassaproduktion och skogliga produktionssystem handlar om produktion av växtråvara, återigen med tyngdpunkten förlagd till skogsbruket, samt om
ekologiska och miljömässiga aspekter på detta område.
I en kurs om Molekylär växtförädling lär du dig mer om avancerade moderna
metoder för att föröka växter och i synnerhet skogsträd. Liksom i profilinriktningen Grön kemi läser du kurser som behandlar Avancerad kemisk analys
och Industriell bioteknik.
Profilkurser inom inriktningen Grön kemi:
I profilen Grön kemi läser du Grön processkemi 2, där du bland annat får lära
dig om avancerade kemiska katalysatorer och processer som används för miljövänlig och effektiv produktion av specialkemikalier och plattformskemikalier, dvs
kemikalier som fungerar som mellansteg och i ett senare skede kan omvandlas
till andra användbara produkter, till exempel biobaserad plast.
Under Industriell bioteknik lär du dig hur biokatalysatorer, enzymer och
mikroorganismer kan användas i industriella processer eller andra tekniska sammanhang. Vidare studerar du Förgasning och pyrolys, termokemiska processer
som kan användas för att omvandla förnybara råvaror till syntesgas, en blandning av kolmonoxid och vätgas som är mycket viktig inom kemisk industri vid
framställning av en mängd olika produkter. Vid pyrolys upphettas råvaran utan
närvaro av syre och man får då fram gasblandningar, pyrolysoljor och fraktioner
som kan användas i andra kemiska processer eller som energibärare.
Kursen Fotokemiska processer och artificiell fotosyntes handlar om områden
där naturen inspirerat till utveckling av nya material för utnyttjande av energin
från solljuset. Här får du lära dig mer om de biologiska, fysikaliska och kemiska
aspekter som ligger bakom processer och material och hur dessa kan utnyttjas
för olika tillämpningar.
Du läser också Avancerad organisk kemi och polymerkemi, vilket omfattar
kemisk reaktionslära och är viktigt för att förstå och vidareutveckla industriella
processer. Kursen behandlar också hur mindre molekyler som fungerar som
byggstenar kan slås ihop till polymerer som bland annat används i plaster.
I Avancerad kemisk analys lär man sig mer om moderna analytiska metoder
som används för att studera molekyler eller material.
Kursen Apparat- och processkemi lär ut tekniker där kemiska och biokemiska
reaktioner används i industriella sammanhang, till exempel i olika typer av reaktorer.
Under kursen i Reglerteknik lär du dig om hur kemisk-industriella processer
styrs.
Gemensamma kurser år 4–5 (båda inriktningarna):
Under vårterminen på utbildningens fjärde år ges du möjlighet att välja utlandsstudier eller fria kurser. Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet,
SLU, har goda kontakter med många andra universitet, bland annat i Finland, Kanada, Singapore och Storbritannien. Vi vill att du får möjlighet att ge din utbildning en internationell profil med god anknytning till området bioresursteknik.
Du kan också välja att komplettera din utbildning med fria kurser, till exempel
med inriktning mot ekonomi och företagsekonomi, entreprenörskap, livscykelanalys, miljö- och utsläppsfrågor, samt språk.
Under vårterminen år 5 gör du ett Examensarbete i bioresursteknik. Det ger
ytterligare en möjlighet att ge utbildningen den speciella inriktning du vill ha,
bland annat med tanke på en framtida verksamhet inom industrin, till exempel
bioraffinaderier, massa- och pappersindustrier och kemisk industri, skogsbolag,
organisationer och myndigheter, nya innovativa företag eller forskningsverksamhet.
Foto: Holmen
En grön tråd genom
– Det unika i det nya civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik
är kombinationen mellan biologi,
kemi och ingenjörsvetenskap. Det
är inriktat på hur vi i framtiden ska
producera och utnyttja biologisk
råvara, framförallt från skogen.
Våra studenter kommer att känna
att de utbildas för skogsindustrins
behov, industrierna är involverade
i utbildningen redan från dag ett.
Det säger Ove Nilsson, professor i
skoglig genetik och växtfysiologi vid
SLU och Umeå Plant Science Centre.
Han är ansvarig för ett av bioresursteknikprogrammets profilområden,
växt- och skogsbioteknik.
En grön tråd går genom hela bioresursteknikprogrammet. Skogen är i
fokus, studenterna får en grundläggande förståelse för hur träd tillväxer,
utvecklas och bildar ved.
Inte minst får de kunskap om hur
modern biologi och bioteknik kan användas för att få fram snabbväxande
träd eller träd med särskilda egenskaper, beroende på hur man sedan vill
använda råvaran till.
Förstå hur råvaran är uppbyggd
– Tanken är att studenterna ska
förstå produktionen och utnyttjandet av den gröna råvaran, inte bara
för traditionella nyttjandeområden
som massa och papper, utan för en
rad helt nya applikationer, säger Ove
Nilsson.
Det handlar inte bara om nya typer
av bränslen, utan så mycket mer?
– Precis, bränslen som etanol är en
aspekt, men det finns många andra
kemikalier och nya material man vill
få fram med skogen som råvara. Då
måste man ha detaljerad av kunskap
om hur råvaran är uppbyggd och dess
egenskaper, men också hur den kan
förädlas mot nya användningsområden.
Vad är gröna råvaror mer än skog?
– Det kan vara energigräs eller
restprodukter från jordbruket, men
också grödor som odlas för specifika
användningsändamål. Vi ser allt fler
exempel på grödor som förädlas för
andra användningsområden än de
haft förut, till exempel potatis som
odlas för att användas vid papperstillverkning i stället för att ätas.
Var kommer de som går den nya
utbildningen att verka i framtiden?
– Framför allt inom all slags verksamhet som har med utveckling
av skogsråvara att göra. Hela den
svenska skogsindustrin är i dag
väldigt mån om att hitta nya användningsområden för skogsråvara och att
öka förädlingsgraden och värdet på
de produkter man tar ut från skogen. Sedan tillkommer energibolag,
kemikalieindustri och många andra
slags företag med intresse för gröna
råvaror.
Har skogsbolagen i dag den kompetens de behöver för detta – eller får de
vänta fem år på de första civilingenjörerna i bioresursteknik?
– I viss mån är det så att de får vänta,
det finns ingen utbildning i dag som
hela utbildningen
av förnybara råvaror. Ser man det som
en spännande utmaning och har ett
intresse för biologi och livets kemi, då
är den här utbildningen rätt väg.
Grön kemi i fokus
har den här profilen. Det är inte bara
en utan flera personer som behövs om
de ska få motsvarande kompetens i
dag.
Vilka studenter hoppas du ska hitta
till det nya programmet?
– Jag tror att utbildningen passar alla
som är intresserade av hur vi ska få en
hållbar produktion och utnyttjande av
bioresurser i framtiden. Personer som
ser det som en möjlighet att utveckla
en helt ny typ av industrigren, som
förmodligen kommer att bli väldigt
viktig när vi vill gå från att utnyttja
fossila och andra icke-förnyelsebara
råvaror till att mer och mer bygga vårt
samhälle på produktion och nyttjande
Ingenjörer i bioresursteknik får en
annan roll än till exempel jägmästare
som är mer inriktade på skogsskötsel
och traditionell skogsproduktion, säger
Ove Nilsson. De får också helt andra
specialistkunskaper än dagens ingenjörer i massa- och pappersfabriker.
Umeå universitet har sedan tidigare
ett civilingenjörsprogram i bioteknik.
För många låter det kanske som ungefär samma sak som bioresursteknik.
Vad är skillnaden?
– Bioteknikprogrammet fokuserar
på ”vit kemi” och läkemedelsområdet,
även om det också har ett växtbioteknikspår. Bioresursteknik däremot
är helt inriktat på ”grön kemi” och de
gröna råvarorna, framförallt skogen.
Programmet har en tydligare kombination mellan kemi och biologi och
innehåller mer kemi och växtbiologi i
grunden än bioteknikprogrammet.
– Utbildningen bygger på Umeås
styrka på skogssida, samarbetet mellan
SLU och Umeå universitet. Skogsindustrierna är involverade från start,
bioresursteknikprogrammet blir något
av skogsindustriernas ”egna” utbildning på det sättet.
Vill du veta mer?
Kontaktperson:
Tomas Hedlund, programansvarig,
kemiska institutionen, Umeå universitet
090–786 52 60
[email protected]
Läs mer på vår hemsida:
www.teknat.umu.se
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards