Läkares jour ger mycket vård billigt

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 18 januari 2017
Läkares jour ger mycket vård billigt
Läkares arbete under jour och beredskap ger mycket och avancerad vård för pengarna – dygnet runt.
Det visar kartläggningen Läkares arbetstider som presenteras i dag. Jour och beredskap gör att
specialister, även inom smala subspecialiteter, snabbt kan kallas in när patienter behöver det.
På Läkarförbundets uppdrag har konsultföretaget PwC undersökt om läkares arbetstider stödjer kraven
på en kostnadseffektiv och patientsäker hälso- och sjukvård. Resultatet är entydigt. Jouravtalet är en
billig och flexibel lösning för arbetsgivare så att de kan anpassa sin bemanning utifrån patienternas
behov, dygnet runt. Jouravtalet ger helt enkelt mycket och avancerad vård för pengarna. Det gäller på
både stora och små kliniker.
PwC:s studie visar att läkare som grupp arbetar mer än normalarbetstiden på 40-timmar i veckan, även
efter uttag av kompensationsledighet (41,1 timmar). För arbetsgivaren är systemet därmed ekonomiskt
gynnsamt med stora möjligheter till en flexibel användning av tillgängliga personalresurser.
– Kartläggningen visar att om arbetsgivaren vill utöka verksamheten genom att sänka läkares
veckoarbetstid och förlägga denna mer utspritt över dygnet skulle fler läkare behöva anställas. De
arbetar ju redan mer än normal arbetstidvecka. Ett alternativt arbetstidssystem skulle leda till
arbetstidsförkortning med cirka 10 procent. Dagens system ger alltså fler arbetade timmar än vad olika
skiftarbeten skulle innebära, säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.
Ett treskiftssystem med ordinarie arbetstid kontinuerligt under kvällar, nätter och helger skulle innebära
att en heltidsanställning på 40 timmar i veckan skulle behöva minskas till 36 timmar och 20 minuter. Det
leder till ökat uttag av kvalificerad övertid och/eller behov av nyanställningar, i synnerhet på
jourintensiva kliniker. Kostnaderna skulle öka dramatiskt. Mindre akutsjukhus runt om i landet skulle
också få stora bemanningsproblem om jour och beredskap försvann.
Likaså visar kartläggningen att arbetsgivarna förlägger uttag av jourkompensation anpassat efter
verksamheternas behov. Systemet fungerar som ett ”dragspel” när det gäller under- och
överbemanning. Genom att arbetsgivaren kan styra uttaget av kompensationen av tid eller ersättning
går det lättare att hantera tillfälliga dalar och toppar i bemanningen.
– Läkarförbundet strävar efter att få ut maximalt med sjukvård av offentliga medel. PwC:s detaljerade
kartläggning visar att systemet med jour och beredskap är effektivt och hushållar väl med de begränsade
resurser som står till buds, säger Heidi Stensmyren.
Ladda ner Läkares arbetstider på www.slf.se
Kontaktperson:
Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, [email protected]
070-590 70 33