Handling 2003 nr 55
Interpellation av Inger Bergsten (m) till kommunstyrelsens ordförande angående
valfrihet till barnomsorg utanför Göteborgs kommun samt svar den 5 juni 2003
Göteborg den 20 mars 2003
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Många småbarnsföräldrar som har svårt att få arbete inom kommunen eller i närheten av sitt boende
tvingas pendla långa sträckor till andra kommuner till arbeten som där erbjuds. Göteborgs kommun
anser det angeläget att människor kan försörja sig själva bl a skall socialbidragskostnaden sänkas med
400 miljoner kronor t.o.m. 2004. I flera stadsdelar i Göteborg finns barnomsorgskö och föräldrar
hänvisas då plats utanför sin stadsdel och ibland på ett obekvämt långt avstånd från bostaden och i
motsatt riktning till pendlingsorten. Många småbarnsföräldrar kan ibland lösa barnomsorgen genom
en plats i den kommun där arbetsplatsen ligger men beviljas då ingen "barnomsorgspeng" från
Göteborgs kommun.
Genom utbyggnaden av maxtaxan har barns vistelse på daghem ökat. Att få ha sitt barn i närheten
under dagtid kännas tryggt för många föräldrar samt att resa tillsammans ger mindre stress på
mornarna och blir ett sätt att få vara tillsammans längre tid under arbetsveckan.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande:
1.
Vad görs för att öka föräldrars valfrihet till att kunna välja barnomsorg utanför den egna
kommunen?
Inger Bergsten (m)
Interpellationssvar:
Inger Bergsten har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande som han har valt att
vidarebefordra till mig som ansvarigt kommunalråd för förskolan.
Inger Bergsten frågar i sin interpellation vad som görs för att öka föräldrars valfrihet till att kunna
välja barnomsorg utanför Göteborgs kommun.
Göteborgs kommun sätter inga käppar i hjulet för den som vill välja en förskoleplats i en annan
kommun om en plats inte kan ges inom kommunen. Om vi kan erbjuda en plats inom Göteborgs
kommun säger vi i normala fall nej till att finansiera en plats i en annan kommun, det finns
ekonomiska skäl till det då de blir en högre kostnad för Göteborg. Vi väljer hellre att lägga de
pengarna på att bygga ut vår egen förskoleverksamhet, det är en fråga om prioriteringar.
Det kan hända att den ”mottagande” kommunen nekar en plats men det ligger utanför vårt
ansvarsområde. Det är alltså inte så som det står i interpellationen att föräldern automatiskt aldrig
beviljas finansiering för förskoleplatsen utanför Göteborgs kommun.
Frank Andersson
Kommunalråd (s)