Handling 2003 nr 168

advertisement
Handling 2003 nr 168
Interpellation av Ture Jakobsson (kd) till kommunstyrelsens ordförande om svårigheten
för nya svenskar att få jobb inom Göteborgs Stad samt svar den 26 februari 2004
Göteborg den 4 november 2003
Bristen på vårdpersonal en myt eller en pengafråga?
Under ett antal år har den akuta bristen på personal inom vården, i synnerhet äldreomsorgen,
diskuterats. Diverse olika orsaker till denna konstanta brist på personal har förts fram, men för det
mesta slutar det i ett konstaterande att ”det saknas pengar”.
I majoritetens budget för 2003 står följande under rubriken Välfärd med mångfald:”Vi tror att
servicen till göteborgarna blir bättre om vi främjar mångfald och integration i kommunens egen
organisation. Därför vill vi verka för en ökad mångfald bland de anställda. Vi tror också att det blir
mer kreativt och effektivare om personalsammansättningen inom kommunen bygger på att de
anställda har olika bakgrund och erfarenheter. Att öka antalet anställda med exempelvis annan etnisk
bakgrund än den svenska är ett ansvar som vilar på alla nämnder och bolag. Anmärkningsvärt få
nämnder och bolag kommenterar integrationsaspekterna i sina årsrapporter. Här måste
verksamheterna bli bättre.
Självklart vilar ett ansvar på kommunen att se till att diskriminering inte förekommer inom den egna
verksamheten. Ingen är immun mot att diskriminera eller bli diskriminerad. Merparten av all negativ
särbehandling som sker i Sverige idag är resultat av bristfälliga personalrutiner, dåligt ledarskap
eller slentrian. Det bästa sättet att undvika diskriminering är att bedöma personer efter individuella
förutsättningar och inte efter grupptillhörighet.
För att kunna eliminera risken att bli diskriminerad behövs väl utarbetade rutiner vid exempelvis
anställning och bostadsuthyrning. Rutiner som gör att ingen blir bortsållad p.g.a. namn, kön eller
funktionshinder m.m. Det behövs också utbildning i verksamheterna om vad diskriminering är och vad
man kan göra åt den.”
Citatet ovan kan ge ett mycket ambitiöst och framåtsiktande intryck. Verkligheten i Göteborg i
november 2003 – det år budgetskrivelsen innefattar – är långt ifrån uttalade visioner. Under sommaren
och förhösten har jag vid kontakter med personer med utländsk bakgrund åter igen blivit
uppmärksammad på vilken tröstlös kamp det är att försöka komma in på arbetsmarknaden i Göteborg.
Vid kontakt med arbetsförmedlingen får man rådet att utbilda sig inom de olika bristyrkena, t ex.
vårdyrket. Inom både sjuk – och äldrevård påtalas vikten av utbildning inom yrket. Vad händer då när
en person med utländsk bakgrund genomgått utbildning till exempelvis undersköterska och kontaktar
stadens olika vårdinrättningar som söker efter undersköterskor? Vid telefonkontakt med
personalansvarig får man ofta uppmaningen att maila in sin ansökan. Alltför ofta har den sökande efter
detta inte hört något från den potentiella arbetsgivaren. Byter man då taktik och skickar in sina
ansökningar per post istället får de i bästa fall till svar att tjänsten tyvärr är tillsatt av annan sökande.
En person som under två månaders tid har sökt 43 olika tjänster utan framgång och med ovanstående
erfarenheter börjar av förklarliga skäl att resignera. En annan kvinna som sökt 73 olika tjänster utan att
lyckas och därefter desperat bluffar med namnet och skriver ett vanligt svenskt namn som sökande får
omedelbart kallelse till anställningsintervju och erhåller dessutom jobbet.
Jag har efter kontakter med personalansvariga inom kommunen samt personer med ovan nämnda
erfarenheter fått följande information.
Inga heltidstjänster tillsätts på grund av brist på pengar. Budget skall hållas till varje pris, trots att
behoven av personal är skriande. Har man därtill sitt ursprung i ett annat land och därmed ett utländskt
namn blir det än svårare att få arbete inom stadens äldreomsorg.
Med ovanstående verklighet som grund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande.
1
Känner du till att verkligheten i Göteborgs ser ut som ovan?
2
Stämmer det att man i stadsdelarna avstår från att anställa personal trots att behoven är stora? Och
vad tänker du i sådana fall göra för att de kommunala äldreboendena skall kunna tillsätta den
personal som behövs?
3
Anser du att det är acceptabelt att en person med utländsk bakgrund skall behöva fuska med sitt
namn för att bli kallad till anställningsintervju vid sökande av tjänst inom staden?
4
Vad ämnar du göra för att förhindra diskriminering av personer med utländska namn vid
ansökning till kommunala tjänster?
Ture Jakobsson, Kristdemokraterna
Interpellationssvar:
Ture Jakobsson har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande som han har valt att
vidarebefordra till mig som ansvarigt kommunalråd för personalfrågor. Ture Jakobssons interpellation
tar upp svårigheten för nya svenskar att få jobb inom Göteborgs Stad.
Göteborg är en stad som präglas av etnisk och kulturell mångfald bland sina medborgare. Vi
eftersträvar ett Göteborg där mångfalden återspeglas och tas tillvara på stadens arbetsplatser.
Som svar på de frågor som finns i interpellationen svarar jag därför följande:
1. Känner du till att verkligheten i Göteborg ser ut som ovan?
Jag är medveten om att framförallt rekryteringsprocessen kan vara ett hinder för personer med
invandrarbakgrund att få tillträde på arbetsmarknaden. Detta gäller både på den privata och offentliga
arbetsmarknaden. Men jag vill påpeka att Länsarbetsnämndens framtagna statistik tydligt visar att
arbetsmarknadstrenden för utomnordiska medborgare är positiv. Sedan 2001 har antalet utomnordiska
medborgare i Göteborg som är arbetslösa eller deltar i arbetsmarknadsprogram minskat med 1,4
procent. För Göteborgs befolkning totalt sett har däremot antalet ökat med 0,5 procent.
2. Stämmer det att man i stadsdelarna avstår från att anställa personal trots att behoven är stora?
Och vad tänker du i sådana fall göra för att de kommunala äldreboendena skall kunna tillsätta den
personal som behövs?
Det är stadsdelsförvaltningarnas ansvar att bedöma behovet av personal och de ekonomiska
förutsättningarna för anställningar inom äldreomsorgen. Det är inte rätt att påstå att förvaltningarna
avstår från att anställa personal. År 2003 rekryterades 1681 undersköterskor och vårdbiträden till
stadens äldreomsorg. Under förra året minskade också antalet heltidsanställda vikariat till förmån för
tillsvidaretjänster på heltid.
3. Anser du att det är acceptabelt att en person med utländsk bakgrund skall behöva fuska med sitt
namn för att bli kallad till anställningsintervju vid sökande av tjänst inom staden?
Nej.
4. Vad ämnar du göra för att förhindra diskriminering av personer med utländska namn vid ansökning
till kommunala tjänster?
Idag har cirka 15 procent av personalen inom Göteborgs Stad utländsk bakgrund. Detta är en ökning
med tre procent om man jämför med 1999. Inom stadsdelsförvaltningarna, som är ansvariga för
äldreomsorgen är drygt 16 procent av personalen födda utomlands.
Samtidigt inser jag att det behövs ytterligare insatser för att minska svårigheterna för personer med
invandrarbakgrund att inträda på arbetsmarknaden. I egenskap av arbetsgivare jobbar vi för att stödja
och underlätta en mångfald inom kommunens förvaltningar och bolag.
Ett prioriterat mål i Kommunfullmäktiges budget är att sysselsättningen bland utomnordiska
invandrare skall öka. För närvarande utarbetas ett rekryteringsverktyg som ska innefatta riktlinjer för
mångfald och underlätta sök- och rekryteringsprocessen för arbetssökande och arbetsgivare.
I Kommunfullmäktiges budget slås också fast att arbetet med att främja mångfald syftar till att lyfta
fram goda exempel och hålla kontakt med verksamheterna. Men det är viktigt att understryka att det
operativa ansvaret ligger hos nämnderna och förvaltningarna; det är ute på arbetsplatserna som vi
framförallt ska främja en attitydförändring och röja bort de hinder som kan motverka en ökad
mångfald.
Det aktiva stödet i det lokala mångfaldsarbetet ska vidareutvecklas ytterligare. Öppna arbetsplatser
med ett tillåtande klimat som bejakar social och kulturell kompetens främjar alla som är delaktiga i
verksamheten, både personal och brukare.
Endrick Schubert (s)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards