Hyra av lastbärare för verksamheter - El

Regler för insamling och hantering av
lastbärare
1.
Anslutna verksamheter faktureras av El-Kretsen en gång per kvartal. Anslutningsavgiften
faktureras i samband med första kvartalet. Betalning ska ske senast 30 dagar efter
inkommen faktura.
2.
Verksamheten ansvarar för att lastbärarna inte är överfyllda. Syftet är att lastbärarna ska
kunna dubbelställas på höjden vid inlastning i transportörens fordon.
3.
Verksamheten ansvarar för El-Kretsens lastbärare under den tid de befinner sig på
hämtplatsen. Verksamheten ska tillse att lastbärarna hanteras aktsamt av hämtplatsens
personal så att skada inte uppstår samt se till att de inte används till något annat än de är
avsedda för.
4.
Fraktionen ska skyddas mot väta i väntan på borttransport och bör förvaras i låst
utrymme på grund av risk för vandalisering.
5.
Vid borttransport ska den av El-Kretsen anlitade transportören svara för lastning av
fraktionen samt eventuell städning efter nedskräpning orsakad av lastningen.
Verksamheten ansvarar för att det vid lastningstillfället råder god tillgänglighet.
6.
El-Kretsen äger rätt till ersättning för eventuella merkostnader såsom överfyllda
lastbärare som ej går att dubbelställa och arbete med att sortera bort annat avfall som
uppenbart inte är kopplat till fraktionen. Vid ej genomförbar beställning, orsakad av
hämtplatsen, debiteras hämtplatsen ersättning för körningen. Vid fakturering ska ElKretsen redovisa erforderliga underlag.
7.
Vid punktinsats får verksamheten ha utställda lastbärare max en månad.
8.
El-Kretsen kan, på begäran, lämna ut årsstatistik av utförda hämtningar till verksamheten.
Att ansluta sig
De verksamheter som önskar ansluta sig till El-Kretsens system gör det genom att fylla i
blanketten nedan och skicka beställningen till [email protected] al. Fax 08-545 212 99.
Avtalet gäller tills vidare och uppsägningstiden är en månad.
Vid frågor nås vi på 08-545 212 90.
Med vänlig hälsning,
El-Kretsen
Hyra av lastbärare – för verksamheter
Företag/Organisation:
Organisationsnummer:
Hämtplats
Faktureringsdata
Företagsnamn:
Referens:
Leveransadress:
Faktureringsadress:
Postnummer:
Postnummer:
Ort:
Ort:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefon:
Alt. Telefon:
E-mail:
E-mail:
Anmälan avser månadshyra för lastbärare för:
Antal
Diverse elektronik
Lysrör (60 cm eller längre)
Ljuskällor (inkl. lysrör kortare än 60 cm)
Batterier
Kylmöbler (ange om beställningen avser container eller löslastat)
Vitvaror (ange om beställningen avser container eller löslastat)
Anmälan avser punktinsats (max 1 månad) för:
Diverse elektronik
Lysrör (60 cm eller längre)
Ljuskällor (inkl. lysrör kortare än 60 cm)
Batterier
Kylmöbler (ange om beställningen avser container eller löslastat)
Vitvaror (ange om beställningen avser container eller löslastat)
Jag har tagit del av villkoren för tjänsten
Beställarens underskrift
Datum
Namnförtydligande
Beställningen mailas till [email protected] alternativt faxas till 08-545 212 99.
Antal