Extra marknadskommentar om Grekland

advertisement
Extra marknadskommentar
om Grekland
1 JULI 2015
Läget i Greklandskrisen
1. Vad hände vid midnatt?
Det blev ett både väntat och historiskt besked. Grekland
ställde in betalningarna då man misslyckades med att
betala amorteringen till Internationella valutafonden IMF
på 1,5 miljarder euro. Samtidigt löpte landets stödprogram
ut. Det är i IMF-sammanhang helt unikt att en utvecklad
ekonomi, tillika ett EU-land och medlem av EU:s valutaunion, inte fullgör sina förpliktelser.
2. Har Grekland nu gått i konkurs?
IMF konstaterar bara kort att amorteringen inte har skett
men ger lite information om vad som är nästa steg. Tolkningen är dock att det finns ett utrymme för nya förhandlingar om Grekland visar ny samarbetsvilja.
3. Fanns det inget utrymme till uppgörelse innan deadlinen passerades?
Grekland framförde i sista sekund en begäran om, förutom
en förlängning av existerande program, ett tredje stödpaket (första och andra har gett Grekland bl a ett lån på 240
miljarder euro och en skuldnedskrivning på ca 65 procent
av BNP). Eurogruppens finansministrar avvisade i går kväll
Greklands begäran om en förlängning men återupptar
diskussionerna kl 11.30 i dag onsdag för att utvärdera
förutsättningarna för ett tredje krispaket.
4. Vad innehåller tredje krispaketet till Grekland?
Grekland begär ett tvåårsprogram med ytterligare lån på
ca 30 miljarder euro, ett lån som sannolikt enbart kommer
från övriga euroländer och inte IMF. Irritationen från IMF
(läs: USA/Kina) är stor över Europas ständigt återkommande kriser och man vill se att regionen tar hand om
sina egna problem. Tanken är att dessa nya lån ska täcka
alla förfallande betalningar som Grekland har under de
närmaste två åren. Paketet innehåller också en begäran om
skuldrekonstruktion. Hela stödpaketet kommer att kräva
gamla och nya motåtgärder från Grekland.
5. Går det verkligen att enas kring ett nytt avtal?
Tre faktorer kan radera ut förutsättningarna för uppgörelse.
Dels råder nu en mycket stark misstro mellan Grekland och
de internationella kreditgivarna efter Atens många överraskande steg de senaste dagarna. Dels kan nya och stora
krislån samt skuldrekonstruktioner få svårt att få stöd av
nationella parlament, t ex den tyska förbundsdagen. Dels
har premiärminister Tsipras oförutsägbarhet – och kanske
också oerfarenhet – visat sig vara ett stort problem och
hinder för att hitta fram till en överenskommelse.
6. Kan Europeiska centralbanken fortsätta med sin nödutlåning till Grekland?
ECB:s ledning träffas i dag onsdag för att ta ställning till om
Greklands betalningsinställelse innebär att nödkrediten
på för närvarande 90 miljarder euro måste dras tillbaka.
Troligt är att ECB, om man bedömer att det finns möjligheter till ny uppgörelser, vill avvakta IMF:s fortsatta steg och
definitivt inte göra något förrän åtminstone till efter det att
vi har ett resultat i en folkomröstning som accepteras av
Aten.
7. Blir det en folkomröstning?
Det är inte säkert, men huvudscenariot är fortfarande
att den hålls som planerat på söndag. Det ger grekerna
möjlighet att säga sitt, men det är viktigt att JA-sidan (ja till
krispaketet) får ett mycket tydligt stöd. Utgången är inte
given, men oavsett resultat väntar sannolikt en politisk kris
för premiärminister Tsipras framöver.
8. Så vad är huvudscenariot?
Det finns fortfarande en strimma hopp i den mörka tunneln. Grekland har de senaste 24 timmarna visat tecken på
att försöka hitta en lösning. Men nu är det upp till bevis för
Aten och regeringen.
Robert Bergqvist,
Chefsekonom
Robert Bergqvist
Chefsekonom,
SEB
Fredrik Öberg
Chief Investment Officer,
Investment Strategy
Pernilla Busch
Investment Communication Manager,
Investment Strategy
Viktig information:
Detta dokument kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella instrument. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till
person bosatt i USA, s.k. US persons, och all sådan distribution kan vara otillåten. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte
för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om
möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på www.seb.se/
mb/disclaimers. Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. Investeringsprodukter ger avkastning i förhållande
till risken. Deras värde kan både stiga och falla och historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta
kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv
fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information såsom faktablad för
fonder, informations- och marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på www.seb.se. Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar
anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.
Information om beskattning. Som kund vid våra internationella bankkontor i Luxembourg, Schweiz och Singapore är det ditt ansvar att hålla dig informerad om de
skatteregler som gäller i de länder som avser ditt medborgarskap, bosättning eller hemvist med hänsyn till bankkonton och finansiella transaktioner. Banken skickar ingen
skatterapportering till främmande länder vilket betyder att du själv måste ombesörja att vederbörande myndighet tillställs information om och när så erfordras.
Download