1 (2)
ADMINISTRATIV RUTIN
SMITTSKYDDSLÄKEMEDEL
19183-1
Patientsäkerhetsenheten
Läkemedel
Ulrica Jonsson
Smittskyddsläkemedel
Rutin för vidarefaktureringar från apotek till Jämtlands läns landsting
Instruktion till förskrivaren:
Enligt Smittskyddslagen,7 kap.1§, ska patienter med allmän- eller samhällsfarlig
sjukdom få sina läkemedel kostnadsfritt.
1 § Läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom
och som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria
för patienten.
2 § Undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minska risken för
smittspridning och som ges inom landstingets hälso- och sjukvård eller av en läkare
som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt
vårdavtal med landstinget är kostnadsfri för patienten om det är fråga om en
allmänfarlig sjukdom.
Receptet ska märkas med (första raden i doseringsfältet): ” SML JLL”.
Instruktion till apoteken:
Allmänt:
100 % subvention. Ej förmån.
Patient:
Folkbokförda i Jämtlands län.
Läkemedel:
Enligt recept.
Faktureringsadress:
Jämtlands Läns Landsting, Box 910, 831 29 Östersund
Ref: 2501ROYL
Specifikation:
SML, 6 siffror i personnummer samt läkarens namn
ex: ”SML JLL, 121212, Dr Eriksson”.
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
GILTIGT FR O M
Micael Widerström
Maria Omberg
2014-05-20
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
ADMINISTRATIV RUTIN
SMITTSKYDDSLÄKEMEDEL
2 (2)
19183-1
Patientsäkerhetsenheten
Läkemedel
Ulrica Jonsson
Allmänfarliga sjukdomar

campylobacterinfektion

difteri

fågelinfluensa (H5N1)

infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)

giardiainfektion

gonorré

hepatit A-E

hivinfektion

infektion med HTLV I eller II

klamydiainfektion

kolera

infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)

mjältbrand

paratyfoidfeber

pest

infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G

polio

rabies

salmonellainfektion

shigellainfektion

smittkoppor

svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

syfilis

tuberkulos

tyfoidfeber

virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia
epidemica)
Samhällsfarliga sjukdomar

smittkoppor

svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
GILTIGT FR O M
Micael Widerström
Maria Omberg
2014-05-20
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.