Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel, Ds 2015:20

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 1(3)
HANDLÄGGARE
DAT UM
DIARIE NR
Claes Hammarlund
Staben för regionala frågor
+46155245742
2015-08-18
LS-LED15-0821-2
ÄRENDEGÅNG
MÖTESD AT UM
Landstingsstyrelsen
Remissyttrande - Kostnadsansvar för
smittskyddsläkemedel, Ds 2015:20
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsens beslut
Föreslaget yttrande godkänns.
Sammanfattning
I denna promemoria föreslås att det ska införas bestämmelser i
smittskyddslagen (2004:168) om vilket landsting som ska ersätta
öppenvårdsapoteken för kostnader för läkemedel som är kostnadsfria enligt
lagen. Det föreslås att kostnaderna ska ersättas av det landsting inom vars
område patienten är bosatt.
Landstinget välkomnar att utredningen belyser frågan om vem som bär
kostnadsansvaret för smittskyddsläkemedel som är kostnadsfria enligt lagen.
Förslagen till nya lydelser i smittskyddslagen (2004:168) stödjs av
landstinget.
Landstinget stödjer förlaget om att det ekonomiska flödet för ersättning av
försålt läkemedel som omfattas av smittskyddslagen ska harmonisera med
flödet för förmånsläkemedel, liksom att kostnadsansvaret följer den modell
som gäller för förmånsläkemedel.
Landstinget vill i samband med frågan om kostnadsansvar lyfta frågan om
prissättning av smittskyddsläkemedel då detta har stor betydelse för
kostnadsansvaret.
Bakgrund
I denna promemoria föreslås att det ska införas bestämmelser i
smittskyddslagen (2004:168) om vilket landsting som ska ersätta
öppenvårdsapoteken för kostnader för läkemedel som är kostnadsfria enligt
lagen. Det föreslås att kostnaderna ska ersättas av det landsting inom vars
område patienten är bosatt.
Ärendebeskrivning
Landstinget välkomnar att utredningen belyser frågan om vem som bär
kostnadsansvaret för smittskyddsläkemedel som är kostnadsfria enligt lagen.
Förslagen till nya lydelser i smittskyddslagen (2004:168) stödjs av
Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Fax 0155-28 91 15
Tfn 0155-24 50 00
E-post [email protected]
ORG NR 232100-0032 · \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\carfre\LS-LED15-0821-2 Tjänsteutlåtande - Remissyttrande - Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds
2 282026_2_0.DOCX · Utskriftsdatum: 2015-09-08 11:34
SID 1(3)
landstinget. Tidigare lydelse är otydlig avseende vilket landsting som ska stå
för kostnaden. Landstinget stödjer förlaget om att det ekonomiska flödet för
ersättning av försålt läkemedel som omfattas av smittskyddslagen ska
harmonisera med flödet för förmånsläkemedel, liksom att kostnadsansvaret
följer den modell som gäller för förmånsläkemedel. Landstinget vill i
sammanhanget påtala att det oftast finns, men inte alltid krävs, fullständigt
personnummer på recept samt att arbetsplatskod inte är obligatorisk om
läkemedlet expedieras utanför läkemedelsförmånen. Landstinget kan inte
bedöma hur detta påverkar fördelningen av kostnaderna utifrån förslaget.
Landstinget vill i samband med frågan om kostnadsansvar lyfta frågan om
prissättning av smittskyddsläkemedel då detta har stor betydelse för
kostnadsansvaret. Enligt dagens regelverk fastställs ett nationellt pris på ett
läkemedel endast om det ingår i läkemedelsförmånen.
Smittskyddsläkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen, eller
expedieras utanför läkemedelsförmånen kan bli en stor och oberäknelig
kostnad för landstingen om det råder fri prissättning, prissättningen kan
variera kraftigt mellan olika aktörer och patienten själv väljer apotek.
Eftersom landstinget ensamt är betalningsansvarigt för läkemedel som
omfattas av smittskyddslagen kan det dessutom leda till att apoteksaktörer
sätter ett oskäligt pris på läkemedel som endast har användning inom
smittskyddet. Landstinget ser ett behov av att prissättningen av dessa
läkemedel tydligt regleras genom att i första hand det fastställda
förmånspriset gäller även vid expedition utanför förmånen i
smittskyddssammanhang samt i andra hand att övriga läkemedel som
används i smittskyddssammanhang har en enhetlig och rimlig prissättning.
Vidare vill landstinget påtala vikten av att den modell som skapas för
fakturering av smittskyddsläkemedel är applicerbar även på andra grupper
av läkemedel som bekostas av landstingen och idag faktureras på samma
sätt som smittskyddsläkemedel som till exempel preventivmedel och
läkemedel till psykiskt sjuka utan sjukdomsinsikt. Detta säkerställer ett
optimalt nyttjande av de investeringar som e-Hälsomyndigheten och
apoteksaktörer gör och bör i sammanhanget vara kostnadseffektivt jämfört
med att skapa olika lösningar.
I beredandet av ärendet har läkemedelskommittén och smittskydd deltagit.
Konsekvenser
Perspektivbelysning
Ärendet är inte perspektivbelyst.
ORG NR 232100-0032 · \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\carfre\LS-LED15-0821-2 Tjänsteutlåtande - Remissyttrande - Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds
2 282026_2_0.DOCX · Utskriftsdatum: 2015-09-08 11:34
SID 2(3)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Läkemedelskommittén, smittskyddsenenheten samt i
landstingsdirektörens staber.
Beslutsunderlag
Remissyttrande – förslag
Remissen - promemorians huvudsakliga innehåll
Beslutet expedieras till
Socialdepartementet
Akten
ORG NR 232100-0032 · \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\carfre\LS-LED15-0821-2 Tjänsteutlåtande - Remissyttrande - Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds
2 282026_2_0.DOCX · Utskriftsdatum: 2015-09-08 11:34
SID 3(3)