ladda ner

advertisement
Stockholms läkarförening lämnar följande synpunkter på remissen Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20)
Stockholms Läkarförening finner att utredningen i stort har berört de viktigaste aspekterna
att pröva för såväl smittskyddsläkemedel som extempore- och licensläkemedel. Vi vill dock
särskild lyfta fram och betona följande aspekter:

Förskrivaren måste vi förskrivningen snabbt och enkelt få fram var smittskyddsläkemedel finns att tillgå då detta bl.a. kan öka compliance och påskynda
behandlingsstarten

Alla läkemedel som förskrivs vid smittskyddsanmälan måste vara utan kostnad för
såväl förskrivare/vårdgivare som patient

De licensläkemedel som återkommande används ska hanteras på samma sätt som
vanliga läkemedel.

Skyndsamhet i tillhandahållandet (snabbare än en arbetsdag) ska gälla alla läkemedel
för särskilda behov, även lågvolymsläkemedel.

Det är att föredra att licensen för licensläkemedel följer patienten, som då kan välja
var preparatet ska hämtas ut

Interaktionsguiden för läkemedel bör innefatta "standard Extempore" och "standard
licensläkemedel" som del i ökad patientsäkerhet.

Förskivningsprocedur och uppgift om pris och tillgänglighet bör underlättas för
licens- och Extempore preparat
Stockholm 2014-08-18
För Stockholms Läkarförening
Gunnar Berglund
1:e vice ordförande
Anders Wennlund
Styrelseledamot
Download